Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Šolski center Slovenj Gradec

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija (z bogato več kot 60-letno tradicijo srednjega šolstva v Mislinjski in Dravski dolini), ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. Poslanstvo izobraževanja izvajamo v sedmih programskih področjih na dveh lokacijah, in sicer področja ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma izvajamo na lokaciji Slovenj Gradec, področji predšolske vzgoje in okoljevarstva pa na lokaciji Muta.

Izjemnega pomena je povezovanje med programi znotraj šole, ki zaradi večjih možnosti medsebojnega sodelovanja prinese širšo izbirnost, pestrost in boljše uspehe, bogate izkušnje učiteljev so jamstvo za doseganje vsakovrstne odličnosti. Mladost, razigranost in svoboda razmišljanja pa lahko v širšem krogu dajejo večjo moč, močnejši zagon in kakovost dela mladih. Dijaki in učitelji lahko s sodelovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem prav v novih okoliščinah presežejo dosedanje uspehe. Želim, da bi se v naši šoli najbolje počutili DIJAKI, saj je to pravo izhodišče za njihov svobodni razvoj in izkazovanje sposobnosti. Našo hišo naj zapuščajo kot samozavestni LJUDJE pravih vrednot in najvišje strokovne usposobljenosti. Ob tem je pomembno tudi dobro počutje UČITELJEV in vseh zaposlenih na šoli, ki lahko s pripadnostjo in dobrim sodelovanjem odlično opravijo svoje poslanstvo. In nenazadnje so v našem krogu pomembni tudi zadovoljni STARŠI, s katerimi si želimo odlično, odkrito in strokovno sodelovanje. Naša skupna zgodba lahko ponudi lepšo prihodnost; skupno pot izobraževanja družno premagujemo vsi, ki vstopamo nanjo.

Predstavitev programov

Trgovec

Poklic po zaključku šolanja: Prodajalec/prodajalka

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno oziroma njej enakovredno šolo, je zdrav, saj so lahko ovire alergije, govorne motnje ali telesne okvare. Izobraževanje traja tri leta, eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa pa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.

Omogoča tudi doseganje naslednjih poklicnih ciljev za delo v blagovnem prometu v sodobnih tržnih pogojih:

– učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem jeziku
– komuniciranje s kupci sosednjih držav v enem izmed tujih jezikov
– ustrezno obvladovanje trgovinskega poslovanja in estetskega urejanja tržnega prostora
– vzgojo podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev
– dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem
– soočanje s spremembami tako, da je možno samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju, za kar je potrebno širše splošno zanje
– dopolnjevanje znanja in stopnje izobrazbe

Po končanem triletnem šolanju pridobi dijak poklic PRODAJALEC, ko uspešno opravi zaključni izpit, ki zajema:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • zaključno delo

 

Program je primeren za oba spola in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih, kakor tudi nadaljevanje šolanja po programu ekonomski tehnik, ki traja dve leti.

Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC lahko dijak nadaljuje šolanje v programu  EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Ekonomski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik/ tehnica

Omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe in s tem možnost, da po opravljeni poklicni maturi nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah ali pa se takoj zaposlijo.

Zaradi spoznanja, da se morajo dijaki že v času srednješolskega študija čim bolje pripraviti na začetek dela v gospodarstvu ali pa tudi negospodarstvu, je bil program s šolskim letom 2000/2001 prenovljen in vključuje poleg teoretičnega dela tudi praktični pouk v šoli in delovno prakso v podjetjih.

Praktični pouk zajema v 1. letniku obdelavo besedil, v 2. letniku oblikovanje besedil s poslovno korespondenco, v 3. letniku učno podjetje in v 4. letniku projektno delo, ki se povezuje s strokovnim izbirnim področjem (poslovna informatika, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, upravno poslovanje, ekonomija, pravo).

Program traja 4 leta in je primeren tako za ženske kot moške, saj poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja bodoči ekonomski tehniki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno izobraževalnih predmetih
 • osvojijo osnovna strokovna teoretična in praktična znanja za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi
 • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja ter pravne osnove dela
 • usposobijo se za učinkovito komuniciranje v materinem in dveh tujih jezikih
 • znajo dokumentirati svoje delo
 • razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje v javnosti
 • spoznajo uporabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabo sodobne pisarniške opreme in spoznajo pridobivanje podatkov iz informacijskih medijev
 • znajo analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oz. neuspešno delovanje,
 • razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, iniciativnost, odgovornost in timsko delo

 

Po končanem drugem letniku šolanja se dijaki lahko odločijo za nadaljevanje šolanja po programu finančno računovodskega področja in s tem pripravljajo za samostojno delo v računovodskih službah v vseh vrstah podjetij in javnih zavodih ali pa za delo v bankah in zavarovalnicah; lahko pa nadaljujejo šolanje po programu poslovnega in upravnega področja in s tem pripravljajo za opravljanje administrativnih del v različnih podjetjih in zavodih, na sodiščih, geodetskih upravah, zemljiški knjigi, carinah in špediterskih podjetjih ter za tajniške posle.

Velja omeniti, da program omogoča tudi izbiro komercialnega področja, za katerega se naša šola zaradi programa poklicno tehničnega izobraževanja ekonomski tehnik, ki ga tudi izvajamo in omogoča pridobitev potrebnih znanj za delo v komerciali, zaenkrat ni odločila.

Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega obvezni in izbirni del:

 • OBVEZNI DEL:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • IZBIRNI DEL:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščina ali nemščina) ali matematike po izbiri dijaka,
  • izdelek oziroma storitev v obliki projektnega dela (vsebine izbirnih strokovnih modulov).

Predšolska vzgoja

Poklic po zaključku šolanja: Vzgojitelj/-ica predšolskih otrok

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje: Srednje strokovno izobraževanje, ki traja štiri leta.

Zaključek:
Izobraževalni program se zaključi s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih izpitnih enot. To so: slovenščina, matematika ali tuji jezik, vzgoja predšolskega otroka ter izpitni nastop v vrtcu z zagovorom.

Usposobil/-a se boš za primerno komuniciranje z otroki, njihovimi starši in sodelavci, spoznal/-a razvoj in učenje predšolskih otrok, vzgojnoizobraževalne pristope, kurikulum v vrtcu, igre ter dobil/-a odgovore na vprašanje, kako zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke.

Razvijal/-a boš svoje zmožnosti ustvarjalnega izražanja na glasbenem, plesnem, likovnem področju in se naučil/-a, kako to razvijati pri otrocih. Prav tako si boš pridobil/-a znanja in spretnosti za razvijanje otrokovih ustvarjalnih, govornih, telesnih, logično-matematičnih, naravoslovnih in družboslovnih zmožnosti.

Možnost nadaljevanja:
Svojo poklicno kariero boš lahko gradil/-a kot pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice pri delu z otroki v javnih ali zasebnih vrtcih ali kot varuh/-inja predšolskih otrok na domu ali drugje. Nekatere aktivnosti boš v vrtcu po dogovoru z diplomirano vzgojiteljico z otroki opravljal/-a sam/-a. Izobraževanje v stroki lahko nadaljuješ takoj po opravljeni poklicni maturi v visokošolskem izobraževanju in si pridobiš naziv diplomirani/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok ali pa se vključiš v kateri drug visokošolski ali univerzitetni izobraževalni program.

Gastronomija in turizem – srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Poklic po zaključku šolanja: Gastronomsko turistični tehnik/gastronomsko turistična tehnica

VPISNI POGOJI: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA V LETIH: Izobraževalni program traja 4 leta

PREDMETNIK obsega  poleg  splošnoizobraževalnih predmetov še obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, vsebine iz odprtega kurikula, druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti), praktično usposabljane z delom.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE  se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

 

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike, tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

OPIS POKLICA: Od zaposlenih  v gostinsko turistični dejavnosti se pričakuje, da imajo radi delo z ljudmi, da so vedoželjni, odprti, komunikativni, prijazni in inovativni. Delo je zelo dinamično, nenehno se iščejo nove poti in rešitve za zadovoljevanje vse bolj zahtevnih in ekološko osveščenih gostov. Delavci pogosto komunicirajo v več jezikih, pripravljeni morajo biti sodelovati pri reševanju  različnih situacij v hotelih, na posameznih turističnih destinacijah, se nenehno učiti novih stvari, predvsem pa  pripravljeni na sprejemanje novih izzivov. Zato  izobraževalni program omogoča dijakom  – cilji programa da:

 • spoznavajo slovensko naravno in kulturno  dediščino ter jo znajo v okviru turističnih ponudb primerno tržiti  in predstaviti,
 • izvajajo gostinske in hotelske dejavnosti skladno s predpisi in za povečanje premoženja podjetja,
 • znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
 • znajo javno nastopati,
 • v poslovnih situacijah znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in treh tujih jezikih (v angleščini, nemščini in italijanščini),
 • usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine za  reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
 • usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, obvladajo  osnove organizacijskih in administrativnih tehničnih spretnosti v podjetju,
 • spoznavajo osnove finančnega poslovanja, trženja in jih uporabljajo  pri oblikovanju ponudb za gostinske in turistične storitve, ki jih prilagajo posameznim skupinam gostov,
 • znajo strokovno voditi in spremljati skupine gostov (dodatno si pridobijo licenco pri Gospodarski zbornici Slovenije),
 • strokovno sodelujejo v timskem delu,
 • znajo  prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom,
 • uporabljajo  sodobna programska orodja IKT;

  

NADALJEVANJE ŠTUDIJA: Izobraževalni program  se zaključi z opravljeno poklicno maturo, ki omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

DELO IN ZAPOSLITEV: Zaposlitev je možna v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, mladinski hoteli, planinski domovi in koče, turistične kmetije), pri organizatorjih turističnih potovanj, turističnih posrednikih (turistične agencije, potovalni klubi, turistični uradi) in v turistično informativnih centrih. Izobraževalni program omogoča tudi  delo in zaposlitev  v lastnem podjetju.

Gastronomske in hotelske storitve (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Gastronom – hotelir

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam ( v nadaljevanju : dijaki), da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge  moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje ( tudi sledenje novim smernicam),
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost  timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranje  in svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme ter  si razvijajo ekološko zavest,
 • se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjem  prostorov za namen turistične dejavnosti,
 • se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,
 • si pridobijo znanja o  storitvah na domu in v domovih,
 • se  naučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjem  dekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacije  ter o tem, kako se le-to  kakovostno in estetsko postreže gostom,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
 • si pridobijo zmožnosti za  samostojno,  kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijač  in se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,
 • si razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si pridobijo znanja in spretnosti za  uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje traja tri leta.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in  zagovor.

Obdelovalec lesa (NPI)

Poklic po zaključku šolanja: Obdelovalec lesa

Ta način izobraževanja je namenjen za učence, ki v osnovni šoli niso bili najbolj uspešni oziroma nimajo dokončanih 9 razredov osnovne šole ali so obiskovali osnovno šolo z prilagojenim programom. Izobraževanje traja dve leti in se konča  z zaključnim delom (izdelek).

Mizar (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Mizar

Za poklic mizar traja izobraževanje tri leta in se konča z zaključnim izpitom iz slovenščine in zaključnim delom (izdelek).

Okoljevarstveni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK/OKOLJEVARSTVENA TEHNICA

Prehod na nizkoogljično zeleno gospodarstvo zahteva nova znanja  ter poklicne kvalifikacije. Tovrstna pomembna znanja, spretnosti in kompetence uresničuje poklic izobraževalnega programa – srednjega strokovnega izobraževanja – Okoljevarstveni tehnik, za katerega v Sloveniji izobražujemo že 13 let. Program traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.

Program je zanimiv za tiste, ki imate radi delo v naravi, terensko delo, radi raziskujete in imate na splošno čut do okolja in ohranitve le tega.

Okoljevarstveni tehnik je poklicno kompetenten za:

Analizira delovanje narave in okolja, prepoznava vplive človekovega delovanja na okolje ter predlaga načine reševanja okoljskih problemov. Opredeli vplive materialov na okolje ter izvaja preproste analize le teh. Uporablja navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi. Pravilno ravna z njimi, prav tako s  kemikalijami in nevarnimi odpadki.  Predlaga ukrepe za gospodarno rabo snovi in energije ter izvaja preproste analize. Spremlja in vzdržuje vodovodni sistem ter izvaja osnovne meritve na področju gospodarjenja s pitno in tehnološko vodo. Spremlja proces čiščenja odpadnih voda ter izvaja osnovne laboratorijske preiskave na področju čiščenja odpadnih voda. Prepoznava vire degradacije tal ter vzorči tla za potrebe laboratorijskih analiz. Sodeluje pri načrtovanju in urejanju prostora, zbira podatke in strokovne podlage. Izvaja meritve in spremlja parametre onesnaženosti zraka. Za podjetja vodi evidence o onesnaževalih in rabi energije.

Izvaja evidenco in analize kakovosti produktov (pitne vode, prečiščene vode, odpadkov).

Pozna standarde kakovosti proizvodov, emisijske in imisijske standarde ter sanitetno higienske standarde.

S področja komercialnih del  izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije, tudi tržno svetuje fizičnim in pravnim strankam.  Pozna osnove poslovnega komuniciranja.

Znotraj administrativnih del izvaja analize,  vodi evidence in pripravlja poročila, izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah ter uporablja osnovna programska orodja. Izdeluje prostoročne in tehniške risbe.

Pogosta vprašanja

Kdaj poteka pouk?

Pouk poteka v dopoldanskem času. V Slovenj Gradcu se večinoma prične ob 7.00 in zaključi najkasneje do 14.30. Na Muti pričnemo s poukom večinoma ob 6.55 in zaključimo ob 12.25 oz. 13.15, ko je na urniku športna vzgoja pa ob 14.05 (predvidoma enkrat tedensko).

Kako je s prevozom?

Prihodi in odhodi šolskih avtobusov so usklajeni z urniki.

Kako je z malico?

V Slovenj Gradcu je malica je organizirana v prostorih restavracije NamaNova. Dijaki imajo za malico eno šolsko uro časa. Izbirajo med različnimi meniji. Na Muti dijaki malicajo v šolski jedilnici.

Lahko na šoli pridobim tudi status športnika, kulturnika?

Če se aktivno ukvarjaš s športom, glasbo oz. drugo umetnostjo, lahko na šoli zaprosiš za status športnika oz. kulturnika.

Ali imate na šoli učbeniški sklad?

Imamo. Učbenike iz šolskega sklada si lahko izposodite brezplačno.

Kam se lahko vpišem, ko zaključim izobraževanje na vaši šoli?

Opravljena poklicna matura (4-letni programi) ti omogoča vpis v višješolske in visokošolske študijske programe. Če poleg poklicne mature opraviš še dodatni maturitetni izpit (5. predmet) na gimnaziji pa se lahko vpišeš tudi v večino univerzitetnih študijskih programov. 

Opravljen zaključni izpit (3-letni programi) ti omogoča vpis v določene programe poklicno tehniškega izobraževanja (2 leti).