Višja strokovna šola, Šolski center Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih izobraževalni ustanov. V tekočem šolskem letu Šolski center Kranj obiskuje skoraj 2100 dijakov in študentov. Na naših šolah ponujamo izobraževanje za več kot dvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogana »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega. Za naše dijake je pomembno tudi dejstvo, da omogočamo tudi dokaj enostavno menjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Poznani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom nudimo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Prav tako omogočamo tudi sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.
Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Izobraževalni proces izvajamo na dveh lokacijah v Kranju, na Kidričevi cesti 55 in Cesti Staneta Žagarja 33. V zadnjem letu smo obnovili in energetsko sanirali vse naše stavbe, tako da pouk sedaj poteka v prenovljenih prostorih.

Predstavitev programov

Višja strokovna šola

Poklic po zaključku šolanja: Inženir mehatronike, inženir informatike, inženir elektroenergetike, inženir varovanja, organizator socialnega omrežja, ekonomist

Ekonomist/ekonomistka – ekonomisti so zaposljivi na mnogih področjih in sicer v računovodskih servisih ali v računovodskih oddelkih podjetij, na drugi strani pa so iskani v nabavnih in prodajnih oddelkih podjetij in sicer kot specialisti za izvajanje trženjske politike podjetja. Delovne naloge ekonomista so zelo obsežne ter predvsem odgovorne: upravljanje z investicijskim portfeljem (z vrednostnimi papirji); pripravljanje raznih strokovnih računovodskih poročil; izvajanje analitičnih poslov; spremljanje tržnih dogajanj; sestavljanje finančnih in drugih poslovnih načrtov itd.

Inženir/inženirka elektroenergetike – široka paleta poklicev s področja elektroenergetike oz. elektrotehnike; področje načrtovanja, izgradnje, zagona, upravljanja, vzdrževanja in nadziranja elektroenergetskih sistemov in naprav ter področje prodaje električne energije; področje vodenja obratovanja elektrarn, prenosnih naprav, distribucijskih postrojev in obratovanja velikih porabnikov električne energije; področje raziskav in razvoja obnovljivih virov električne energije in njene učinkovite rabe; področje projektiranja klasičnih in sodobnih električnih inštalacij; lahko se zaposli tudi v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih.

Inženir/inženirka informatike – v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem IKT; v podjetjih in organizacijah, ki želijo z uvajanjem, posodabljanjem IKT ter storitvami izboljšati svoje poslovanje; v lastnem start-up podjetju z razvojem novih aplikacij, programov, rešitvami IKT; v organizacijah, kjer zbirajo in statistično obdelujejo podatke za namene trženja, prodaje, odnosov z javnostmi, ugotavljanjem javnega mnenja.

Inženir/inženirka mehatronike – široka paleta poklicev s področja mehatronskih komponent, podsistemov in sistemov; področje načrtovanja, izgradnje, montaže, vzdrževanja in upravljanja mehatronskih sistemov in naprav; področje avtomatizacije in robotizacije; področje avtomobilske industrije; področje razvoja obnovljivih izvorov električne energije in učinkovite rabe električne energije; lahko se zaposli tudi v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih.

Organizator/organizatorka socialne mreže – v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z: organiziranjem in koordiniranjem aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo; organiziranjem in sodelovanjem v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega dela ljudi; informiranjem uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
Posebno priložnost za samostojno zaposlitev vidimo v socialnem podjetništvu, ki v Sloveniji postaja vedno pomembnejše.

Inženir/inženirka varovanja – široka znanja in usposobljenost, ki ju bo študent varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, mu bodo nudili možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja.
Znanja bodo študentu varovanja omogočala tudi hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.