Srednja šola Zagorje

PREDSTAVITEV            PROGRAMI               POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Zagorje je po številu dijakov manjša šola. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 300 dijakov. Dijaki šolo opisujejo kot prijazno dijakom, na šoli pa vlada sproščeno vzdušje. Ravno majhnost šole zaposlenim omogoča, da vse dijake dobro spoznajo, dijaki pa vedo, na koga se lahko obrnejo v primeru težav. Učitelji so odprti in pripravljeni prisluhniti dijakom tudi na govorilnih urah za dijake.

Ponudba izobraževalnih programov na Srednji šoli Zagorje je raznovrstna. V štirih različnih nivojih izobražujemo in vzgajamo dijake za humano, iskreno, strokovno, odgovorno, spoštljivo in prijazno delo z ljudmi. Po uspešno zaključenem triletnem programu (trgovec in gastronom hotelir) lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju in si v petih letih pridobijo dva poklica (prodajalec in ekonomski tehnik, gastronom hotelir in gastronomski tehnik). Ravno tako lahko po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju nadaljujejo šolanje v poklicnih in strokovnih programih.

Za dijake se začne pouk najprej ob 7.10 in traja do sedme (13.10) ali osme ure (14.00). Vmes imajo dijaki en glavni 20-minutni odmor, v katerem lahko pojejo toplo ali hladno malico v šolski jedilnici.

V zadnjih letih se še posebej trudimo, da bi šolo, splošne učilnice in učilnice za praktični pouk res odlično opremili. Zadnje posodobitve so dobile učilnice za praktični pouk zdravstvene nege in oblikovanje tekstila ter splošne učilnice z novo tehnično opremo.

Dijake spodbujamo, da negujejo svoja močna področja, zato jim ponujamo številne dejavnosti in projekte. Šola je že več let vključena v projekt Erasmus, v katerem lahko dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v tujini. V zadnjih letih smo to možnost ponudili dijakom programov zdravstvena nega, trgovec, ekonomski tehnik, gastronomske in hotelske storitve ter gastronomija, ki so praktično usposabljanje lahko opravljali v Milanu in na Siciliji (Italija), na Tenerifih in v Malagi (Španija).

Na Srednji šoli Zagorje se zavedamo pomembnosti spodbudnega šolskega okolja, ki je nujno potrebno za razvoj osebnih potencialov in pridobitev dobre izobrazbene osnove za nadaljnjo življenjsko pot. Naše delo je drugačno, zato pridi in se prepričaj, da smo sodobni, inovativni, odprti v prihodnost, mednarodno povezovalni, dostopni, prijazni in drugačni od ostalih.

Predstavitev programov

Zdravstvena nega
(srednje strokovno izobraževanje)

Poklic po zaključku šolanja: tehnik/tehnica zdravstvene nege

V program zdravstvene nege se usmerjajo učenci, ki imajo veselje in interes za delo z ljudmi, imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti, so odgovorni, točni, natančni, urejeni, disciplinirani in ustvarjalni.

Pogoji za vpis
– Uspešno končana osnovna šola (priporočamo vsaj dober uspeh),
– Končan program nižjega poklicnega izobraževanja,
– Enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Program traja 4 leta.

Predmetnik
Splošno izobraževalni predmeti:
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik angleščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja

Strokovni moduli:
M1 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč
M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih
M3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika
M4 Anatomija, fiziologija in mikrobiologija
M5 Dolgotrajna oskrba
M6 Kakovost in varnost v ZN in socialni oskrbi
M7 Skrb za zdravje

Dijaki pridobijo strokovno-teoretična znanja iz zdravstvene vzgoje, higiene in socialne medicine, zdravstvene nege in prve pomoči, anatomije, fiziologije, mikrobiologije, farmakologije, patologije, interne medicine, kirurgije, pediatrije, medicinske terminologije.
Praktično izobraževanje poteka v specialnih kabinetih v šoli, na oddelkih bolnišnice in domovih starejših občanov.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega obvezni in izbirni del. V obveznem delu so pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege. V izbirnem delu so pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter storitev in zagovor.

Po uspešno zaključenem šolanju se dijaki lahko zaposlijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih, domovih starejših občanov, socialnih zavodih ali nadaljujejo izobraževanje na visokošolskih strokovnih programih v smeri zdravstva ali drugih smereh, z maturitetnim predmetom pa se lahko vpišejo na nekatere univerzitetne programe.

Trgovec
(srednje poklicno izobraževanje)

Poklic po zaključku šolanja: Prodajalec / prodajalka

V program se usmerjajo učenci, ki imajo interes in nagnjenje za delo z ljudmi in delo v blagovnem prometu, jih zanima raznoliko in razgibano delo, ki vključuje številna delovna področja, so komunikativni, prijazni in se dobro vključijo v timsko delo.

Pogoji za vpis

 • Uspešno končana osnovna šola,
 • Končan program nižjega poklicnega izobraževanja,
 • Enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Program traja 3 leta.

Predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti
slovenščina
Matematika
Tuji jezik angleščina
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja

Strokovni moduli
M1 Temelji gospodarstva
M2 Poslovanje trgovskega podjetja
M3 Prodaja blaga
M4 Upravljanje z blagovno skupino živila

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov, so opravili predpisane interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Izobraževanje se zaključi z zaključnih izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Dijaki, ki so opravili vse obveznosti po programu, lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehničnem izobraževanju Ekonomski tehnik, ki se prav tako izvaja na Srednji šoli Zagorje.

Gastronomske in hotelske storitve
(srednje poklicno izobraževanje)

Poklic po zaključku šolanja: Gastronom hotelir /gastronomka hotelirka

Program nadomešča nekdanje programe kuhar, natakar in oskrbnik, vanj pa se usmerjajo učenci, ki imajo interes za pripravo jedi, strežbo pijač in jedi ter sprejemanje gostov.

Pogoji za vpis

 • Uspešno končana osnovna šola (priporočamo vsaj dober uspeh),
 • Končan program nižjega poklicnega izobraževanja,
 • Enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

Program traja 3 leta.

Predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Športna vzgoja
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja

Strokovni moduli
M1 Osnove v gostinstvu
M2 Komuniciranje in poslovanje
M3 Priprava posameznih skupin jedi

M4 Priprava rednih obrokov
M5 Priprava izrednih obrokov
M15 Peka peciva
M19 Dekoracije

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili predpisane interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Izobraževanje se zaključi z zaključnih izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Dijaki, ki so opravili vse obveznosti po programu, lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehničnem izobraževanju Gastronomija, ki se prav tako izvaja na Srednji šoli Zagorje.

Pomočnik v biotehniki in oskrbi
(nižje poklicno izobraževanje)

Poklic po zaključku šolanja: Pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi

V 2- letni program se usmerjajo učenci, ki imajo veselje in interes za pridobivanje praktičnih znanj s področja gospodinjskih del, krojenja, šivanja in ročnih del.

Pogoji za vpis:

 • izpolnjena osnovnošolska obveznost in hkrati uspešno končanih najmanj sedem razredov osnovne devetletne šole ali
 • uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom.

Program traja 2 leti.

Predmetnik
Splošno izobraževalni predmeti:
Slovenščina
Matematika
Družboslovje in naravoslovje
Športna vzgoja

Strokovni moduli
M1 Komunikacija na delovnem mestu
M2 Čiščenje in urejanje prostorov
M5 Kuhanje in strežba
M10 Oblikovanje enostavnih tekstilij
M11 Oskrba na domu
M12Pomoč pri pripravi obrokov

V višji letnik lahko napredujejo vsi dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika, opravili interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki se v programu usposobijo za dela na področjih:
– Priprava in serviranje jedi,
– Gospodinjska dela,
– Enostavna strojna izdelava tekstilij,
– Čiščenje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.

Dijaki, ki uspešno zaključijo šolanje, lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Dijaki naše šole večinoma nadaljujejo izobraževanje v programu trgovec ter gastronomske in hotelske storitve.

Ekonomski tehnik PTI (3+2)

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

V program se usmerjajo dijaki, ki želijo pridobiti ekonomska, organizacijska, marketinška znanja, da bodo lahko samostojno opravljali določeno poklicno dejavnost, jo organizirali in vodili.

Pogoji za vpis:

 • Uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec.

 

Izobraževanje traja 2 leti.

Predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Biologija
Kemija
Tuji jetik II
Športna vzgoja

Strokovni moduli
M1 Projekti in poslovanje podjetja
M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
M5 Komercialno poslovanje
M8 Bančno poslovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega obvezni in izbirni del. V obveznem delu so pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja. V izbirnem delu so pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter storitev in zagovor projektnega dela iz enega od strokovnih predmetov.

Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje po tem programu, lahko nadaljujejo šolanje na višjih šolah, visokošolskih strokovnih programih in v nekaterih univerzitetnih programih, če uspešno opravijo tudi maturitetni predmet na splošni maturi.

 

Gastronomija PTI (3+2)

Poklic po zaključku šolanja: Gastronomski tehnik / gastronomska tehnica

V programu dijaki razvijajo spretnosti in sposobnosti organiziranja, vodenja, podjetniškega mišljenja, reševanja problemov ter motiviranja gostov in sodelavcev.

Pogoji za vpis

 • Uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje in pridobitev naziva poklicne izobrazbe s področja gostinstva in turizma, živilstva ali biotehnike ali
 • Pridobitev enakovredne izobrazbe po prejšnjih predpisih.

Program traja 2 leti.

Predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik angleščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Športna vzgoja

Strokovni moduli
M1 Receptorska dela
M2 Naravna in kulturna dediščina
M3 Oblikovanje gostinske ponudbe
M4 Obroki in dogodki z animacijo
M6 Catering
M11 Restavracijsko slaščičarstvo

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega obvezni in izbirni del. V obveznem delu so pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom. V izbirnem delu so pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki, ki uspešno zaključijo izobraževanje po tem programu, lahko nadaljujejo šolanje na višjih šolah, visokošolskih strokovnih programih in v nekaterih univerzitetnih programih, če uspešno opravijo tudi maturitetni predmet na splošni maturi.

Pogosta vprašanja

Kakšno opremo potrebujejo dijaki pri praktičnem pouku?

Dijaki programov zdravstvena nega, gastronomske in hotelske storitve, gastronomija in pomočnik v biotehniki in oskrbi pri praktičnem pouku potrebujejo delovna obleko, ki jo ob vpisu oziroma na začetku šolskega leta naročijo v šoli.

Kako imate na šoli organizirano prehrano?

Na šoli imamo šolsko kuhinjo, kjer za dijake pripravljajo sveže obroke. Dijaki se lahko naročijo na hladno ali toplo malico, obe pa sta lahko mesni ali brezmesni. Malico dijaki prevzamejo v šolski kuhinji in jo pojejo v šolski jedilnici v času glavnega odmora.

Kje lahko dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom?

Praktično usposabljanje z delom dijaki opravljajo v vseh izobraževalnih programih glede na predmetnik. Šola sodeluje z različnimi delodajalci, zato lahko dijakom pomaga pri iskanju delovnih mest na območju Zasavja in tudi v drugi slovenskih krajih. Že več let uspešno sodelujemo v programu Erasmus+, v katerem lahko dijaki opravljajo praktično usposabljanjem z delom v tujini.