Gimnazija Poljane

PREDSTAVITEV            PROGRAMI

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Naši cilji so visoka kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola. Na naši šoli več kot 900 dijakov in več kot 70 zaposlenih dela v prenovljenih učilnicah sodobnimi učili in po modernih učnih metodah uspešno nadaljuje tradicijo ene najboljših in največjih slovenskih gimnazij. Smo šola, na kateri se je mogoče učiti šestih modernih tujih jezikov (angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine) ter latinščine. Posebnost šole je tudi izbirni predmet retorika in organizacija mednarodnih izmenjav za oddelke tretjega letnika.

Znani smo po široki ponudbi izbirnih predmetov, eno- in večdnevnih ekskurzijah, taborih in pestrosti interesnih dejavnosti in krožkov. Ponosni smo tudi na zanimive medpredmetne povezave, dijaške raziskovalne naloge in številne projekte.

Ponašamo se s spodbudnimi delovnimi razmerami: s specializiranimi učilnicami, šolsko dvorano, veliko in sodobno kuhinjo, prenovljeno knjižnico, fitnesom. Šolo odlikujejo nadpovprečni učni uspehi ter odlični rezultati dijakov pri maturi in na tekmovanjih z različnih področij.

Gimnazija Poljane je bila ustanovljena davnega leta 1889 kot nižja gimnazija, višja gimnazija je postala nekaj let kasneje in ima že več kot 120-letno tradicijo. Izvaja dva splošna gimnazijska programa, program gimnazije (6 oddelkov) in program klasične gimnazije (2 oddelka). Oba omogočata pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov. V programu gimnazija ponujamo dve usmeritvi: jezikovno in splošnonaravoslovno. Rdeča nit klasične gimnazije je obvezni predmet latinščina, z dodatnimi urami sta okrepljena predmeta zgodovina in filozofija.

Naša vizija je:
Prek Poljan
z roko v roki
od razumevanja do ustvarjanja
sveta okoli sebe in sveta v sebi.

Predstavitev programov

Gimnazija

Program gimnazija ima obvezni del (ki je enak na vseh gimnazijah) in izbirni del. V okviru izbirnega dela lahko šola sama razporedi tri nerazporejene ure na teden v 2. in 3. letniku. Tako ima naša gimnazija dve usmeritvi: jezikovno in splošnonaravoslovno. Dijak izbere ustrezno usmeritev ob koncu prvega letnika.

V jezikovni usmeritvi so tri nerazporejene ure na teden namenjene tretjemu tujemu jeziku v 2. in 3. letniku. Na Poljanah se je mogoče učiti šest modernih tujih jezikov (angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine). Čeprav sta v gimnazijskem programu obvezna le dva tuja jezika, se večina dijakov odloča še za učenje tretjega. Pri učenju tujih jezikov imamo ne le dolgoletno tradicijo, ampak tudi nadpovprečne uspehe, kar dokazujejo rezultati naših dijakov pri maturi in dosežki na državnih tekmovanjih.

V splošnonaravoslovni usmeritvi so tri nerazporejene ure na teden v 2. letniku namenjene biologiji, fiziki in kemiji. V 3. letniku imajo dijaki naravoslovje ali retoriko. Pouk biologije, kemije in fizike poteka z najsodobnejšo učno opremo.

Klasična gimnazija

Latinščina je dodatni obvezni predmet in vsebinska rdeča nit programa klasične gimnazije, ki v izobraževalno ospredje postavlja živo zanimanje za antiko in kar sta grški in rimski svet dala današnjemu človeku. V primerjavi z gimnazijo je z dodatnimi urami okrepljen pouk zgodovine in filozofije. Klasična gimnazija je najbolj jezikovno usmerjena med vsemi gimnazijskimi programi in omogoča veliko izbirnost znotraj gimnazijskega programa. Vsak dijak se štiri leta uči jezike: angleščino, ki jo nadaljuje iz osnovne šole, latinščino in drugi tuji jezik. Ob vpisu izbira med nemščino, francoščino in španščino. V tretjem letniku se v izbirnem delu programa lahko odloči še za četrti jezik.

V klasični gimnaziji je pouk naravoslovja obvezen le prvih dveh letih. Vendar se lahko dijaki, ki jih kemija, biologija in fizika posebej zanimajo ali to znanje potrebujejo za kasnejši študij (denimo medicine ali naravoslovje), za te predmete odločijo v izbirnem delu programa v 3. in 4. letniku. Pouk poteka v manjših skupinah.