fp_logo_1

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           VIDEO PREDSTAVITVE           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2022/23 vpisovali v štiri programe:

 • PROGRAM GIMNAZIJE – ŠPORTNI ODDELEK (NOV PROGRAM v š. l. 2021/22),
 • program gimnazije,
 • program ekonomske gimnazije,
 • program ekonomske gimnazije – športni oddelek
 

Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.
GFP je na Gorenjskem in tudi v širšem slovenskem prostoru znana po tem, da se je na njej vedno šolalo veliko športnikov.

Izobraževali so se tako izvrstni športniki, kot so: Primož Roglič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter John Stevens, Štefan Hadalin, Alex Cisar in mnogi drugi. Na daljavo izobražujemo že 15 let, saj so dijaki športniki veliko odsotni.

Na GFP smo ponosni, da nam je pri izobraževanju na daljavo v pomoč pripomoček, eAsistent, ki sta ga razvila naša nekdanja dijaka in ga danes uporablja veliko slovenskih šol. Ob njegovem snovanju leta 2009 si verjetno Vladimir Balukčić in Mihael Mirt nista predstavljala, da bo prišel čas, ko bo celotno izobraževanje potekalo na daljavo.

Za mladostnike je zelo pomembno, da jim šola zmore prisluhniti, da lahko usklajujejo šolske obveznosti in da razvijajo svoja močna področja. Sistem, ki smo ga na GFP začeli razvijati s športniki in za katerega smo od Olimpijskega komiteja Slovenije prejeli certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, v zadnjih letih uspešno uveljavljamo tudi pri ostalih dijakih, najpogosteje glasbenikih, ki se pogosto vzporedno šolajo. Trenutno harfist Jernej Mišič poleg naše gimnazije v italijanskem Vidmu obiskuje še akademski študij. S primernimi prilagoditvami so v preteklosti dijaki glasbeniki, ki so se vzporedno šolali, postali zlati maturantje. Podobno smo v preteklih letih veliko delali z dijaki, ki jih navdušuje likovna umetnost. Z umetniki Likovnega društva Kranj smo na šoli postavili prvo stalno didaktično zbirko likovnih del na slovenskih srednjih šolah.

Na naši gimnaziji že vrsto let poučujemo s sodobnimi učnimi pristopi. Medpredmetno, timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo so že dolgo naš vsakdanjik. Na mnogih področjih smo orali ledino. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK (Gš)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. V športni oddelek gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. 

ZNAČILNOSTI:

 • majhen razred – le 22 dijakov,
 • pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,
 • pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,
 • (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,
 • dodatne individualne ure učne pomoči,
 • izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),
 • možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,
 • individualna obravnava s fizioterapevtom,
 • sodelovanje s psihologom.

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK
Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

POMEMBNO:
Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 21. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

GIMNAZIJA (G)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program GIMNAZIJE je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni kot tudi tistim, ki jih bolj zanimajo jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebej motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju.

EKONOMSKA GIMNAZIJA (EG)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

EKONOMSKA GIMNAZIJA je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike od gimnazijskega programa so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. Program usposablja za študij, delo in življenje. Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo. Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.

EKONOMSKA GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK (EGš)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.

 

ZNAČILNOSTI:

 • majhen razred – le 22 dijakov,
 • pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,
 • pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,
 • (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,
 • dodatne individualne ure učne pomoči,
 • izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),
 • možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,
 • individualna obravnava s fizioterapevtom,
 • sodelovanje s psihologom.

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

POMEMBNO!
Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 21. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

Dodatne video predstavitve