Srednja zdravstvena šola, Šolski center Slovenj Gradec

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec, ki je sestavni del Šolskega centra Slovenj Gradec, izobražujemo po treh programih: bolničar – negovalec, zdravstvena nega PTI (poklicno tehniško izobraževanje) in zdravstvena nega SSI (srednje strokovno izobraževanje).

Za šolo je značilno, da združuje dijake vseh koroških občin, občin Šaleške doline in še nekaterih drugih. Ta raznolikost oz. pestrost je velikokrat prednost, saj zahteva mnogo strpnosti ter tolerantnosti. Ti dve vrlini pa sta nujni pri delu v zdravstvu oz. ljudeh nasploh.

Pouk je zasnovan tako, da dijakinje/dijaki pridobijo za poklic in življenje potrebna splošna ter strokovno-praktična znanja. Organiziran je v 14. oddelkih. 9 oddelkov je programa zdravstvene nege (štiri leta), 3 oddelki pa programa bolničar negovalec (tri leta) in 2 oddelka programa zdravstvena nega PTI (dvoletna nadgradnja programa bolničar – negovalec). Poteka v eni izmeni. Začetek in konec je pogojen z urnikom, ki se lahko po dnevih razlikuje. Zjutraj se najprej začenja ob 7.00 uri in konča najkasneje ob 15.15. Ker je malica (topel ali hladen obrok) organizirana v 100 metrov oddaljeni restavraciji, traja glavni odmor 45 minut, termini pa so različni, v intervalu od 9.30 do 12.00 ure.

V tem šolskem letu je vpisanih 320 dijakinj in dijakov, ekipa učiteljic in učiteljev pa šteje 35 članov.

Večino aktivnosti in pridobivanja znanja dijakinje in dijaki pridobivajo znotraj dveh zgradb, v šoli, ki jo delimo skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec in v 20 m oddaljeni najeti hiši, ki jo bo v bližnji prihodnosti nadomestila sodobna nova šola, katere gradbena dela gredo v zadnjo fazo.

Pouk večino časa poteka v dobro opremljenih splošnih ali specializiranih učilnicah, praktične vaje in PUD (praktično usposabljanje pri delodajalcih) pa v učnih bazah pri različnih delodajalcih zdravstvene stroke (v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Bolnišnici Topolšica, Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, CUDV Dobrna, Naravnem zdravilišču Topolšica, Zdravstveno reševalnem centru Koroške, Zdravstvenem domu Dravograd, Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi, Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, Zdravstvenem domu Velenje. Koroškem domu starostnikov Črneče, Domu za varstvo odraslih Velenje, Domu starejših Na Fari Prevalje, Domu Hmelina, Domu za starejše občane, d. o. o., Radlje ob Dravi, Koroškem domu starostnikov, poslovna enota Slovenj Gradec, PV INVEST, d. o. o., OE Centru starejših Zimzelen).

Šola ponuja tudi mnoge šolske in obšolske dejavnosti ter sodeluje ali organizira raznolike prireditve, ki polepšajo in razbremenijo šolski vsakdan (krožke, tekmovanja na športnem in strokovnem področju, izlete, strokovne ekskurzije, domače in mednarodne projekte, Šolo preživetja, Tek zdravja …), poskrbi za pomoč dijakom z različnimi težavami ali posebnimi potrebami, omogoča pridobiti različne statuse (športnika, kulturnika), vključena je v mednarodne (ERASMUS, KINESISS) in domače projekte (SKUM, Zdrava šola, Eko šola), sodeluje z organizacijami, društvi in ustanovami v regiji in izven nje (Tek zdravja, Dan OZN …), skupaj s prevozniki poskuša zagotavljati dobre povezave za prihod in odhod iz šole …

Na šoli obstaja zavedanje, da so starši najpomembnejši partnerji vzgojno-izobraževalnega procesa, medsebojno zaupanje pa porok za uspeh, saj so vsebine sodelovanja enkrat prijetne in drugič manj prijetne. Naše sodelovanje je zasnovano tako, da so starši (skrbniki) pravočasno seznanjeni o vseh pomembnih dogodkih na šoli, vabimo jih na šolske prireditve, roditeljske sestanke, individualne in skupne govorilne ure, hkrati pa jim omogočamo sodelovanje v organih šole, jih prosimo za pomoč pri organizaciji ter sponzoriranju raznih dogodkov …

Šola ponuja različna izobraževanja (masažo, učenje jezikov) tudi odraslim. Izrednim dijakom in vsem tistim občanom, ki se samoizobražujejo, pa omogoča opravljanje izpitov ter drugih šolskih obveznosti.

Predstavitev programov

Zdravstvena nega (SSI)

Poklic po zaključku šolanja: Tehnik zdravstvene nege / Tehnica zdravstvene nege

Tehnik zdravstvene nege je po končanem štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljenem pripravništvu usposobljen za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvenega varstva bolnikov, varovancev in zdravih ljudi v vseh življenjskih obdobjih. Pomaga posamezniku, družini ali družbeni skupini pri ohranjanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe. Tehnik zdravstvene nege izvaja zdravstveno nego, dela in naloge pa so odvisne od delovnega področja, kjer dela. Zaposli se lahko v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, naravnih zdraviliščih, v splošnih in specialnih socialnih zavodih, v vzgojno-varstvenih zavodih in drugod, kjer se opravlja zdravstveno socialna dejavnost (tako doma kot v tujini).

Za poklic je značilna tudi stalna pripravljenost za delo. Tehnik zdravstvene nege dela v timu in je vedno v stiku z ljudmi. Poklic je primeren za oba spola.

Delo v zdravstvu je zelo odgovorno in povezano z etičnimi in moralnimi načeli. Priporočamo, da se v program vključujejo dijaki, ki so komunikativni, radi delajo z ljudmi, imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti, so odgovorni, natančni, urejeni ter disciplinirani.

Znanja, potrebna za poklic, bodo dijaki pridobili pri temeljnih strokovno – teoretičnih predmetih, kot so: zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč, zdravstvena nega na specialnih področjih, dolgotrajna oskrba, anatomija in fiziologija in humana genetika, skrb za zdravje, kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi, zdravstvena nega otrok in mladostnikov itd.

Teoretične vsebine se povezujejo s praktičnim poukom, ki poteka na začetku šolanja v specializiranih učilnicah na šoli, v višjih letnikih pa pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege na posameznih oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Dijaki znanje nadgradijo še s praktičnim usposabljanjem z delom, v tretjem letniku 5 tednov in v četrtem letniku 3 tedne.

Program se konča s poklicno maturo: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, storitev in zagovor.

Bolničar – negovalec (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Bolničar – negovalec

Program bolničar – negovalec omogoča dijakom pridobiti srednjo poklicno izobrazbo. Izobraževanje traja tri leta. V ta program se lahko vključi vsakdo, ki je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

Po uspešno končanem izobraževanju, dijak pridobi znanje in spretnosti za :
• ugotavljanje potreb stanovalcev, načrtovanje, izvedbo in analizo negovalnih postopkov;
• pomoč pri življenjskih aktivnostih dihanja, prehranjevanja ter pitja, izločanja in odvajanja, gibanja, spanja in počitka, oblačenja in slačenja, osebne higiene, vzdrževanje normalne telesne temperature;
• dokumentiranje in poročanje v negi in oskrbi;
• prepoznavanje in ukrepanje ob poškodbah in nenadnih obolenjih;
• nego in oskrbo pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti;
• spremljanje umirajočega in oskrbo umrlega;
• prepoznavanje, razumevanje in preprečevanje prenosa in širjenja infekcij;
• ravnanje v skladu z zdravim načinom življenja in načeli ergonomije;
• delovanje v skladu s pravili zdrave prehrane in prehranjevanja.

Znanja, potrebna za poklic, bodo dijaki pridobili pri temeljnih strokovno-teoretičnih predmetih, kot so: nega in oskrba, etika in komunikacija, varovanje zdravja in okolja, masaža.

Teoretične vsebine se povezujejo s praktičnim poukom, ki poteka v 1., 2. in 3. letniku pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege v Domu za varstvo odraslih v Velenju, Koroškem domu starostnikov v Črnečah. Znanje, predvsem praktično, pa se nadgradi še s praktičnim usposabljanjem z delom v drugem letniku za 7 tednov in v tretjem za 17 tednov, torej polovica šolskega leta.

Priporočamo, da se v program vključujejo dijaki, ki so komunikativni, radi delajo z ljudmi, imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti, so odgovorni, natančni, urejeni ter disciplinirani. Delo v zdravstvu je zelo odgovorno ter povezano z etičnimi in moralnimi načeli.

Program se konča z zaključnim izpitom, ki ga sestavljajo pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.

Zdravstvena nega PTI

Poklic po zaključku šolanja: Tehnik zdravstvene nege / Tehnica zdravstvene nege

Zdravstvena nega (PTI) je namenjena sposobnejšim in motiviranim dijakom, ki so uspešno zaključili program bolničar-negovalec in želijo nadgraditi pridobljeno znanje.

Izobraževanje traja dve leti, v katerih pa dijaki pridobijo dodatna teoretična in praktična znanja, ki jih program bolničar- negovalec ni omogočal. Program se konča s poklicno maturo (enako kot v štiriletnem programu): pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, storitev in zagovor.
Ob koncu šolanja dobijo naziv zdravstveni tehnik/ tehnica.

Zaposlovanje je možno v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, naravnih zdraviliščih, v splošnih in specialnih socialnih zavodih, v vzgojno-varstvenih zavodih in drugod, kjer se opravlja zdravstveno socialna dejavnost.

Pogosta vprašanja

Koliko oddelkov razpisujete in ali pričakujete omejitev vpisa?

Vpisujemo tri oddelke programa zdravstvena nega, enega bolničar negovalec in enega zdravstvena nega PTI. Mislimo, da je ponujen vpis dovolj širok, glede na število otrok v domači regiji in drugih regijah ter ponudbo različnih programov; omejitve ne bo.

Kako je organiziran splošni pouk in kako praktični pouk ter PUD?

Pouk poteka v eni izmeni. Začetek in konec pouka je pogojen z urnikom, ki se lahko od dneva do dneva razlikuje. Zjutraj lahko začnemo najprej ob 7.00 in končamo najkasneje ob 15.15 (Izjema 3. letnik programa bolničar- negovalec, ki je pol leta na PUD-u in se modul masaže izvaja nekajkrat popoldan).

Kako je z malico in kako s prevozi v šolo?

Na Šolskem center Slovenj Gradec v času pouka prehrano za dijakinje in dijake ponujamo v posebej zanje pripravljeni menzi, ki je 100 metrov oddaljena od šole (zgradba NAMANOVA). Zaradi tople malice ni klasičnega glavnega odmora in je ta v različnih terminih znotraj urnika, traja 45 minut v intervalu od 9.30 do 12.00 ure.
Država predpisuje, da šola za ceno 2,42 € omogoči topli oz. hladni zdrav obrok vsem srednješolcem, hkrati pa omogoča popolno in delno subvencijo na podlagi odločbe Centra za socialno delo po državnih kriterijih …
Šola skupaj s ponudnikom poskrbi, da so obroki sestavljeni po načinu zdrave prehrane, da so zagotovljeni napitki, da storitve ustrezajo higienskemu minimumu, da je vrednost ponudbe usklajena s ceno in je evidenca malic točna (elektronsko vodena).
Podobno kot pri ponudbi hrane, se na Šolskem centru Slovenj Gradec šole skupaj usklajujejo tudi s ponudniki prevoza, ki mora biti čimbolj usklajen z urniki. Večjih problemov s prevozi ni in dijaki brez večjih težav prihajajo v šolo in odhajajo iz nje. Urniki se prilagajajo voznim redom. S prihodi nikoli ni večjih problemov, pri odhodih pa je le redko treba čakati na prevoz dlje kot pol ure. Če pa se kdaj to zgodi, ali za posameznika ni možno urediti boljše povezave, je šola zanje odprta tudi popoldan in dijaki lahko počakajo in opravijo določene obveznosti kar na šoli.

Kaj je z mednarodnimi projekti in izbirnimi vsebinami?

Izbirne vsebine so na šolah zato, da do neke mere zadovoljijo raznolikost interesov in nekoliko razgibljejo šolsko okolje.
Poznamo obvezne izbirne vsebine, ki so vezane na pouk ter jih vsebinsko in časovno ponudi ter določi šola (športni dnevi, kinopredstave, gledališče, Tek zdravja, Šola preživetja Ježevo, …) ter proste izbirne vsebine, ki niso nujno vezane na pouk in lahko potekajo tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje. Dijakinje in dijaki lahko pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirajo področja , ki jih izvajajo in ponujajo mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki.
Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, je urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim razmeram. Mnoge aktivnosti so usmerjene v zdrav način življenja in prostovoljno delo. Pravzaprav je znotraj prostih izbirnih vsebin omejitev le denar, ki določa, kaj in za koliko si lahko šola ali posamezniki privoščijo. Na šoli skrbimo za to, da je večina aktivnosti dosegljiva vsem.
Šola pa je vključena tudi v razne mednarodne in domače projekte, ki omogočajo dijakom spoznavati vrstnike po domovini in iz drugih držav. V okviru ERASMUS-a se dva iztekata, z novim šolskim letom pa prihajajo novi, z naslovi »Together Now fort the Future of Our Planet« in »Kinesiss – vključevanje ranljivih skupin v šport«. Poskušali bomo pridobiti naziva »Special Olympics school«, pod mentorstvom Primorske univerze se bo nadaljeval projekt SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo), Zdrava šola, Ekošola in še mnoge druge aktivnosti.

Kaj je s statusom (športniki, kulturniki) in kako z dijaki, ki imajo odločbe?

Za statuse je poskrbljeno. Res, da nimamo posebej športnega oddelka, se pa poskušamo »statusarjem« prilagoditi, pristopimo jim nasproti, jih poslušamo in jim skušamo kar se da združiti in olajšati šolo in šport.
Dijaki na začetku šolskega leta oddajo vlogo za status. Za status športnika oddajo vlogo športnemu pedagogu, za status kulturnika pa prof. slovenščine. Z dijakom, ki ima status, naredimo individualni načrt, v katerega zabeležimo razne prilagoditve, ki jih šola sklene z dijakom in starši (prilagoditve, obveznosti dijaka, obiskovanje pouka, treninge …). Dijaku prav tako omogočimo predčasno odhajanje od pouka zaradi treninga, vendar morajo biti o tem obveščeni tudi starši.
Otroci, ki imajo kakršne koli težave z učenjem, zdravstvene, itd. in imajo že v osnovni šoli odločbo s strani Zavoda za šolstvo, morajo čimprej oddati novo vlogo na imenovan zavod, da bodo tudi v srednji šoli imeli odločbo. Z dijakom, ki ima odločbo, prav tako vsako leto sklenemo individualen načrt skupaj s starši, v katerem zabeležimo prilagoditve.

Kako je z nadaljevanjem šolanja?

Dijak, ki zaključi štiriletni program, ima na koncu poklicno maturo. S poklicno maturo se nato dijak lahko vpiše na vse višješolske in visokošolske študijske programe, prav tako pa tudi na nekatere univerzitetne programe, ki zahtevajo peti predmet.
Programi, ki so povezani z zdravstvom in so dostopni s poklicno maturo, so: Zdravstvena nega, Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna protetika, Ortotika in protetika, Radiološka tehnologija.
Program Sanitarno inženirstvo pa zahteva poleg poklicne mature še peti predmet.
Vpis na medicino pa žal ni mogoč neposredno iz programa zdravstvene nege, ampak se mora dijak po končanju srednje šole in uspešno opravljeni poklicni maturi vpisati na maturitetni tečaj.
Vsako leto kar nekaj naših dijakov po končanju srednje zdravstvene šole šolanje nadaljuje tudi izven zdravstvenih smeri, kot so npr. predšolska vzgoja, strojništvo itd.