Strojna šola, Šolski center Postojna

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945.

Šola je v času svojega nepretrganega delovanja doživljala številne spremembe. Pridobivala je nove programe, se selila na različne lokacije in večkrat zamenjala ime.

Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05.

V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.
(VSTOPI in si poglej)

Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij je odprl vrata v septembru 2017. V centru iščemo rešitve, ki omogočajo delovanje centra, tako v smislu pedagoškega delu z dijaki in študenti, kot tudi v tesnemu sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.

V poslanstvu šole smo zapisali, da šola dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju.

Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih; inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja; fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Vrednote, v katere na šoli verjamemo:
znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi (tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki), strpnost (sprejemanje drugačnosti) in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.

Poudarjamo še: kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.

Predstavitev programov

Strojni tehnik, strojni tehnik PTI

Poklic po zaključku šolanja: Strojni tehnik, strojni tehnik PTI

Dragi osnovnošolec, draga osnovnošolka, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, veselimo se, da se zanimate za šolanje na strojni šoli v programu strojni tehnik.

Program obsega tako standard splošnih znanj v okviru splošnoizobraževalnih predmetov kot tudi obvezne in izbirne strokovne module. V strokovnih modulih so opredeljene specifične poklicne kompetence, v katerih se prepletajo strokovna teorija, praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcih.

Strojni tehniki poleg osnovnih strojniških znanj spoznavajo postopke modeliranja in načrtovanja izdelkov, izdelave prototipov s 3D tiskanjem in prostorskim skeniranjem, na osnovi modelov v CAD programu pa spoznavajo tudi postopke programiranja in obdelave z različnimi programskimi orodji. Seznanijo se tudi z zanimivimi vsebinami s področja avtomatizacije, energetike in učinkovite rabe energije.

Med naše posebnosti sodijo možnost učenja nemškega jezika, praktično delo v Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, kjer se dijaki srečajo s sodobno tehnologijo, ki jo uporablja lokalno gospodarstvo, dijakom pa je ponujena tudi možnost, da opravljajo praktično usposabljanje v številnih evropskih državah.

Ob rednem pouku izvajamo tudi številne druge aktivnosti – dijake čakajo ekskurzije doma in v tujini, podjetniški tabor, projektni dnevi. Pridružijo se lahko tudi številnim obšolskim dejavnostim, med katerimi vsak najde nekaj zase (start up vikend, popotniški krožek, krožek učinkovite rabe energije …). Vsakoletno srečanje strojnih šol, na katerem sodelujejo dijaki vseh programov, omogoča mladim tudi medvrstniško spoznavanje in sodelovanje.

Vsem, ki radi tekmujete, omogočamo sodelovanje na različnih tekmovanjih; dijaki se lahko preizkušajo tako v znanju splošnoizobraževalnih predmetov (slovenščina, matematika, logika …) kot tudi v vsebinah strokovnih modulov (projektiranje in kotiranje, tekmovanje z uporabo programskega orodja Pro Engineer …). V preteklih šolskih letih smo prejeli številne nagrade za projektne naloge in posamezne praktične izdelke.

Program strojni tehnik se zaključi s poklicno maturo, pri kateri naši dijaki dosegajo odlične rezultate; pohvalimo se lahko tudi z zlatimi maturanti. Program traja štiri leta in dijakom omogoča poklicno usposobljenost, hkrati pa tudi ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Dijaki, ki opravijo še peti predmet splošne mature, lahko nadaljujejo šolanje tudi na  univerzitetnih študijih različnih smeri.

Ob zaključku izobraževanja boste usposobljeni za iskanje strokovnih rešitev na področju strojništva, za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu, pridobili boste temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu, priučili se boste aktivne uporabe znanj in veščin v novih situacijah, kar vam bo omogočilo zaposlitev na izbranem delovnem mestu ali nadaljevanje šolanja na izbrani fakulteti.

Na šoli se izvaja tudi program strojni tehnik – PTI. Program je namenjen dijakom, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje in želijo svoje znanje nadgraditi z vsebinami programa strojni tehnik. Program se zaključi s poklicno maturo in dijakom omogoča pridobitev poklica strojni tehnik ali nadaljevanje šolanja na višjih in visokih šolah.

Avtoserviser

Poklic po zaključku šolanja: Avtoserviser

Dragi osnovnošolec, draga osnovnošolka, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, veselimo se, da se zanimate za šolanje na strojni šoli v programu avtoserviser.

Program avtoserviser je triletni program, ki je praktično naravnan in omogoča dijakom pridobitev poklica. Teoretična znanja, ki jih dijaki dobijo pri pouku, se prepletajo s praktičnim poukom v novih in sodobno opremljenih delavnicah ter pri delodajalcih.

V programu avtoserviser dijaki spoznajo sestavne dele in sisteme motornih in električnih vozil ter voznih sredstev, spoznajo mehaniko in tehniko motornih vozil ter voznih sredstev, pridobijo tudi temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike, povezano z zgradbo, funkcijo, vzdrževanjem in priključitvijo električnih ter elektronskih naprav, prav tako se naučijo diagnosticiranja, nastavljanja, vzdrževanja in popravljanja motornih ter električnih vozil, usvojijo osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, spoznajo pa tudi predpise in zakone o varstvu pri delu ter osnove podjetništva.

Med naše posebnosti sodijo možnost učenja nemškega jezika, praktično delo v sodobno opremljeni avtoservisni delavnici, možnost opravljanja praktičnega usposabljanja v številnih evropskih državah in pouk v sodobno opremljenih računalniških učilnicah.

Poleg pouka izvajamo tudi druge aktivnosti, kot so ekskurzije doma in v tujini ter različni projektni dnevi. Dijaki se lahko pridružijo tudi številnim obšolskim dejavnostim, med katerimi vsak najde nekaj zase (start up vikend, popotniški krožek, krožek nega in vzdrževanje vozila …). Vsakoletno srečanje strojnih šol, kjer sodelujejo dijaki vseh programov, omogoča mladim medvrstniško sodelovanje in spoznavanje. Vsem, ki radi tekmujete, šola omogoča tudi sodelovanje na različnih tekmovanjih.

Program se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki dijakom omogoča zaposlitev na izbranem področju ali pa nadaljevanje šolanja v programih poklicno-tehniškega izobraževanja. Na naši šoli izvajamo PTI program na področju strojništva. Dijaki na zaključnem izpitu dosegajo lepe rezultate in vsako leto odlični dijaki prejmejo spričevalo s pohvalo.

Ob zaključku šolanja boste tako sposobni samostojno pripraviti in izvesti racionalen poseg na vozilu, ki bo vključeval popravilo ali zamenjavo uničenih ali obrabljenih delov, sposobni boste oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu, usposobljeni boste za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu, kar vam bo omogočilo zaposlitev na izbranem delovnem mestu ali nadaljevanje šolanja.

Orodjar, pomočnik v tehnoloških procesih

Poklic po zaključku šolanja: Orodjar, pomočnik v tehnoloških procesih

Dragi osnovnošolec, draga osnovnošolka, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, veselimo se, da se zanimate za šolanje na strojni šoli v programu oblikovalec kovin – orodjar.

Program oblikovalec kovin – orodjar je triletni program, ki je zelo praktično naravnan in omogoča dijakom pridobitev poklica. Teoretična znanja, ki jih dijaki pridobijo pri pouku, se prepletajo s praktičnim poukom v delavnicah in pri delodajalcih.

V programu orodjar dijaki razvijajo spretnosti in odgovorno ravnanje z različnim delovnim orodjem, naučijo se uporabljati različne informacijsko-komunikacijske tehnologije, usvojijo različne postopke ročne in strojne obdelave obrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin ter nekovin, obvladajo postopke racionalne rabe energije in materiala, spoznajo osnove podjetništva, se naučijo struženja, brušenja, frezanja, dela na CNC obdelovalnih strojih, spoznajo pa tudi predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu.

Naše posebnosti so praktično delo v Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, kjer se dijaki srečajo s sodobno tehnologijo, ki jo uporablja tudi lokalno gospodarstvo, možnost, da dijaki opravljajo praktično usposabljanje v številnih evropskih državah pa tudi pouk v sodobno opremljenih računalniških učilnicah.

Poleg pouka izvajamo tudi druge aktivnosti – dijake čakajo ekskurzije doma in v tujini ter različni projektni dnevi. Pridružijo se lahko tudi številnim obšolskim dejavnostim, med katerimi vsak najde nekaj zase (start up vikend, popotniški krožek, krožek učinkovite rabe energije …). Vsakoletno srečanje strojnih šol, na katerem sodelujejo dijaki vseh programov, mladim omogoča medvrstniško sodelovanje in spoznavanje. Vsi, ki radi tekmujejo, imajo tudi možnost sodelovanja na različnih tekmovanjih.

Program se zaključi z opravljenim zaključnim izpitom, ki dijakom omogoči zaposlitev na izbranem področju ali nadaljevanje šolanja v programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Na naši šoli izvajamo PTI program na področju strojništva. Dijaki na zaključnem izpitu dosegajo lepe rezultate in odlični dijaki vsako leto prejmejo spričevalo s pohvalo.

Ob zaključku šolanja boste tako sposobni izdelati kovinsko konstrukcijo v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo, znali boste izvesti transport in montažo kovinske konstrukcije, naučili se boste skupinskega dela in sodelovanja, kar vam bo omogočilo zaposlitev na izbranem delovnem mestu ali nadaljevanje šolanja.

Na šoli se izvaja tudi nižje poklicno izobraževanje, in sicer program pomočnik v tehnoloških procesih. Program je namenjen dijakom, ki nimajo končane osnovne šole.

Izobraževanje je zelo praktično naravnano in pripravlja dijake za praktično delo v podjetjih.

Pogosta vprašanja

Koliko točk potrebujem za vpis v posamezni program?

Lansko šolsko  leto smo imeli omejitev vpisa le v programu tehnik računalništva. V zadnjih nekaj letih je bila na naši šoli to edina omejitev vpisa.  V prvem krogu izbirnega postopka je spodnja meja znašala 109, v drugem pa 101. Ta podatek seveda nič ne pove o tem, kakšno bo stanje letos.

Ponuja šola toplo malico?

Da, šola ima organizirano toplo šolsko prehrano, na katero se prostovoljno prijavite. Vsak dan so na voljo štirje različni meniji.

Katere tuje jezike se lahko učim?

V vseh programih je obvezna angleščina.
V gimnaziji si kot drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino, nemščino, španščino ali francoščino.
V programu ekonomski tehnik si za drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino ali nemščino.
V programih strojne šole se kot jezik stroke poučuje tudi nemščina.

Lahko sodelujem v projektih ERASMUS+?

Da, šola sodeluje v veliko projektih Erasmus+. Dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja se lahko odločijo za opravljanje prakse v tujini, gimnazijci pa sodelujejo z drugimi srednjimi šolami po Evropi in hodijo na izmenjave.

Če se aktivno ukvarjam s športom ali sem glasbenik, lahko dobim posebne ugodnosti?

Da, v začetku leta zaprosiš za status dijaka s  posebnimi ugodnostmi, da se ti prilagodi opravljanje šolskih obveznosti.

Kakšne so možnosti nadaljnega študija?

Šolanje lahko nadaljuješ na vseh višjih strokovnih programih (2-letni programi), na skoraj vseh visokošolskih programih (3-letni programi), z dodatnim maturitetnim predmetom na večini univerzitetnih programov (3-ali 4-letni programi) in enovitih magistrskih programov (5-letni programi), z opravljenim maturitetnim tečajem in splošno maturo pa še na preostalih univerzitetnih in enovitih magistrskih programih.