Gimnazija Škofja Loka

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Škofja Loka je šola z dolgoletno tradicijo in je v domači regiji poznana predvsem po kvalitetnem delu, dobrih medsebojnih odnosih in pestri ponudbi obšolskih dejavnostih.

Gimnazija Škofja Loka v šolskem letu 2023/2024 nudi vpis v program gimnazija, kjer lahko izbirate med naslednjimi smermi: naravoslovna smer s poudarkom na naravoslovju, splošna smer s poudarkom na družboslovnih predmetih ter t. i. evropski oddelek. Če ima dijak status vrhunskega ali perspektivnega športnika, se lahko vpišite tudi v oddelek za športnike. Za novince je na voljo 140 prostih mest v petih oddelkih.

V šolskem letu 2023/2024 vas kot edina šola na Gorenjskem vabimo v program klasična gimnazija. To je program z latinščino in s poudarkom na humanističnih vsebinah in je namenjen vsem tistim dijakom, ki želijo v srednji šoli pridobiti najširša znanja. Prav zaradi tega ponujamo dijakom projektni latinski teden, druženje z dijaki klasičnih gimnazij Slovenije, filozofski tabor ter ohranjamo že priljubljene narodne izmenjave dijakov. Upamo, da nam epidemiološka situacija tega tudi v naslednjem šolskem letu ne bo preprečila.

Poleg angleščine dijaki lahko izbirajo drugi tuj jezi, in sicer izbirajo lahko med francoščino, nemščino, ruščino in španščino. Pri eni uri na teden je pri pouku francoščine, španščine in nemščine prisoten tudi tuji učitelj.

Gimnazija Škofja Loka sodi med najuspešnejše slovenske gimnazije, kar izkazujemo z vsakoletnimi udeležbami na mednarodnih olimpijadah znanj, v zadnjih treh letih s 100-odstotnim uspehom dijakov na spomladanski splošni maturi, več kot 7-odstotnim deležem zlatih maturantov, razvejanim in bogatim programom obveznih vsebin in dejavnosti na šoli, med katerimi naj omenimo kvalitetne mednarodne in narodne izmenjave ter projektno delo. Res je, da so zaradi epidemiološke slike v državi vse te aktivnosti zaenkrat okrnjene, brž ko bo mogoče, pa jih bomo ponovno organizirali.

Želimo prispevati k ustvarjanju dobre samopodobe mladih. Naš cilj je ustvarjati dobro in varno šolo, v kateri niso pomembni zgolj rezultati, ampak tudi prijazni in iskreni odnosi med vsemi, ki s škofjeloško gimnazijo živimo.

Naj postane Gimnazija Škofja Loka tvoja nova srednja šola!

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Gimnazijsko izobraževanje delimo na splošno (splošna in klasična gimnazija) in strokovno. Na Gimnaziji Škofja Loka izvajamo dva splošna srednješolska programa: program gimnazija in program klasična gimnazija.

V programu gimnazija dijaki lahko izbirajo med štirimi smermi, in sicer se lahko vpišejo v ti. naravoslovni oddelek, splošni oddelek, evropski oddelek in v oddelek za dijake s statusom športnika. Več informacij na to temo lahko najdete na www.gimnazija-skofjaloka.si

Dijak se v gimnazijskem programu uči dva tuja jezika. Poleg angleščine na Gimnaziji Škofa Loka dijak lahko izbiram med francoščino, nemščino, španščin in ruščino.

Gimnazijski program traja štiri leta. V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo.

Program gimnazija in klasična gimnazija se zaključita z opravljanjem splošne mature. Poleg temeljnih predmetov (matematika, materinščina in tuj jezik) lahko dijak na Gimnaziji Škofja Loka izbira med različnimi izbirnimi maturitetni predmeti ne glede na smer, ki si jo je izbral.

Po uspešno opravljeni splošni maturi se dijak lahko vpiše v vse nadaljnje programe, stopnje in smeri: univerzitetne, visokošolski strokovni, enoviti magistrski študijski programi, po želji pa lahko dijaki z opravljeno splošno maturo vstopajo v in višješolske programe.

Klasična gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Klasična gimnazija je program z latinščino in s poudarkom na humanističnih vsebinah in je namenjen vsem tistim dijakom, ki želijo v srednji šoli pridobiti najširša znanja. Prav zaradi tega ponujamo projektni latinski teden, druženje z dijaki klasičnih gimnazij Slovenije ter ohranjamo že priljubljene narodne izmenjave dijakov.

Program klasična gimnazija traja štiri leta. Vanj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo.

V programu klasična gimnazija imajo dijaki skozi štiri leta večji poudarek na humanističnih predmetih (zgodovina, slovenščina, filozofija, latinščina, zgodovina umetnosti), kjer pouk izvajamo medpredmetno in interdisciplinarno.
Več informacij lahko najdete na www.gimnazija-skofjaloka.si

Dijak se tudi v programu klasična gimnazija poleg latinščine uči še dva tuja jezika. Poleg angleščine na Gimnaziji Škofa Loka dijak lahko izbira med francoščino, nemščino, španščin in ruščino.

V tretjem letniku dijak programa klasična gimnazija izbere le enega od naravoslovnih predmetov (fizika, biologija ali kemija), šola pa mu ponudi tudi predmet umetnostna zgodovina, ki je v gimnazijskih programih možen le v programu klasična gimnazija. Ta predmet je lahko v zaključnem letniku tudi dijakov izbirni maturitetni predmet.

Program klasična gimnazija se zaključi z opravljanjem splošne mature. Poleg temeljnih predmetov (matematika, materinščina in tuj jezik) lahko dijak na Gimnaziji Škofja Loka izbira med različnimi izbirnimi maturitetni predmeti, vključno z latinščino.

Po uspešno opravljeni splošni maturi se dijak lahko vpiše v vse nadaljnje programe, stopnje in smeri: univerzitetne, visokošolski strokovni, enoviti magistrski študijski programi, po želji pa lahko dijaki z opravljeno splošno maturo vstopajo v in višješolske programe.

Pogosta vprašanja

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.