sic-logo18-2

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Zgodovina šole:
Ustanovljena je bila 1962 na pobudo takratne obrtne zbornice z imenom CENTER STROKOVNIH ŠOL – CSŠ.

Šolo so obiskovali vajenci različnih strok (avtomehanične, elektro, frizerske, fotografske, oblačilne, tapetniške, steklarske, avtoličarske, lesne, dimnikarske,…)

V SKLOPU SIC LJUBLJANA DELUJE:

 • SPSŠB- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
 • MIC – Medpodjetniški izobraževalni center
 • Avtošola Ježica (izobraževanje poklicnih voznikov, voznikov vseh kategorij, učiteljev vožnje – inštruktorjev, učitelje predpisov, …)

 

Naši izobraževalni programi izobražujejo na področju strojništva, tekstila in logistike.

Strojništvo:

 • Nižje poklicno izobraževanje: Pomočnik v tehnoloških procesih
 • Srednje poklicno izobraževanje: avtoserviser (šolski in vajeniški sistem), avtokaroserist (šolski in vajeniški sistem), klepar-krovec (šolski in vajeniški sistem), oblikovalec kovin-orodjar (šolski in vajeniški sistem), mehatronik operater (šolski in vajeniški sistem), papirničar (vajeniški sistem)
 • Poklicno-tehniško izobraževanje: avtoservisni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike

 

Tekstil:

 • Nižje poklicno izobraževanje: Preoblikovalec tekstilij
 • Srednje poklicno izobraževanje: Izdelovalec oblačil
 • Srednje strokovno izobraževanje: Ustvarjalec modnih oblačil

 

Logistika:

 • Srednje strokovno izobraževanje: logistični tehnik
 • Poklicno-tehniško izobraževanje: logistični tehnik

Predstavitev programov

AVTOSERVISER

Poklic po zaključku šolanja: AVTOSERVISER

Izobraževalni program je nastal na podlagi sprejetega poklicnega standarda in nadaljnjega razvoja izobraževalne programske ponudbe v avtoservisni dejavnosti. Pri razvoju programa so sodelovale šole, predstavniki obrti,gospodarstva, Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda za šolstvo.

Izobraževalni modularni program temelji na poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi.

Program omogoča:
-širitev osnovnega znanja pri splošnih predmetih
-strokovna znanja tehniškega komuniciranja, poznavanja materialov in postopkov obdelav, elementih konstrukcij
-znanja organizacije in poslovanja
-podrobno poznavanje funkcij in principov delovanja in nalog posameznih sklopov motornega vozila ter povezave le teh v celoto
-znanja s področja elektrotehnike in elektronike
-da dijaki razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu
-da bo dijak usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah

Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje ali
-nižje poklicno izobraževanje ali
-enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit obsega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno delo

AVTOKAROSERIST

Poklic po zaključku šolanja: AVTOKAROSERIST

Izobraževalni program je nastal na podlagi sprejetega poklicnega standarda in nadaljnjega razvoja izobraževalne programske ponudbe v avtoservisni dejavnosti. Pri razvoju programa so sodelovale šole, predstavniki obrti, gospodarstva, Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda za šolstvo.

Izobraževalni modularni program temelji na poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi.

Program omogoča:
-širitev osnovnega znanja pri splošnih predmetih
-strokovna znanja tehniškega komuniciranja, poznavanja materialov in postopkov obdelav, delovanja motornega vozila
-znanja organizacije in poslovanja
-obvladovanje različnih postopkov ročne in strojne obdelave, oblikovanja pločevine, spajanja kovin in nekovin
-učenje postopkov za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave pri pripravi podlog ter zunanjih in notranjih površin z barvanjem – ličenjem
-razvijanje znanja s področja elektrotehnike in elektronike
-da dijaki razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu
-da bo dijak usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje ali
-nižje poklicno izobraževanje ali
-enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit obsega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno delo

MEHATRONIK OPERATER

Poklic po zaključku šolanja: MEHATRONIK OPERATER

Program mehatronik operater je nastal na pobudo industrije in obrti zaradi potreb po vzdrževanju strojev in naprav v sodobnih računalniško vodenih proizvodnih tehnologijah. Združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:
-strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
-usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
-imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
-iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
-naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
-usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.

Pouk:
Pouk strokovnih vsebin ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen v učne sklope. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošna in teoretična strokovna znanja ter del praktičnih znanj in veščin bodo dijaki pridobili v šoli, del strokovnih znanj ter praktičnih spretnosti pa tudi v delovnem okolju. Praktični pouk se zato v 2. in 3. letniku izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah in obratovalnicah.

Poklic:
Mehatronik operater pride še posebej do izraza v industriji, kjer so sodobni stroji in linije ter je potrebno združevati znanja različnih področij.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje ali
-nižje poklicno izobraževanje ali
-enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit obsega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno delo

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

Poklic po zaključku šolanja: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Program oblikovalec kovin – orodjar je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov ter delo na obdelovalnih strojih (stružnice, rezkalni in brusilni stroji) oziroma izdelava orodij za proizvodnjo novih izdelkov. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev, energetiko, regulacijskimi sistemi in elektroniko.

Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih pa je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem pouku se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom. V 1. letniku se vsi dijaki seznanijo s temeljnimi deli v strojništvu in se izvaja skupno za vse programe. V 2. in 3. letniku pa se praktični pouk izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah in obratovalnicah.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.
Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.
Vajeniški sistem izobraževanja:
-vajenec se izobražuje in usposablja delom
-izvedbeni del je narejen v dogovoru z delodajalci

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje ali
-nižje poklicno izobraževanje ali
-enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit obsega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno delo

KLEPAR - KROVEC

Poklic po zaključku šolanja: KLEPAR – KROVEC

Program klepar krovec je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, postopki obdelave in predelave različnih materialov, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov, delo v kovinarstvu in strojništvu ter obvladovanje tehnologije stavbnega kleparstva.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev. Strokovno-teoretična znanja se povezujejo s praktičnimi znanji in izkušnjami, ki jih pridobivajo pri delodajalcu.

Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih pa je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem pouku se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom.

V 1. letniku se vsi dijaki seznanijo s temeljnimi deli v strojništvu in se izvaja skupno za vse programe. V 2. in 3. letniku pa se praktični pouk izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka uvajanje v delo pod vodstvom mojstra.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje ali
-nižje poklicno izobraževanje ali
-enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit obsega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno delo

PAPIRNIČAR

Poklic po zaključku šolanja: PAPIRNIČAR

Izobraževalni program Papirničar SPI je pripravljen tako, da omogoča izvajanje v šolski in vajeniški obliki izobraževanja. Skladno s tem sta pripravljena splošni in posebni del programa, tako, da so v posameznih točkah dodane tudi opredelitve v primeru vajeniške oblike izobraževanja.

Program Papirničar je namenjen učencem in vajencem, ki jih zanima izdelava celuloze in papirja, kartona, higienskega papirja, priprava surovine, merjenje kakovosti papirja in kartona, delo na papirniških strojih. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje ter do varstva okolja.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehnologije izdelave papirja, predelave in dodelave papirja.

Seznanijo se z osnovnimi zahtevami na prečnem rezalnem stroju in izračuni produktivnosti na stroju, se zaveda pomena označevanja zvitkov, pozna osnovne formate papirja in kartona.

Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem delu izobraževanja se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom.

V 1. letniku se vsi dijaki/ vajenci seznanijo s temeljnimi vsebinami izdelave papirja. V 2. in 3. letniku pa utrdijo znanje v proizvodnji razločnih vrst papirja.

Praktični del izobraževanja se izvaja v podjetju.

Pouk:
Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na učnih mestih za praktično usposabljanje z delom ali na vajeniških učnih mestih v vajeniški obliki izobraževanja, del pa lahko tudi v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Podlaga za načrtovanje in izvedbo praktičnega usposabljanja je katalog praktičnega usposabljanja.

Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja: registrirana pogodba o vajeništvu.
Vajeniški sistem izobraževanja:
-vajenec se izobražuje in usposablja z delom
-izvedbeni del je narejen v dogovoru z delodajalci

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH - NPI (2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: POMOČNIK V TEHNOLOŠKEM PROCESU

Izobraževalni program vključuje:
-Osnovna znanja pri splošnih predmetih.
-Osnovna teoretična znanja s področja stroke.
-Spoznavanje vrste in lastnosti materialov, ki se uporabljajo v strojništvu oziroma ličarstvu in postopke pri uporabi teh materialov.
-Pri praktičnem usposabljanju spoznavanje strojev in naprav, ki jih uporabljajo v strojniški/ličarski stroki, seznanijo se s pravili o varnem delu in razvijajo delovne navade.
-Usposabljanje za izvajanje manj zahtevnih del in nalog na področju strojništva, ličarstva in protikorozijske zaščite.
-Učenje v manjših skupinah.
-Upoštevanje varstva okolja in varstva pri delu.
-Razvijanje motorike in pridobivanje znanj, ki so prilagojene sposobnostim posameznika.

Nadaljnje možnosti:
Zaposlitev.
Nadaljevanje izobraževanja v 3-letnih programih strojništva.

Vpisni pogoji:
-Nedokončana OŠ – uspešno končanih vsaj 7 razredov.
-Končana OŠ s prilagojeni programom.

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ - NPI (2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

Izobraževalni program vključuje:
-Osnovna znanja pri splošnih predmetih.
-Osnovna teoretična znanja s področja stroke.
-Spoznavanje vrste in lastnosti materialov, ki se uporabljajo v tekstilstvu in postopke pri izdelavi enostavnejših izdelkov.
-Pri praktičnem usposabljanju spoznavanje strojev in naprav, ki jih uporabljajo v tekstilni stroki, seznanijo se s pravili o varnem delu in razvijajo delovne navade.
-Usposabljanje za izvajanje manj zahtevnih del in nalog na področju tekstilstva.
-Učenje v manjših skupinah.
-Upoštevanje varstva okolja in varstva pri delu.
-Razvijanje motorike in pridobivanje znanj, ki so prilagojene sposobnostim posameznika.

Nadaljnje možnosti:
Zaposlitev.
Nadaljevanje izobraževanja v 3-letnih programih tekstilstva.

Vpisni pogoji:
-Nedokončana OŠ – uspešno končanih vsaj 7 razredov.
-Končana OŠ s prilagojeni programom.

IZDELOVALEC OBLAČIL - SPI (3 leta)

Poklic po zaključku šolanja: IZDELOVALEC OBLAČIL

Zahteve in priporočljive lastnosti za dijake, ki se odločajo za ta poklic, so: splošna telesna spretnost, ročne spretnosti, dober vid in sposobnost ločevanja barv in barvnih odtenkov, natančnost, hitrost in vestnost, komunikativnost, smisel za oblikovanje in estetski čut.

Dijaki v času izobraževanja:
-spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave oblačil in tekstilnih izdelkov;
-izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke;
-se naučijo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije;
-razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo;
-razvijajo podjetniško miselnost in sposobnost za poklicno kariero v obrti in industriji.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje oziroma
-nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

VSEBINA ZAKLJUČNEGA IZPITA
-pisni in ustni izpit iz slovenščine
-zaključno projektno delo

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL - SSI (4 leta)

Poklic po zaključku šolanja: USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

Program strokovnega izobraževanja vključuje:
-Širitev in poglabljanje osnovnega znanja pri splošnih predmetih
-Strokovna znanja o tekstilnih materialih, modnem oblikovanju, oblikovanju celostne podobe in načinih izdelave modnih oblačil
-Pot od ideje do skice in do kreiranja ter izdelave zanimivega oblačila
-Pripravo in konstrukcijo krojev za kolekcijo modnih oblačil po lastnih idejah
-Praktična znanja izdelave ženskih in moških, otroških in modnih oblačil po meri in po lastnih zamislih

Program je zasnovan modularno na podlagi poklicnih standardov. Vsebuje izbirne in obvezne module, tako da je prilagojen interesom dijakov in modnim trendom. Dijaki bodo pri ustvarjanju novih oblačil razvijali svojo kreativnost, občutek za estetiko in skladnost.
Usmerjali se bodo tudi v razvijanje svoje blagovne znamke z upoštevanjem tržnih in podjetniških zakonitosti.

Praktični pouk se izvaja v manjših skupinah v sodobnih šolskih delavnicah in pri delodajalcih.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Nadaljnje možnosti:
-študij na različnih fakultetah
-samozaposlitev, oblikovanje, ustvarjanje, izdelava modnih oblačil
-razvijanje svoje blagovne znamke in trženje
-zaposlitev v razvojnih oddelkih oblačilne industrije, gledališčih
-modno svetovanje v večjih trgovskih centrih

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje oziroma
-nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

LOGISTIČNI TEHNIK - PTI (3+2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: LOGISTIČNI TEHNIK

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:
-modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
-vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
-umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
-predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih potreb okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.
Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih veščin pa v delovnem okolju.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-srednje poklicno izobraževanje

LOGISTIČNI TEHNIK - SSI (4 leta)

Poklic po zaključku šolanja: LOGISTIČNI TEHNIK

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:
-modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
-vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
-umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
-predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih potreb okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.
Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih veščin pa v delovnem okolju.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
-osnovnošolsko izobraževanje oziroma
-nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

AVTOSERVISNI TEHNIK - PTI (3+2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: AVTOSERVISNI TEHNIK

Temelji na enem poklicnem standardu, potrebe na trgu dela pa so široke. Zato snovalec programa ponuja dodatni nabor izbirnih modulov, ki dijakom omogočajo pridobitev poglobljenih kompetenc za posamezna področja dela. Hkrati pa ti moduli omogočajo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da jih posameznik lahko pridobi. S prilogo k spričevalu opredelimo področje poglobljenih znanj:

 • Sistemski tehnik – Diagnostik
 • Karoserijski tehnik
 • Avtoservisni svetovalec
 • Tehnik za gospodarska vozila in mehanizacijo

 

Posebno pozornost smo namenili:
-nadgradnji obstoječih programov srednjega poklicnega izobraževanja v avtoservisni dejavnosti
-modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja
-vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module
-umeščanju praktičnega izobraževanja v delovnem procesu
-predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih ciljev okolja

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz avtomehatronike

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
-Avtoserviser, Avtokaroserist, Avtoličar, Avtomehanik, Avtoklepar
-Instalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, finomehanik, urar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater, računalničar oziroma vse ostale poklice strojne in elektro smeri z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj v avtostroki
-izobraževanje odraslih z nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja avtostroke

TEHNIK MEHATRONIKE - PTI (3+2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: TEHNIK MEHATRONIKE

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju montaže, umerjanja, programiranja in zagona in upravljanja mehatronskih sistemov kot so avtomatizirane in robotizirane linije, sistemi za izdelavo, montažo, doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport in skladiščenje.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:
-modularizaciji in povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega znanja,
-vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
-umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
-predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih potreb okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih veščin pa v delovnem okolju.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
-Avtoserviser, Avtokaroserist (ali sorodne stare avtoremontne programe), elektro programe, programe strojništva,
-program Mehatronik operater ali program Računalnikar.

STROJNI TEHNIK - PTI (3+2 leti)

Poklic po zaključku šolanja: STROJNI TEHNIK

Dijaki se v tem programu usposobijo za opravljanje del in nalog na področju računalniško podprtih CNC tehnologij, konstrukcije in energetskih sistemov ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov.

Pridobijo smisel za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Posebno pozornost smo namenili:
-modularizaciji in povezovanju splošnega,strokovnega in praktičnega znanja,
-vključevanju splošno izobraževalnih vsebin v strokovne module,
-umeščanju praktičnega usposabljanja z delom,
-predlogu odprtega kurikula za uresničevanje specifičnih ciljev okolja.

Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje. Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih veščin pa v delovnem okolju.

POKLICNA MATURA:

Obvezni del:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine,
-pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:
-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
-storitev in zagovor

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje naslednjih smeri:
-oblikovalec kovin – orodjar, mehatronik operater,
-avtoserviser, avtokaroserist, upravljalec gradbene mehanizacije