Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši oz. skrbniki, dobrodošli na predstavitvi Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, po novem pa se bo k sedanjemu imenu šole dopisalo tudi: … in Tehniška gimnazija.

Glede na neprijazno dejstvo, da nam tudi letos ni omogočeno srečanje na »živih« predstavitvenih dogodkih, na Dunajski 102 v Ljubljani, se Vam v nekaj besedah in veliko gibljivih in statičnih slikah predstavljamo na virtualni način. Precej verjetno, da imate računalnikov, tablic in pametnih mobijev po vseh teh noro (pre)dolgih mesecih/letih šole na daljavo in v živo in zopet na daljavo  že vrh glave, Vas vseeno vljudno vabimo, da nas poklikate po dolgem in počez.

Šola se nahaja na Dunajski 102, v Ljubljani, za Bežigradom. V neposredni bližini naše šole so: FDV, Ekonomska fakulteta, SVŠGUGL in Dijaški dom Bežigrad – DDB, ki marsikateremu našemu dijaku omogoča prijetno bivanje v času šolanja.
Trije ločeni objekti šole – glavni šolski objekt, športna dvorana in šolske delavnice – so locirani sredi velike zelene površine.
Glavni šolski objekt je oblikovno bogat, prostoren, s svetlimi in prostranimi hodniki in velikimi svetlimi učilnicami. Pouk poteka v zelo dobro opremljenih splošnih in specialnih učilnicah (laboratoriji, računalniške učilnice).

Športna dvorana je trinajst let stara »lepotica«, na katero smo zelo ponosni. V njej so velika športna dvorana, plesna dvorana in fitnes.
Šolske gradbene delavnice pa so naša najnovejša pridobitev. Vsaka od poklicnih gradbeniških usmeritev ima svojo veliko in zelo dobro opremljeno delavnico. V sklopu delavnic je tudi zunanji učni poligon za upravljanje s težko gradbeno mehanizacijo.

Zgoraj opisani »PROSTOR« zapolnjujemo SGGOŠ-evci, trenutno 662 dijakov in 58 učiteljev.
Sedaj pa lepo vabljeni k ogledu ostalih predstavitvenih vsebin naše šole.
Ker pa smo »šola« predvsem ljudje, ste vabljeni, da nas ob prvi priložnosti tudi obiščete.
Saj veste kje, a ne?
Na Dunajski 102 …

Predstavitev programov

NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM V ŠOL. LETU 2022/23:

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Motivacija:

Arhitektura, gradbeništvo in geodezija se povezujejo v umetniško-tehnični znanstveni trojček na področju oblikovanja in gradnje objektov od njihove idejno projektne zasnove, umestitve v prostor, do operativno tehnične izvedbe.

Tehniška gimnazija na SGGOŠ Ljubljana je namenjena dijakom, ki želijo svoj tehnični talent in čut za oblikovanje gojiti in nadgrajevati na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije, tako na operativno tehničnem inženirskem nivoju kot na nivoju znanosti.     

Trajanje programa: Štiri leta.

Pridobljena znanja:

Izobraževalni program tehniške gimnazije je zasnovan tako, da 75-80 % predmetnika sestavljajo splošno-teoretične naravoslovne in družboslovne vsebine, enako kot na splošni gimnaziji, preostali del predmetnika pa je namenjen strokovno-teoretičnim znanjem s področij arhitekture, gradbeništva in geodezije. Dijaki se v strokovnem delu učnih vsebin seznanijo tudi s projektiranjem, ločeno po posameznih inženirskih področjih.

Dijaki bodo v zaključnih letnikih šolanja lahko izbrali svojo prednostno strokovno usmeritev, ki jih bo kasneje vodila v študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije. Dijakom, ki se bodo odločili za študij arhitekture, bo šola v okviru svojih zmožnosti ponudila tudi pripravo na sprejemni izpit.

Zaključek izobraževanja

Program tehniške gimnazije je gimnazijski program s prej opisano strokovno usmeritvijo, ki traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Kam po maturi?

Maturant tehniške gimnazije se praviloma vpiše na univerzitetni študij, v našem primeru na študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije. Seveda pa se naš maturant, enako kot maturant splošne gimnazije, lahko vpiše na kateri koli drug študijski program.

GRADBENI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: GRADBENI TEHNIK

Gradbeništvo je tehnična veda in gospodarska panoga, ki obsega projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in obnavljanje vseh vrst gradbenih objektov. Zaželene osebnostne lastnosti za poklice v gradbeništvu so zanesljivost, natančnost, vztrajnost in doslednost.

Trajanje programa: Štiri leta.

Pridobljena znanja:
Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja med seboj prepletajo, pri čemer dobijo dijaki celosten vpogled v področje gradbeništva. Pridobljeno znanje pa nadgrajujejo na strokovnih ekskurzijah, kjer si ogledajo proizvodne obrate gradbenih materialov in gradbišča, z obiski in predavanji gostujočih strokovnjakov na naši šoli, z usposabljanjem pri delodajalcih ter na ogledih sejmov.
V skladu z našo vizijo gradimo dobre odnose, sodelovanje, spodbujanje in medsebojno razumevanje med dijaki in učitelji ter starši. Dijake izobražujemo za samostojno, ustvarjalno, kakovostno in odgovorno delo.

Zaključek izobraževanja
Program gradbeni tehnik je srednje strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

Kam po maturi?
Maturant se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višji ali visoki šoli. Če opravi peti maturitetni predmet, in s tem splošno maturo, lahko nadaljuje šolanje na univerzitetnem študiju.

Delo in zaposlitev
Po končanem šolanju je gradbeni tehnik usposobljen za različna dela na gradbišču, v biroju, v laboratoriju ali v pisarni državne uprave. Gradbeni tehnik pomaga pri vodenju in organizaciji dela na gradbišču, pripravlja popise del, izmer in predračune, izvaja kontrolo in obračun izvedenih del, sodeluje pri projektiranju in laboratorijskih preiskavah materialov ali dela na separacijah in v betonarnah. Pomaga gradbenemu inženirju pri izdelavi tehnične dokumentacije.

 

GEODETSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Geodetski tehnik

SGGOŠ je edina, ki v Sloveniji izvaja program geodetski tehnik, zato k nam prihajajo dijaki iz vse Slovenije, kar da tem oddelkom poseben pečat. V geodetskih razredih so tako fantje kot dekleta in tudi poklic ni nikakor vezan samo na en spol.
Naša šola že dvajset let v sklopu evropskih projektov sodeluje z različnimi podobnimi šolami iz vseh evropskih držav (včasih gre za izmenjavo dijakov ali učiteljev, včasih pa za opravljanje strokovne prakse v tujih podjetjih).

Trajanje programa: Štiri leta.

Kako poteka izobraževanje:
Dijaki imajo v štirih letih poleg splošnoizobraževalnih predmetov naslednje strokovne predmete: geodezijo, izdelavo geodetskih načrtov, fotogrametrijo, evidentiranje nepremičnin, izravnalni račun, inženirsko geodezijo, računalniške geodetske programe, organizacijo geodetskega podjetja z zakonodajo.
Geodezijo, kot osnovni strokovni predmet, imajo dijaki vsa štiri leta, ostale predmete poslušajo po dve ali eno leto. Poleg strokovno teoretičnega pouka imajo pri strokovnih predmetih tudi praktični pouk na poligonu ob šoli ali v računalniških učilnicah. V 2. in 3. letniku gredo dijaki na prakso v geodetska podjetja.

Zaključek izobraževanja
Po četrtem letniku opravljajo poklicno maturo iz slovenščine, osnov geodezije, matematike ali tujega jezika in maturitetne naloge s področja geodezije, ki jo dijaki pripravljajo v četrtem letniku ter predstavijo in zagovarjajo na maturi.

Kam po maturi
Večina naših dijakov nadaljuje s šolanjem na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, nekateri pa se zaposlijo v podjetjih kot geodetski tehniki.

Delo in zaposlitev
Geodetski tehnik lahko opravlja strokovna dela pri izmeri terena za pripravo načrtov in kart, je sodelavec pri geodetskih meritvah na gradbiščih, lahko sodeluje pri določanju parcelnih meja, pri sestavljanju vsebin za prostorske evidence (katastri), lahko dela kot sodelavec na sodiščih v zemljiški knjigi. Veliko geodetov dela v občinskih upravah, na oddelkih za urejanje prostora.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Okoljevarstveni tehnik

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK je perspektiven izobraževalni program, kjer dijaki dobijo veliko strokovnih in splošnih znanj, uporabnih spretnosti in veščin ter trajnih vrednot, kar vpliva na njihovo zaposljivost, možnost nadaljnjega šolanja, predvsem pa na usposobljenost za reševanje konkretnih okoljskih izzivov.

Trajanje programa:
Štiri leta.

Pridobljena znanja:
Dijaki spoznajo vse sestavine okolja ter povezanost njihovega delovanja. Poudarek je na ugotavljanju negativnih vplivov človekovega delovanja na okolje ter na iskanju multidisciplinarnih rešitev za zmanjševanje in odpravljanje okoljske škode. Dijaki pridobijo veliko praktičnih veščin, saj je pri večini strokovnih modulov določen delež ur namenjen vajam na terenu in v laboratoriju, spoznavanju delovanja različnih naprav in instrumentov ter njihovi uporabi in uporabi informacijsko-komunikacijskih orodij itd. Veliko znanj dijaki dobijo zunaj učilnic, na predavanjih in delavnicah zunanjih strokovnjakov, na strokovnih ekskurzijah in ob obiskih podjetij in institucij. Tako pridobijo tudi komunikacijske in sodelovalne kompetence, ki jih še okrepijo na enomesečni delovni praksi v 2. in 3. letniku.

Kam po maturi

Večina dijakov nadaljuje študij v programih strokovnega izobraževanja, z opravljenim dodatnim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih. Najboljše predznanje imajo za študij varstva okolja, vodarstva, komunalnega, kemijskega in sanitarnega inženirstva, geotehnologije, kmetijstva in gozdarstva.

Delo in zaposlitev
Zaposlijo se lahko v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v laboratorijih, upravnih organih, gozdarskih in kmetijskih zavodih ter drugih institucijah s področij varstva okolja, ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, čiščenja odpadnih voda, upravljanja s prostorom in nepremičninami, v energetiki, pri izvajanju okoljskih analiz in obdelavi podatkov, pri snovanju in izvedbi okoljskih projektov, nadzoru izvajanja okoljske zakonodaje, okoljskem svetovanju itd.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklic po zaključku šolanja: Kamnosek /
Pečar – polagalec keramičnih oblog / Tesar /
Upravljalec težke gradbene mehanizacije / Zidar

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, kamnosek, upravljalec težke gradbene mehanizacije

Trajanje programa: Tri leta.

Pridobljeno znanje
Zidar je najkompleksnejši poklic na področju gradbeništva, saj zajema gradnjo objekta od temeljev do strehe.

Tesar izdeluje strešne konstrukcije na tradicionalni in sodobni način, lesene stene in zidove, mednadstropne konstrukcije, leseno stavbno opremo in pomožne gradbene konstrukcije.

Pečar – polagalec keramičnih oblog polaga notranje in zunanje stenske ter talne obloge, izvaja zahtevne keramične obloge. Usposobi se za gradnjo ali sanacijo lončenih peči in kaminov.

Kamnosek ročno in strojno obdeluje naravni kamen, izdeluje notranje in zunanje obloge sten in tal, stopnice, okenske police in druge elemente po načrtu ali lastni zasnovi v dogovoru z naročnikom.

Upravljalec težke gradbene mehanizacije upravlja težke gradbene stroje pri pripravljalnih gradbenih delih, gradnji inženirskih objektov, komunalne infrastrukture in pri zaključnih ureditvah okolice stavb. Izvaja izkope, premikanje in transport zemljin, upravlja naprave za dviganje in premikanje težkih gradbenih elementov.

Zaključek izobraževanja: Zaključni izpit.

Nadaljevanje šolanja
Poklicno tehniško izobraževanje (3 + 2); pridobitev naziva gradbeni tehnik.
Mojstrski izpit za poklice kamnosek, pečar in polagalec keramičnih oblog; pristop na mojstrski izpit je mogoč po treh letih dela v stroki.
Delovodsko poslovodski izpit za poklica zidar in tesar; pristop na delovodsko poslovodski izpit je mogoč po treh letih dela v stroki.

Za poklice zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog in kamnosek je po posebnih pogojih mogoče pridobiti Nacionalno poklicno kvalifikacijo za restavratorskega sodelavca, ki pod nadzorom opravlja dela pri sanaciji objektov arhitekturne dediščine.

Delo in zaposlitev:
Vsi našteti poklici so deficitarni. Zaposlitev je mogoča v gradbenih podjetjih in obratovalnicah, ki se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali s proizvodnjo gradbenega materiala. Po pridobitvi NPK je mogoča zaposlitev tudi na področju sanacije objektov arhitekturne dediščine.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklic po zaključku šolanja: Pomočnik pri tehnologiji gradnje 

Trajanje programa: Dve leti.

Vpisni pogoji
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Pridobljeno znanje
Ob zaključku izobraževanja je dijak usposobljen za:
• izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili,
• pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju,
• uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti),
• ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje,
• gospodarno rabo materialov in energije,
• uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču.

Nadaljevanje šolanja
Uspešno zaključen izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.
Delo in zaposlitev
Zaposlijo se lahko v podjetjih in obrti, kjer se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali s proizvodnjo gradbenega materiala.

Pogosta vprašanja

Kdaj poteka pouk na SGGOŠ?

Pouk poteka dopoldan, od 8.00 do 14.10, občasno do 15.00. Dijaki iz oddaljenih krajev dobijo status vozača.

Kje dobijo dijaki učbenike in zbirke vaj?

Dijaki si vse učbenike in zbirke vaj izposodijo preko učbeniškega sklada SGGOŠ, v bogato založeni šolski knjižnici, kjer se lahko tudi učijo.

Kako je organizirana prehrana na SGGOŠ?

Dijaki izbirajo med sedmimi različnimi meniji. V glavnem odmoru, ki traja od 10.25 do 10.55, dijaki malicajo v razredu (suha malica), toplo malico pa lahko pojedo v jedilnici. V šolskem bistroju lahko dijaki preko celega dne kupijo prigrizke in napitke.

Ali ima SGGOŠ svojo telovadnico in kako je poskrbljeno za športnike na SGGOŠ?

Da, SGGOŠ ima veliko športno dvorano, ki se lahko pregradi na tri košarkarska igrišča, plezalno steno, fitnes in plesno dvorano. Pouk športne vzgoje je raznolik, vsako leto šola organizira tri športne dneve, na katerih dijaki izbirajo med različnimi dejavnostmi, ter športno-spoznavni tabor za prve letnike. Dijaki, ki se intenzivno ukvarjajo s športom, dobijo status športnika.
Trenutno sta na šoli dva dijaka, ki trenirata v tujini in opravljata šolske obveznosti po izpitih.

Kakšne so možnosti za nadaljevanje šolanja?

Z opravljeno poklicno maturo lahko nadaljujete šolanje na višjih šolah in visokošolskih programih. Za vpis na univerzitetne programe (npr. arhitektura) omogočamo opravljanje 5. predmeta na splošni maturi.

Ali ima SGGOŠ omejitev vpisa?

Omejitve vpisa ni, ker je potreba po gradbeniških poklicih na trgu dela velika. Za programe zidar, tesar, kamnosek in pečar – polagalec keramičnih oblog so razpisane štipendije za deficitarne poklice, ki ne vplivajo na višino otroškega dodatka. Višina štipendije je 102,40 EUR mesečno in se jo prejema hkrati z državno štipendijo.