Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s jedilnico in športno dvorano. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju. Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi. Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, badminton, nogomet, košarka, namizni tenis, odbojka, bowling, streljanje z zračno puško idr.), različnih večdnevnih dejavnostih (jahanje, kolesarjenje, planinstvo, potapljanje, surfanje, smučanje, tečaj preživetja v naravi, vikend borilnih veščin, športni vikend s srednjeveškimi igrami, plesni vikend, in medpredmetni vikendi), na različnih večdnevnih taborih (razredni tabori, priprava na maturo) in drugih pestrih interesnih dejavnostih. Naši dijaki dosegajo odlične uvrstitve na Krkinih nagradah. Posebno pozornost namenjamo tudi projektnim nalogam s področja biotehnologije. Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje.

Predstavitev programov

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija je gimnazijski program, ki traja štiri leta in se zaključi z maturo. Na BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije dijaki razvijajo naravoslovno-tehniško mišljenje in laboratorijske veščine, se naučijo uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo ter razvijajo sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Dijaki v programu tehniške gimnazije BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v šolskih laboratorijih, poleg splošnih znanj pa pridobijo tudi znanja s področja biotehnologije in mikrobiologije. Dijakom v okviru maturitetnega predmeta biotehnologija omogočamo projektno delo s področij prehrane, zdravja in okolja.

Program je namenjen vsem, ki radi gledajo dokumentarne oddaje o živalih, človeku in delovanju človeškega telesa ter sodobni znanosti; so radovedni in jim šolske razlage spodbudijo še večjo željo po znanju; vsem, ki si želijo razvijati svojo domišljijo in ustvarjalnost, da bi doživeli uspeh in zaupanje vase. Strokovni predmeti biotehnologija, mikrobiologija in laboratorijske vaje so jedro našega programa. Po njih se tudi razlikujemo od splošne gimnazije in jih začnemo izvajati v drugem letniku.

Program popestrijo večdnevne aktivnosti in različni tabori (razredni tabori, priprave na maturo). 

Vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega dijaki pridobivajo nova znanja v laboratorijih in izobraževalnih ustanovah, ki izvajajo programe, podobne našim. Strokovno se izpopolnjujejo v Španiji, na Finskem, Portugalskem, Poljskem in v Turčiji, ves čas pa vzpostavljamo stike z novimi partnerji.

Športna vzgoja s posebno organizacijo tretje ure športne vzgoje z možnostjo izbire športnih dejavnosti v slovenskem prostoru gotovo izstopa s svojo vsebinsko pestrostjo. Dijaki lahko vsako leto izbirajo med različnimi športnimi aktivnostmi.

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. 

Dijaki v programu veterinarski tehnik/tehnica na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, tudi v prvi šolski veterinarski ambulanti v Sloveniji. Ambulanta je odprta za javnost, kar dijakom omogoča kakovosten praktični pouk v realnih razmerah, v katerih bodo v prihodnje delali. Zdravstveno stanje hišnih ljubljenčkov dijaki spremljajo pod mentorstvom doktorjev veterinarske medicine.

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok, imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi.

Delo veterinarskega tehnika poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc ipd.), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega psiho-fizičnega zdravja. Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, in sicer pri: anatomiji in fiziologiji domačih živali, informatiki in poslovnem komuniciranju, oskrbi živali, laboratorijskem delu v veterinarstvu, veterinarski tehnologiji, vzreji in zdravstvenem varstvu hišnih živali in veterinarski tehnologiji rejnih živali ter pri izbirnih modulih. V vse module je vključeno tudi praktično delo.

Šola je vključena v evropsko združenje šol za veterinarske tehnike Vetnet ter program Erasmus+, zato naši dijaki skupaj z mentorji veterinarji opravljajo praktični pouk na Cipru, Irskem, Češkem, Švedskem, Finskem, v Španiji, Srbiji ter na Kosovu.

Pogosta vprašanja

Koliko točk je bilo potrebnih za vpis prejšnje leto? Ali imamo omejitev vpisa v programe?

TG: Razpišemo tri oddelke, tj. 84 mest. Zadnja leta smo imeli omejitev vpisa. Če je omejitev vpisa, je treba 10 % mest prihraniti za drugi krog.

Pri VET imamo omejitev že leta, razpišemo 84 mest.

Na vpisnem obrazcu morajo označiti NPZ; da se upošteva. V primeru omejitve in je na zadnjem mestu prijavljenih več učencev z istim številom doseženih točk, se te učence razvrsti glede na dosežke pri NPZ. Če nekdo napiše, da ne smemo upoštevati NPZ, mu v tem primeru program vpišem 0 točk.

Šol. leto Število točk
VTTG
2022/2023148143
2021/2022140159
2020/2021137151
2019/2020139153
2018/2019127138

Kakšni so vaši dijaki? A je težko? Kakšno je razmerje med fanti in dekleti v posameznem programu?

Naši dijaki prihajajo iz različnih koncev Slovenije. So veseli, energični in radi obiskujejo šolo. Večinoma vpisujemo odličnjake in prav dobre učence. Druži jih močan socialni čut, skrb za šibke, naravo in živali. Med seboj si radi pomagajo, se ponavadi hitro vklopijo in čutijo pripadnost razredu ter šoli.

Oba programa sta zahtevna, sta izrazito naravoslovno naravnana, oba se zaključita z maturo. V tehniški gimnaziji je dobra tretjina fantov in slabi dve tretjini deklet.

Koliko dijakov opravi maturo? Kje študirajo naši dijaki? Kdo ima pri vpisu na VF prednost, gimnazijci ali vet teh in zakaj?

Gibljemo se okoli 90/95 %. Vsako leto imamo zlate maturante.

Večinoma se vpišejo na naravoslovne študije (biotehniška fakulteta, medicinska fakulteta, fakulteta za farmacijo, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, veterinarska fakulteta itd.) študirajo tudi na fakulteti za šport, komunikologijo, pravo, jezike itd.

Naši gimnazijci pridobijo splošno znanje ter zelo veliko naravoslovnega in laboratorijskega znanja.

Prednosti pri vpisu na VF ni. Za vpis na VF je vsako leto potrebno pridobiti določeno število točk. Ker je na VF praviloma vedno več kandidatov, kot je prostih mest, izberejo prvih 60 z najvišjim št. točk.

Kakšna je razlika med veterinarskim tehnikom in tehniško gimnazijo? Kakšna je razlika med poklicno in splošno maturo?

Splošna matura odpira vrata na vse univerzitetne študije. Gimnazijci se lahko vpišejo na katerikoli univerzitetni študij, potrebno je na splošni maturi zbrati dovolj točk. Dijaki opravljajo 5 maturitetnih izpitov: slovenščina, matematika, tuji jezik in dveh izbirnih predmetov.

Program vet. teh. se zaključi s poklicno maturo in dijak pridobi poklic. Dijaki imajo več strokovnih predmetov in praktičnega pouka. Odločajo se tudi za nadaljnji študij na višjih in visokih šolah pa tudi na univerzitetnih. Na poklicni maturi opravljajo 4 maturitetne izpite: slovenščina, veterinarstvo, angleščina ALI matematika in praktični preizkus PEPAS.

Kakšna je razlika med splošno in tehniško gimnazijo? Kateri so strokovni predmeti v tehniški gimnaziji?

V prvem letniku je enak predmetnik v vseh splošnih in tehniških gimnazijah; razlike se pojavijo po 1. letniku. Več naravoslovnih predmetov: biotehnologija, laboratorijske vaje in mikrobiologija. Pri biotehnologiji v 4. letniku dijaki naredijo tudi projektno nalogo. Praktični del projektne naloge izvajajo v šolskih lab. in na različnih: fakultetah (npr. Fakulteti za farmacijo), inštitutih (Kemijskem inštitutu, Inštitutu za mikrobio. in imunologijo idr.) in v podjetjih (v Leku, BIA Separations ipd.).

Po čem smo drugačni?

  • Šola stoji v zelenem okolju, imamo celo svoj park in zunanjo učilnico ter prvo Šolsko veterinarsko ambulanto v Sloveniji.
  • Pri nas organiziramo večdnevne dejavnosti: izbirne športe (smučanje, kolesarjenje, jahanje, planinstvo, borilne veščine, surfanje, srednjeveške igre), razredne tabore, priprave na maturo.
  • Imamo vivarije in terarije, v katerih se skrivajo plazeča se bitja in taka s kožuščki, in tudi več akvarijev, enega večjega celo v knjižnici.
  • Nimamo varnostnikov, na nasilje se sami odzovemo.
  • Smo socialno naravnani, dijakom iz šibkejših družin pomagamo s sredstvi iz Florinega sklada in preko botrstva.
  • Dijaki imajo garderobne omarice, v času pouka so obuti v copate, ne dovolimo zapuščanja šolskega prostora v času pouka.
  • Zelo razvito imamo mednarodno mobilnost v okviru projekta Erasmus+: Irska, Finska, Ciper, Španija, Portugalska, Češka, Danska, Italija, Turčija, Srbija … Dijaki v tujini v laboratorijih, inštitutih, zasebnih podjetjih pridobivajo praktične izkušnje, veterinarski tehniki tudi v zavetiščih, veterinarskih ambulantah in klinikah.
  • Na šoli je najbolj obiskan vivaristični krožek, dijakom pa nudimo tudi druge dejavnosti: MEPI (ustvarjalno in ciljno naravnano preživljanje prostega časa), fotografski krožek, tečaj tujih jezikov (nemščina in italijanščina), šolski bolničarji, ekološki krožek idr.
  • V šoli imamo vivarije, v katerem imajo dijaki svoje činčile, kače, kuščarje in med odmori skrbijo za njih. Po predhodnem dogovoru lahko pripeljejo tudi svoje pse, vendar ne več kot 5 na dan.