Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih …

Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

Pri svojem delu se močno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in študentom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v konkretnih delovnih okoljih. Poleg tega številni naši predavatelji prihajajo iz gospodarstva. Vsako leto v študijski proces vključimo vabljene predavatelje, ki študentom predstavijo primere dobrih praks, svoje izkušnje in karierne poti. Tako vam zagotavljamo izobraževanje in usposabljanje, ki je primerljivo z evropsko uspešno prakso in vam omogoča večjo zaposljivost na evropskem trgu dela. Trg dela namreč ne zahteva le dobro teoretično podkovane kadre, ampak tudi že nekoliko bolj praktično izurjene bodoče zaposlene, ki svoje delo že poznajo oz. imajo z njim že konkretne izkušnje in so tako tudi takoj pripravljeni poprijeti za delo. Trg dela zahteva širok nabor osvojenih kompetenc, ki jih prejmete preko rednega izobraževalnega procesa in tudi preko različnih obštudijskih dejavnosti, ki vam jih bomo tekom leta ponudili.

Zavedamo se, da je edina garancija razvoja višje strokovne šole uspešnost, zadovoljstvo in zaposljivost naših študentov oz. diplomantov. Tega pa nikakor ne bi mogli uresničiti brez kakovostnih, za delo motiviranih in visoko usposobljenih sodelavcev višje strokovne šole – predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tutorjev, ostalih strokovnih sodelavcev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih. Vsi skupaj si bomo prizadevali, da dobite kvalitetna znanja. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, ki so osnovni pogoj za razumevanje in sodelovanje med vsemi sodelujočimi v tem izobraževalnem procesu, prav tako pa bomo tudi v bodoče delovali na osnovi individualnega pristopa do vas, naših študentov in diplomantov. Diplomante bomo zopet povezali s šolo preko aktivnejšega alumni kluba.

Študenti in študentke, izobraževanje je že del vašega vsakdanjika, porazdelite si svoj čas in naredite si načrt, da boste uspešni pri svojem študiju, a hkrati imeli dovolj časa za rekreacijo, za zdrave prehranjevalne navade, za hobije, druženje, zabavo … Mi pa vas bomo na vaši študijski poti usmerjali naprej k cilju – to je k znanju. Vsem želimo uspešno študijsko leto.

Predstavitev programov

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju.

Študenti v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna KULT316, demonstracijska in učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, prva šolska mikropivovarna in prva šolska turistična agencija v Sloveniji.

Praktične izkušnje pridobivajo tudi v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

V programu gostinstvo in turizem najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima gastronomija in sodobni trendi v gastronomiji, kulinariki, strežbi ter želijo pridobiti dodatna praktična znanja na številnih komplementarnih področjih (poznavanje vin, barmanstvo, pivovarstvo, kulinarična dediščina …) in vsi, ki se navdušujejo nad turizmom, trendih v turizmu, tujih jezikih, dopolnilnih dejavnostih v turizmu, delom v turističnih agencijah, v hotelskih recepcijah, v velnes turizmu, kongresnem turizmu.. Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si zlasti v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja turizma ali s področja gostinstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših gostinsko-turističnih podjetjih ter pri nas, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Študenti so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje na Hrvaško, Norveško, Nizozemsko, Islandijo, v Španijo, Grčijo, Irsko, Velika Britanijo, Srbijo, Nemčijo, Avstrijo in Francijo. Izven Evrope so študenti že opravljali prakso v Kanadi, ZDA in Vietnamu.

V času študija študentom omogočamo odlične strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. Tekmujejo na državnem tekmovanju Gostinsko turističnega zbora Slovenije (SloveniaSkills), državnem tekmovanju Konzorcija biotehniških šol Slovenije, na mednarodnih tekmovanjih EuroSkills, AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), G&T Cup Bled (tekmovanje v barmanstvu) in na tekmovanju Biser mora.

Živilstvo in prehrana

Študenti v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolskih laboratorijih in prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji, ki deluje v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316.

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

V programu živilstvo in prehrana najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Prav tako študenti pridobijo veliko znanj o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu … Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših podjetjih ter drugih inštitucijah, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Študenti so vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje v Avstrijo, Belgijo, Španijo, Francijo, Italijo, na Irsko in Severno Irsko.

V času študija študentom omogočamo odlične strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. Tekmujejo na državnem tekmovanju Moje podjetje, na tekmovanju Konzorcija biotehniških šol Slovenije in tekmovanju Ecotrophelia, ki ga organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Vključujejo se tudi v mednarodna tekmovanja EIT Food Innovation Prizes, kjer razvijajo eko-inovativne živilske izdelke in sodelujejo s študenti drugih strokovnih šol in fakultet, tekmujejo pa tudi na AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools).

Šolska mikropivovarna

Otvoritev KULT316

Pogosta vprašanja

V čem se BIC Ljubljana VSŠ razlikuje od drugih šol s sorodnimi študijskimi programi?

  • Višja strokovna šola BIC Ljubljana je locirana v Ljubljani, v študentskem mestu, kjer je veliko možnosti za delo, zabavo, druženja, obisk muzejev, kulturnih, turističnih in drugih dogodkov, skratka vse, kar je potrebno za pravo študentsko življenje.
  • Študij gostinstva in turizma poteka na Ižanski 10 (dobrih 5 minut hoje do centra Ljubljane) ter v sodobnem Centru kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi 74. KULT316 študentom gostinstva in turizma ponuja odlične pogoje učenja in dela v realnem okolju, z moderno učno kuhinjo, restavracijo, kavarno, hotelsko sobo, šolsko mikropivovarno, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji … V KULT-u je tudi veliko priložnosti za druženje, vlada prijetno študentsko vzdušje … V naših prostorih pa je med gosti ter vabljenimi predavatelji možno srečati kar nekaj znanih medijskih obrazov.
  • Študij živilstva in prehrane poteka na Ižanski 10 (dobrih 5 minut hoje do centra Ljubljane) ter na lokaciji Cesta v Mestni log 47, kjer so študentom na voljo sodobno opremljeni kemijski, mikrobiološki laboratorij, računalniška učilnica ter velika predavalnica. Študenti med študijem obiščete tudi Center kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi 74, z moderno učno kuhinjo, restavracijo, kavarno, hotelsko sobo, šolsko mikropivovarno, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji … V šolski mikropivovarni KULT316 lahko varite tudi kultno pivo; prav tako lahko v KULT-u opravljate praktično izobraževanje. V prostorih BIC Ljubljana je tudi veliko priložnosti za druženje, vlada prijetno študentsko vzdušje … sem in tja pa lahko med gosti ter vabljenimi predavatelji srečamo tudi kakšen znan medijski obraz.
  • Med študijem odlično izpeljemo strokovne ekskurzije doma in v tujini s spoznavanjem tehnologij živil zaščitenih v drugih evropskih državah.
  • Vsako leto izvedemo fakultativne ekskurzije, ki niso obvezne, a privabijo kar nekaj študentov, saj gre za atraktivne destinacije, kot so Sejšeli, Dubaj, New York, križarjenje po Karibih.
  • V letu 2020 smo na BIC Ljubljana prejeli tudi dve prestižni nagradi, ki potrjujeta naše uspešno in kakovostno delo: državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2020 ter nagrado za najboljšo šolo v Evropi na področju poklicnega izobraževanja v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju Vet Excellence Award.

 

Torej, če se vpišete k nam, boste študirali na edini šoli v Sloveniji z uspehi, prepoznanimi na državni in evropski ravni.

Se lahko med študijem udeležim tekmovanj in drugih projektov?

Študente spodbujamo, da se udeležujejo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. V Sloveniji so to tekmovanja Gostinsko turističnega zbora, Sloskills, European Young Chef Award – predizbor; mednarodna tekmovanja pa AEHT (Evropsko združenje hotelskih in turističnih šol, katerega članica je tudi naša šola), G&T Cup Bled, Euroskills, Biser mora, European Young Chef Award. Že vrsto let imamo vzpostavljeno tesno sodelovanje z ALMO – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana iz Colorna (Parma), ki sodi med najboljše šole italijanske kulinarike. Mednarodno sodelovanje šole z različnimi izobraževalnimi institucijami v tujini zagotavlja dragoceno priložnost šoli in s tem študentom za izmenjavo izkušenj, znanj, spremljanje trendov v tujini ter različne skupne projekte.

Študenti živilstva in prehrane se redno in zelo uspešno udeležujejo različnih tekmovanj v Sloveniji (Ecotrophelia Slovenija, EIT Food Innovation Prizes, POPRI …), v sklopu katerih razvijajo pogosto nagrajene inovativne živilske izdelke (Newdles, Guarasita, Pinona …). Mednarodno sodelovanje šole z različnimi izobraževalnimi institucijami v tujini zagotavlja dragoceno priložnost šoli in s tem študentom za izmenjavo izkušenj, znanj, spremljanje trendov in sodelovanje v skupnih projektih.

Študenti sodelujejo tudi na kuharskih delavnicah za najmlajše Mami, oči, v soboto kuham jaz, v Odprti kuhinji ter pri drugih promocijskih dogodkih, kot je npr. sodelovanje z Gault&Millaut … V letu 2021 pa bo celotna šola vključena v izvedbo nacionalnega dogodka Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija. Sodelovanje začenjamo z razstavo slovenskih penin v Slovenskem etnografskem muzeju.

Več o naših projektih najdete na spletni strani.

Kje lahko opravljam praktično izobraževanje?

Študenti živilstva in prehrane v času študija opravite 800 ur praktičnega izobraževanja  (400 ur v 1. in 400 ur v 2. letniku) na delovnem mestu pri različnih delodajalcih v Sloveniji ali v tujini, in sicer v živilsko prehrambenih podjetjih, šolah, gostinskih podjetjih, trgovskih centrih, farmacevtski industriji, inštitutih, v prehranskih svetovalnicah, medpodjetniškem izobraževalnem centru …  Z dobro vzpostavljeno mrežo podjetij omogočamo kakovostno praktično izobraževanje študentom po celotni Sloveniji, sodelovanje v projektih in aplikativnih diplomah.

Praktično izobraževanje študenti lahko opravljate tudi v tujini v okviru programa Erasmus+; naši študenti živilstva in prehrane najpogosteje odhajajo na avstrijsko Koroško, v Belgijo, pa tudi v Italijo, Španijo …

Študenti gostinstva in turizma v času študija opravite 800 ur praktičnega izobraževanja (400 ur v 1. in 400 ur v 2. letniku) na delovnem mestu pri različnih delodajalcih v gostinskih in turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Preko povezovanj z najboljšimi predstavniki turistične in gastronomske stroke (praksa, projekti, diplome) študentom omogočamo, da že v času študija sodelujejo z najboljšimi na področju slovenske kulinarike, turizma, hotelirstva in mednarodno. Del praktičnega izobraževanje pa študenti gostinstva in turizma pred odhodom v podjetja opravite tudi v Centru kulinarike in turizma KULT316. Veliko študentov se pri delodajalcih, pri katerih opravljajo praktično izobraževanje, kasneje tudi zaposli.

Praktično izobraževanje študenti lahko opravljate tudi v tujini v okviru programa Erasmus+; naši študenti gostinstva in turizma najpogosteje odhajajo v Španijo, Nemčijo, na Norveško.

Koliko časa traja študij?

Študij na višji strokovni šoli traja 2 leti, študenti pridobite 120 KT (po sistemu ECTS) in s tem 6/1 stopnjo izobrazbe. Po uspešnem zaključku študijskega programa gostinstvo in turizem pridobite strokovni naziv organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu (org. posl. gost. tur.).

Pravice in ugodnosti statusa lahko študenti na višji strokovni šoli uveljavljate največ tri leta, ne glede na to, ali študirate v rednem ali izrednem študiju.

Kakšni so pogoji za vpis na višjo strokovno šolo?

V višješolski študijski program se lahko vpišete z opravljeno splošno ali poklicno maturo oziroma če ste zaključili temu primerno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Če ste bili že tri leta ali več vpisani v redni študijski program visokega šolstva, se ne morete več vpisati na redni višješolski študij, lahko pa se vpišete v izredni študij.

Kdaj potekajo prijave in vpisi in koliko vpisnih mest je v rednem in izrednem študiju?

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se za prihodnje študijsko leto 2022/23 lahko vpišete na naslednja vpisna mesta:

 

                                        Redni študij     Izredni študij

Gostinstvo in turizem         120                     70

Živilstvo in prehrana            90                      70

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2022/2023 bo potekal od 15. februarja do 18. marca 2022, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 22. avgusta 2022.

Drugi prijavni rok bo potekal od 25. do 31. avgusta 2022. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.  

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 3. oktobra 2022.

Vpis v IZREDNI študij:

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Informacije o prijavi in vpisu bodo na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki bo objavljen 1. februarja 2022.