Srednja tehniška šola Koper

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja tehniška šola Koper (STŠ Koper) je z več kot 800 dijakinjami in dijaki (letos 823), ki se izobražujejo v enajstih izobraževalnih programih, že nekaj let zapored največja šola na Obali. Že vrsto let se število dijakov na leto poveča za povprečno en oddelek.

Programi, ki jih šola ponuja, so raznoliki, saj segajo od nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega do srednješolskega splošnega izobraževanja.

Projekti, ki potekajo na STŠ Koper, šolo uvrščajo med najbolj inovativne izobraževalne ustanove v Sloveniji, kar se kaže v številnih vabilih k sodelovanju na različnih strokovnih sejmih v Sloveniji (MOS Celje) in v tujini (Nemčija, Italija), kjer dijaki in njihovi mentorji s ponosom razstavljajo svoje stvaritve ter navezujejo stike z bodočimi poslovnimi partnerji.

Izobraževanje na daljavo ter kombinacija izobraževanja na daljavo in dela v učilnicah (laboratorijih, učilnicah za praktični pouk) razumemo kot še enega v nizu izzivov, ki smo jih uspešno vpeljali in jih bomo pripeljali čim bližje popolnosti.

Številni najbolj izpostavljeni nosilci razvoja Obalno-kraške regije so naši nekdanji dijaki in prav vsem je skupno dejstvo, da se radi spominjajo svojih srednješolskih dni. Postanite tudi sami eden v verigi tistih, ki vedo, kaj hočejo.

Šola je nova, moderna, z zelo dobro opremljenimi učilnicami, laboratoriji, specializiranimi učilnicami in delavnicami za praktični pouk, ki dijakom nudijo odlične pogoje za učenje, učiteljem pa za poučevanje. Ima svojo jedilnico z delilno kuhinjo in teraso, veliko telovadnico in knjižnico.

Za STŠ Koper velja, da je šola, ki svojim dijakinjam in dijakom, poleg strokovnih vsebin, nudi veliko obšolskih dejavnosti, krožkov, izletov in strokovnih ekskurzij (doma in po tujini), da slovi po sodelovanju z gospodarskimi družbami ter izobraževalnimi ustanovami v ožji regiji in širše, pa tudi izven državnih meja, da sodeluje v številnih mednarodnih projektih in znotraj njih svojim dijakinjam ter dijakom omogoča, da del svojega izobraževalnega dela opravijo na praksi v tujini.

Velik poudarek je na šoli namenjen športu (šolo obiskuje več kot 100 dijakinj in dijakov s statusom perspektivnega športnika ter z individualnim izobraževalnim načrtom), dijake športnike spodbujamo in jim pomagamo pri usklajevanju šolskih ter športnih obveznosti, imamo pa tudi šolsko ekipo dijakinj, dijakov, učiteljic in učiteljev, ki, že tradicionalno, skupaj zastopajo barve STŠ-ja na Istrskem maratonu.

Posebna skrb je namenjena dijakinjam in dijakom s posebnimi potrebami, ki jim šola nudi polno podporo na poti do pridobitve želene izobrazbe.

STŠ je šola, ki se zaveda velikega pomena dobrih medsebojnih odnosov. Dijaki in učitelji skupaj ustvarjamo pozitivne izkušnje, naše sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju, srčnosti, strpnosti, odprtosti in poštenosti. Zaposleni, dijakinje in dijaki, starši in poslovni partnerji s svojim vsakodnevnim delom skupaj skrbimo za to, da zapisano ni zgolj črka na papirju, temveč življenje, ki ga skupaj živimo.

Predstavitev programov

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Tehniška gimnazija je namenjena tistim učencem, ki jih zanima tehniško področje (računalništvo, strojništvo), po končani srednji šoli pa nameravajo nadaljevati študij na univerzi. Program traja štiri leta. Dijaki, ki se izobražujejo po tem programu, šolanje zaključijo z maturo, kar jim omogoča vpis na vse univerzitetne in visokošolske strokovne programe, pa tudi na višje šole. Z opravljeno maturo pridobijo srednješolsko izobrazbo, ne pa določenega poklica. Le-tega je možno pridobiti s poklicnim tečajem (trajanje 1 leto) na srednjih šolah, ki te programe izvajajo. Razlika z ostalimi gimnazijami je v izbirnih predmetih in laboratorijskih vajah v višjih letnikih.

V 2. letniku dijaki izberejo enega izmed dveh strokovnih predmetov, ki sta tudi maturitetna predmeta:
• računalništvo,
• mehanika.

V 3. in 4. letniku pa dobijo še dva strokovna predmeta:
• računalniški sistemi in omrežja,
• strojništvo.

V okviru teh predmetov so tudi laboratorijske vaje, ki z vsebinami dopolnjujejo oz. podpirajo izbirni strokovni predmet.

MATURA
Trije obvezni predmeti:
• slovenščina,
• matematika,
• tuji jezik (italijanščina ali angleščina).
Dva izbirna predmeta:
• zgodovina,
• tuji jezik (italijanščina ali angleščina),
• fizika,
• mehanika,
• računalništvo.

STROJNI TEHNIK - SSI

Poklic po zaključku šolanja: strojni tehnik/strojna tehnica

Strojni tehnik konstruira in projektira stroje ter zna pisati računalniške programe, s pomočjo katerih ti stroji delujejo. Načrtuje proizvodnjo industrijskega obrata ter razporeja ljudi na delovna mesta. Program strojnega tehnika traja štiri leta.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
• dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbiranje standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
• matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
• rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
• preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
• izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
• načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve;
• sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in pri predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
• izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
• izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
• presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
• presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
• oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
• izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
• iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
• podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v vsakem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 595 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo. Dijaki se lahko po opravljeni poklicni maturi zaposlijo ali nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Vpišejo se lahko tudi na nekatere univerzitetne programe, če poleg poklicne mature opravijo še 5. maturitetni predmet, ki ga določijo visokošolski zavodi.

Za vpis na vse ostale univerzitetne programe morajo dijaki opraviti maturo, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju. Veliko strojnih tehnikov po končani srednji šoli nadaljuje izobraževanje, ostali se zaposlijo, saj jim širina znanja, obogatena z delovnimi izkušnjami, omogoča, da se z dodatnim izobraževanjem dobro prilagodijo novi proizvodni tehniki.

TEHNIK MEHATRONIKE - PTI

Poklic po zaključku šolanja: tehnik mehatronike/tehnica mehatronike

Program traja dve leti in je namenjen dijakom, ki uspešno zaključijo 3-letne programe na naši šoli (mehatronik operater, računalnikar, inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser), a se še nimajo namena zaposliti, temveč želijo nadaljevati z izobraževanjem.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov;
• uporabljanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih;
• avtomatiziranje tehnoloških procesov vzdrževanja tehnoloških sistemov;
• določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov;
• uporabljanje hidravličnih in mehanskih elementov oziroma sistemov ter električnih strojev oziroma naprav;
• gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov;
• diagnosticiranje napak in enostavna popravila mehatronskih sistemov;
• programiranje relativno manj zahtevnih aplikacij v različnih programskih jezikih;
• povezovanje informacijskega sistema s proizvodnim procesom;
• vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s proizvodnimi procesi;
• projektiranje krmiljenj in regulacij ter načrtovanje pnevmatičnih in hidravličnih krmilij;
• uporabljanje in načrtovanje digitalnih vezij, mikrokontrolerja, PLC-krmilnika in elementov senzorike.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 249 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo. S tem si kandidati pridobijo V. stopnjo izobrazbe. Po končanem šolanju se lahko v skladu z razpisom prijavijo in vpišejo na višje ter visoke strokovne šole in na nekatere univerzitetne programe, če opravijo še 5. maturitetni predmet. Po opravljeni maturi, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju, pa se lahko vpišejo še na vse ostale univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - PTI

Poklic po zaključku šolanja: tehnik računalništva/tehnica računalništva

Program traja dve leti in je namenjen dijakom, ki uspešno zaključijo 3-letne programe na naši šoli (računalnikar, avtoserviser, mehatronik operater) ter se nimajo namena zaposliti, temveč želijo nadaljevati z izobraževanjem.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT;
• uporaba konceptov organizacije dela in ekonomike na strokovnem področju;
• programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev;
• izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme;
• sestavljanje, vzdrževanje, odpravo napak in servisiranje računalniške strojne opreme;
• polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
• povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit;
• vzpostavitev, vzdrževanje, zaščito in zagotavljanje obnove omrežnih servisov.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 256 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo iz predmetov, ki so predvideni za program tehnika računalništva. S tem si kandidati pridobijo V. stopnjo izobraževanja. Po končanem šolanju se lahko v skladu z razpisom prijavijo in vpišejo na višje ter visoke strokovne šole in na nekatere univerzitetne programe, če opravijo še 5. maturitetni predmet. Po opravljeni maturi, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju, pa se lahko vpišejo še na vse ostale univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK - PTI

Poklic po zaključku šolanja: strojni tehnik/strojna tehnica

Program traja dve leti in je namenjen dijakom, ki uspešno zaključijo 3-letne programe na naši šoli (inštalater strojnih inštalacij, avtoserviser, mehatronik operater) ter se še nimajo namena zaposliti, temveč želijo nadaljevati z izobraževanjem.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
• dimenzioniranje in oblikovanje strojnih delov, izbiranje standardnih strojnih elementov in konstruiranje sklopov;
• matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter izdelavo analitičnih in grafičnih prikazov;
• rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije;
• preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
• izvajanje merilnih in kontrolnih postopkov ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov;
• načrtovanje korakov od ideje do izdelave izdelka ali storitve;
• sodelovanje pri snovanju in konstruiranju novih izdelkov in pri predlogih izboljšav obstoječih izdelkov;
• izbiro tehnološkega postopka obdelave, preoblikovanja ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
• izbiro in rabo gradiv, orodij in delovnih pripomočkov za obdelave in postopke na različnih področjih strojništva;
• presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
• presojo možnosti razvoja in uporabe nekonvencionalnih virov energije in racionalne rabe energije;
• oceno ekološke upravičenosti uporabe posameznih strojev, naprav in sistemov;
• izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
• iskanje racionalnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju;
• podjetniško razmišljanje, kritično presojo ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja dva tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 249 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi s poklicno maturo iz predmetov, ki so predvideni za program strojnega tehnika. S tem si kandidati pridobijo V. stopnjo izobraževanja. Po končanem šolanju se lahko v skladu z razpisom prijavijo in vpišejo na višje ter visoke strokovne šole in na nekatere univerzitetne programe, če opravijo še 5. maturitetni predmet. Po opravljeni maturi, h kateri lahko pristopijo po enoletnem maturitetnem tečaju, pa se lahko vpišejo še na vse ostale univerzitetne programe.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH - NPI

Poklic po zaključku šolanja: pomočnik v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih

Program je namenjen učencem, ki niso končali osnovne šole, imajo pa zaključenih najmanj 7 razredov devetletke in izpolnjeno osnovnošolsko obveznost (najmanj 9 let izobraževanje na osnovni šoli). Traja dve leti, dijaki si pridobijo osnovna znanja s področja strojništva.

S končanim programom so dijaki usposobljeni za:
• uporabo tehnične dokumentacije,
• nadzor delovanja naprav in sestavnih elementov,
• razumevanje gradiv, ki se uporabljajo v kovinsko-predelovalni industriji,
• obdelovalne postopke in orodja ter kakovostno obdelavo površin,
• ročno in strojno obdelavo kovin – naprave, orodja, merila,
• rokovanje s stroji in napravami,
• enostavno delo v proizvodnih postopkih.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja štiri tedne v drugem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 437 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicnem izobraževanju v programih inštalater strojnih inštalacij, računalnikar, avtoserviser, mehatronik operater, frizer in srednjem strokovnem izobraževanju, na programu strojni tehnik, ki se izvajajo na naši šoli ali na drugih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

AVTOSERVISER - SPI

Poklic po zaključku šolanja: avtoserviser/avtoserviserka

Avtoserviser je nov, moderen poklic. Zaradi sodobne proizvodnje avtomobilske industrije mora avtoserviser obvladati številne naloge, povezane z vozilom, od mehanike do elektrike oz. elektronike.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
• vzdrževanje in popravilo pnevmatik ter platišč na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila;
• svetovanje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč ter popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu;
• postavljanje standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
• vzdrževanje, popravila in nastavitve mehaničnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
• vzdrževanje, popravila in nastavitve električnih in elektronskih sistemov, naprav ter napeljav na vozilih;
• vzdrževanje, popravila in nastavitve pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri servisiranju in popravilih vozil;
• uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
• sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
• pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja;
• presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
• izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
• uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi.
Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Vpis v ta program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 588 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli.

FRIZER - SPI

Poklic po zaključku šolanja: frizer/frizerka

Frizer oblikuje ženske in moške pričeske, striže in preparira lase, svetuje pri uporabi lasnih preparatov, kot so npr. šamponi in želeji, pozna tehnike svetlenja oziroma barvanja las.

Program frizer traja tri leta, dobri frizerji pa se po končani srednji šoli ob praksi, seminarjih in literaturi dodatno izobražujejo vse življenje. Za uspešno delo frizerja so potrebne posebne spretnosti rok, smisel za delo z ljudmi, frizer mora biti urejen in marljiv, imeti mora smisel za lepoto in oblikovanje.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• analizo stanja in kakovosti las, lasišča, nohtov, kože rok in obraza ter oblike glave in obraza;
• nego las, lasišča, nohtov, lasničarskih izdelkov, kože rok;
• pripravo kože obraza za ličenje, ličenje ter poslikavanje obraza in telesa;
• spreminjanje oblike in barve nohtov (manikura);
• striženje las, brkov in britje;
• spreminjanje oblike in barve las in končno oblikovanje pričeske;
• izdelovanje, preoblikovanje in nameščanje lasničarskih izdelkov;
• oblikovanje brade, brkov in zalizcev;
• estetsko oblikovanje različnih pričesk za različne namene;
• zagotavljanje higiene, strokovno svetovanje in poslovno komuniciranje;
• slovnično pravilno in strokovno pisno in ustno izražanje v maternem jeziku in vsaj enem tujem jeziku;
• moralno etični in human odnos do ljudi, skladno s človekovimi pravicami in pravili etike;
• varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja;
• varovanje in ohranjanje okolja.

Praktična znanja si dijaki pridobijo pri praktičnem pouku v šoli in v frizerskih delavnicah.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

Poklic zahteva od učencev dobro razvite ročne spretnosti, natančnost, smisel za estetiko in odgovornost.

V izobraževalnem programu je 320 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program se zaključi z zaključnim izpitom.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ - SPI

Poklic po zaključku šolanja: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave.

Delo inštalaterja strojnih inštalacij je razgibano, saj preživi precej časa na terenu. Veliko dela s strankami, slediti mora novostim v stroki, znati pripravljati dele inštalacijskih napeljav, jih vgrajevati, vzdrževati in pregledovati. Pozna tudi ekološke in požarno-varnostne predpise ter temeljna pravila o racionalni rabi energije.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• izvajanje postopkov toplega in hladnega preoblikovanja s poudarkom na pločevinah, profilih in ceveh;
• dimenzioniranje osnovnih elementov instalacij in izbiro osnovnih elementov za enostavno napeljavo;
• izvajanje osnovnih postopkov plamenskega varjenja in lotanja ter lepljenja kovinskih in nekovinskih materialov;
• oblikovanje in izdelavo montažnih elementov in izvajanje popravil;
• izvajanje protikorozijske, toplotne in protihrupne zaščite strojnih instalacij;
• preizkušanje in zagon energetskih naprav in napeljav;
• vzdrževanje in servisiranje različnih strojnih instalacij;
• uporabo ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev;
• uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij;
• izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje;
• pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov;
• sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
• uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
• razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja, poslovnega načrta ter obvladovanje stroškov in kalkulacij.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Vpis v ta program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 591 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programu strojni tehnik in tehnik mehatronike, ki se izvajata na naši šoli.

RAČUNALNIKAR - SPI

Poklic po zaključku šolanja: računalnikar/računalnikarica

Računalnikar izdeluje računalniška omrežja, vzdržuje in servisira računalnike, namešča in posodablja operacijske sisteme ter programsko opremo.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• uporabljanje standardne pisarniške programske opreme, beleženje sistemskih in uporabniških sporočil ter organizacijo servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme;
• pripravljanje samodejnega arhiviranja datotek za zunanje uporabnike;
• zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme ter varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu;
• nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema ter administriranje operacijskega sistema;
• skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov;
• nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme, izbiranje komponent ter sestavljanje računalnikov;
• spremljanje delovanja ter odpravljanje manjših napak v omrežju, strojne in programske opreme;
• arhiviranje in varovanje baz podatkov;
• oblikovanje obrazcev in poročil.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 582 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajata na naši šoli.

MEHATRONIK OPERATER - SPI

Poklic po zaključku šolanja: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Program mehatronik operater združuje znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.

S končanim programom je dijak usposobljen za:
• izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji;
• upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih ter mehanskih veličin in parametrov;
• kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa in okovanje s krmilnikom stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno-izhodnimi krmilnimi elementi;
• ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju;
• spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije, prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja;
• pripravljanje stroja v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravljanje poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli;
• spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih vzdrževalnih del;
• pregledovanje splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih del (čiščenje stroja, mazanje);
• uporabljanje računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje;
• uporabo standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
• izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Program srednjega poklicnega izobraževanja traja tri leta. Kandidati, ki se želijo vpisati v ta program, morajo imeti uspešno zaključeno osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Vpis v program priporočamo učencem, ki želijo postati dobri praktiki v industriji ali obrti. Poudarek je na pridobivanju strokovnih, predvsem praktičnih znanj.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov, 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

V izobraževalnem programu je 598 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni ter lokalni ravni. Šola, v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarskimi združenji, definira cilje tega dela kurikula.

Program dijaki zaključijo z zaključnim izpitom. Dijaki imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli.