Srednja strojna in kemijska šola, Šolski center Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja strojna in kemijska šola je ena od petih organizacijskih enot Šolskega centra Ljubljana, nahajamo se na Aškerčevi cesti 1 v Ljubljani.

Mogočna zgradba ŠC Ljubljana je bila zgrajena davnega leta 1911 za potrebe takratne »Državne obrtne šole«.

Skozi zgodovino so se spreminjale potrebe po različnih tehniških poklicih s področij lesarstva, kemije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, tako je na Aškerčevi 1 domovala do leta 2000 vrsta različnih poklicnih in tehniških šol.

Leta 2000 je bil ustanovljen ŠC Ljubljana, danes ga sestavlja pet organizacijskih enot:

 • Srednja strojna in kemijska šola
 • Srednja lesarska šola
 • Gimnazija Antona Aškerca
 • Višja strokovna šola
 • Evropska šola Ljubljana

 

Na SSKŠ izobražujemo po treh štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja:

 • Strojni tehnik
 • Kemijski tehnik
 • Tehnik varovanja

 

Izobraževanje poteka v šoli, tekom štirih let opravijo dijaki tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih.

Strokovne ekskurzije v domače in tuje gospodarske družbe, obiski sejmov in razstav, različna tekmovanja na splošnem in strokovnem področju so sestavni del izobraževalnega programa.

Smo šola s sodobno opremljenimi splošnimi in računalniškimi učilnicami, laboratoriji in šolskimi delavnicami, imamo tradicijo in kvaliteten učiteljski kader, izobražujemo za poklice, ki so iskani na trgu dela.

Predstavitev programov

Strojni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Strojni tehnik

Strojni tehnik ima široko znanje s področja energetike, robotizacije, računalniških načrtovanj in konstruiranj, mehatronike in sodobnih obdelovalnih postopkov. Je zanimiv in iskan poklic.

Poklicna matura:

 • Pisni in ustni izpit iz SLO
 • Pisni in ustni izpit iz strojništva
 • Pisni in ustni izpit iz MAT ali ANJ
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor

Možnosti zaposlitve po končanem štiriletnem šolanju so raznovrstne:

I. Kovinsko predelovalna industrija
– Organizacija in vodenje proizvodnje
– Programiranje CNC obdelovalnih strojev
– Kontrola kakovosti
– Meritve in preizkušanje

II. Prodajno servisna dejavnost
– Prodaja in svetovanje na enotah podjetij s tehničnim materialom
– Prodaja strojev, avtomobilov, vodenje servisnih dejavnosti

III. Področje energetike
– Upravljanje toplotnih kompresorskih in plinskih postaj
– Upravljanje ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov

IV. Področje projektiranja
– Priprava tehnične dokumentacije
– Nadzor nad izvajanjem strojegradnje, gradnje energetskih in instalacijskih sistemov

V. Samostojno podjetništvo, obrt

Možnosti nadaljnjega izobraževanja:
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

Kemijski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Kemijski tehnik

Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo. Kemijski tehnik lahko upravlja in vodi naprave in procese v kemijski industriji, opravlja najrazličnejše kemijske in fizikalnokemijske analize v različnih laboratorijih – ne samo v kemijski industriji, ampak tudi na drugih področjih.

Poklicna matura:

 • Pisni in ustni izpit iz SLO
 • Pisni in ustni izpit iz kemije
 • Pisni in ustni izpit iz MAT ali ANJ
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor

Možnosti zaposlitve po končanem štiriletnem šolanju so raznovrstne:

I. V industriji
– Kemijski, farmacevtski, gumarski, živilski, steklarski, keramični, usnjarski, v industriji sinteze in predelave umetnih mas

II. V kontrolnih laboratorijih
– V drugih vejah industrije (industriji cementa, toplarnah, komunalnih čistilnih napravah…) ali v laboratorijih različnih raziskovalnih ustanov s področja naravoslovja (inštituti, policija, vojska, fakultete).

III. Na področju prodajno servisne dejavnosti

IV. Kot laborant pri pouku naravoslovnih predmetov v gimnazijah ali srednjih strokovnih šolah ustrezne smeri

Možnosti nadaljnjega izobraževanja:
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

Tehnik varovanja

Poklic po zaključku šolanja: Tehnik varovanja

Tehnik varovanja bo usposobljen za opravljanje naslednjih del:

 • Načrtovanje in upravljanje varnostnih sistemov (alarmni sistemi, protipožarni in drugi varnostni sistemi)
 • Izvajanje različnih sistemov tehničnega in osebnega varovanja
 • Izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah
 • Uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije za komuniciranje, organiziranje in izvajanje del na področjih osebnega varovanja, varovanja javnih shodov, varovanja premoženja
 • Uporabljanje zakonodaje o delovanju varnostnih služb in človekovih pravicah, kazenskega in prekrškovnega prava…

Poklicna matura:

 • Pisni in ustni izpit iz SLO
 • Pisni in ustni izpit iz zasebnega varovanja
 • Pisni in ustni izpit iz MAT ali ANJ
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor

Možnosti zaposlitve po končanem štiriletnem šolanju so raznovrstne:
Široka znanja in usposobljenosti, ki jih bo tehnik varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, mu bodo nudila možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja.

Znanja in usposobljenosti bodo tehniku varovanja omogočala hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrste drugih poklicev.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja:
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

Pogosta vprašanja

Kolikšna je spodnja meja za vpis v programe strojni tehnik, kemijski tehnik in tehnik varovanja?

Že nekaj let ni bilo omejitve v posamezne programe, zato spodnjih mej ni bilo potrebno računati.

Koliko je praktičnega pouka v programih strojni tehnik, kemijski tehnik in tehnik varovanja?

Po 4 ure na teden v šolskih delavnicah oz. laboratoriju.

Ali poteka praksa tudi pri delodajalcu?

Da. V programu strojni tehnik v 2. in 3. letniku, v programu kemijski tehnik v 3. letniku in v programu tehnik varovanja v 3. in 4. letniku.

Kje se lahko zaposlim po 4 letih šolanja?

Kot strojni tehnik v različnih industrijah kot programer strojev, kot organizator in vodja proizvodnje, v avtoservisnih delavnicah…
Kot kemijski tehnik v kemijski, farmacevtski in živilski industriji, v industriji predelave umetnih mas, v laboratorijih raziskovalnih ustanov, kot laborant v srednjih šolah.
Kot tehnik varovanja v zasebnih varnostnih službah, gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja, možen je hiter prehod do mestnega ali občinskega redarja, policista, vojaka slovenske vojske…

Ali poklicna matura omogoča vpis na univerzitetni študij?

Opravljena poklicna matura omogoča vpis na višješolski in visokošolski študij. Veliko fakultet omogoča vpis na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo in 5. predmetom splošne mature.

Ali je na šoli organizirana malica?

Na šoli je moderno opremljena kuhinja, kjer lahko dijaki dobijo zdrav in sveže pripravljen obrok hrane.