Srednja šola za strojništvo, Šolski center Škofja Loka

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola za strojništvo Šolskega centra Škofja Loka je kakovostna in napredna šola, ki že več kot 130 let v ospredje postavlja znanje in vzgojne vrednote dijakov. Izobražujemo kadre za področje strojništva ter avtoservisne in avtoremontne dejavnosti:

  • strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta)
  • strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje, 2 leti po srednjem poklicnem izobraževanju)
  • avtoservisni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje, 2 leti po srednjem poklicnem izobraževanju)
  • avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika, srednje poklicno izobraževanje, 3 leta)
  • inštalater strojnih inštalacij (srednje poklicno izobraževanje, 3 leta)
  • pomočnik v tehnoloških procesih (nižje poklicno izobraževanje, 2 leti).

 

Sodobna oprema in moderne tehnologije ter usposobljeni učitelji zagotavljamo učno okolje za mlade, ki jih zanima tehnika. Sledimo napredku in razvoju v industriji. Praktično usposabljanje poteka v šoli in v  realnem delovnem okolju pri delodajalcih v Sloveniji in v tujini.

Teoretični del pouka poteka samo v dopoldanskem času, praktični del pouka pa občasno tudi v popoldanskem času.

Smo šola s širšim pogledom in jasnimi cilji, zato dijakom ponujamo tudi aktivnosti v obliki naravoslovnih, športnih in kulturnih dejavnostih, jesenske in zimske šole v naravi ter interesne dejavnosti v šoli in izven nje. Učitelji mentorji usmerjajo dijake k raziskovalnemu delu in izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, ki jih predstavljamo v okviru strokovnih srečanj v Sloveniji in v mednarodnih projektih. Dijaki se skupaj z mentorji udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev in razpisov ter se kot mladi inovatorji predstavljajo pomembnim inštitucijam in podjetjem, ki sledijo ambicioznim in perspektivnim kadrom. Prejeta priznanja in denarne nagrade mladim omogočajo nadaljnjo motivacijo za delo, ki vodi k zastavljenim ciljem.

Dijakom nudimo toplo malico v mirnem in prijetnem okolju jedilnice ŠC Škofja Loka.

Dijaki iz bolj oddaljenih krajev lahko prebivajo v urejenih prostorih dijaškega doma, ki se nahaja v sklopu zgradbe ŠC Škofja Loka.

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK SSI

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Strojni tehnik je med vsemi tehniškimi poklici najbolj zaposljiv.

Delo opravlja samostojno, je zanesljiv in se zna soočiti s tehnološkimi problemi. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira ter uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in se srečuje z različnimi materiali. Učinkovit je pri timskem delu, ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, pozna osnove podjetništva in ekonomije, tehnične predpise in standarde ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja. Zaveda se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja.

Izobraževanje traja štiri leta. Zaključi se s poklicno maturo iz slovenščine, strojništva, matematike/angleščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic strojni tehnik.

Kje se lahko zaposli strojni tehnik? V strojni, letalski, lesni, tekstilni, gradbeni in drugih industrijskih panogah, v obrti, trgovini, pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.

Strojni tehnik lahko nadaljuje izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje – med drugim na Višji strokovni šoli Šolskega centra Škofja Loka – in visoke strokovne izobrazbe. Z uspešno opravljenim izpitom iz enega predmeta splošne mature se dijak lahko vpiše v veliko število univerzitetnih študijskih programov. Izbere pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravi splošno maturo in s tem pridobi pravico do vpisa v vse univerzitetne študijske programe.

STROJNI TEHNIK PTI

Dveletni program strojni tehnik (PTI) je namenjen oblikovalcem kovin, orodjarjem, inštalaterjem strojnih inštalacij, strojnim mehanikom, finomehanikom, avtomehanikom in avtokleparjem, ki želijo po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja nadaljevati z rednim izobraževanjem za pridobitev poklica strojni tehnik.

Strojni tehnik (PTI) je poklic, za katerega se izobražujejo posamezniki, ki želijo nadgraditi teoretično in praktično znanje, pridobljeno v srednjem poklicnem izobraževanju. Strojni tehnik je samoiniciativen, zanesljiv in se znajde pri reševanju tehničnih problemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira ter uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Ima odlične komunikacijske sposobnosti, je dober organizator in rad dela v skupini. Zaveda se pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Izobraževanje traja dve leti. Zaključi se s poklicno maturo iz slovenščine, strojništva, matematike/angleščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic strojni tehnik.

Kje se lahko zaposli strojni tehnik? V strojni, letalski, lesni, tekstilni, gradbeni in drugih industrijskih panogah, v obrti, trgovini, pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.

Strojni tehnik lahko nadaljuje izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje – med drugim na Višji strokovni šoli Šolskega centra Škofja Loka – in visoke strokovne izobrazbe. Z uspešno opravljenim izpitom iz enega predmeta splošne mature se dijak lahko vpiše v veliko število univerzitetnih študijskih programov. Izbere pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravi splošno maturo in s tem pridobi pravico do vpisa v vse univerzitetne študijske programe.

AVTOSERVISNI TEHNIK

Dveletni program avtoservisni tehnik (PTI) je namenjen avtoserviserjem, avtokaroseristom, avtokleparjem in avtoličarjem, ki želijo po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja nadaljevati z rednim izobraževanjem za pridobitev poklica avtoservisni tehnik.

Oblikovalci kovin, orodjarji, strojni mehaniki, inštalaterji strojnih inštalacij in drugi poklici s področja strojništva morajo za vključitev v program izobraževanja imeti poleg ustrezne izobrazbe še 3 leta delovnih izkušenj v avtoremontni dejavnosti.

Avtoservisni tehnik je samostojen in odgovoren. Skrbi za nemoten potek v obratovalnici, ima odlične komunikacijske sposobnosti, je učinkovit pri svetovanju in delu v skupini, je dober organizator in zna reševati tehnične probleme. Obvlada delo s sodobnimi diagnostičnimi in elektronskimi napravami. Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na vozilih. Uporablja vsaj en svetovni jezik, pozna tehnično dokumentacijo in obvlada osnove podjetništva, ekonomije, standarde in predpise ter predpise varstva pri delu in ekologije. Veseli ga nenehno izobraževanje in usposabljanje in je dobro zaposljiv.

Izobraževanje traja dve leti. Zaključi se s poklicno maturo iz slovenščine, avtomehatronike, matematike/angleščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic avtoservisni tehnik.

Kje se lahko zaposli? V avtoservisnih delavnicah, avtosalonih, avtomobilski industriji, trgovini, kot samostojni podjetnik.

Avtoservisni tehnik lahko nadaljuje izobraževanje v študijskih programih za pridobitev višje – med drugim na Višji strokovni šoli ŠC Škofja Loka – in visoke strokovne izobrazbe. Z uspešno opravljenim izpitom iz enega predmeta splošne mature se lahko dijak vpiše v veliko število univerzitetnih študijskih programov. Izbere pa lahko tudi enoletni maturitetni tečaj, opravi splošno maturo in s tem pridobi pravico do vpisa v vse univerzitetne študijske programe.

AVTOSERVISER šolska in vajeniška oblika

Avtoserviser povezuje znanja in spretnosti avtomehanika, vulkanizerja in avtoelektrikarja.

Avtoserviser je usposobljen za delo s strankami in pozna osnove podjetništva. Obvlada vsaj en tuj jezik in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere obvladuje diagnostiko, spremlja merilne in kontrolne naprave orodij in strojev, kar mu omogoča nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem. Pridobi temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike ter pozna zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav. Zna brati tehnično dokumentacijo, sposoben je oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu, pri čemer zna upoštevati želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okoljevarstvene predpise. Potrebuje veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Izobraževanje traja tri leta, in sicer v šolski ali vajeniški obliki.

Vajeniška oblika izobraževanja pomeni, da dijak vajenec več kot polovico izobraževanja izvede neposredno pri delodajalcu, s katerim skleneta vajeniško pogodbo, ki je pogoj za vpis v to obliko izobraževanja. Prednosti vajeniškega sistema so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Poleg tega so za svoje delo pri delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado.

V šolski obliki izobraževanja je delež praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu nižji, sicer pa imata dijak in dijak vajenec enake pravice in obveznosti.

Šolanje se v obeh oblikah zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic avtoserviser.

Kje se lahko zaposli? V avtoservisnih in avtoelektričnih delavnicah, avtomobilski industriji, avtosalonih, avtohišah, trgovini, na tehničnih pregledih vozil, v službah za pomoč na cesti; dela lahko tudi kot vzdrževalec voznega parka in sodeluje pri razgradnji vozil.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

AVTOKAROSERIST šolska in vajeniška oblika

Avtokaroserist združuje znanja in spretnosti avtokleparja in avtoličarja.

Avtokaroserist obvlada pregled karoserije vozila in oceno stanja, demontažo in montažo karoserijskih delov in sklopov ter notranje opreme in zaščito sistemov motornega vozila. Pripravi površino za nadaljnjo obdelavo z mehanskimi in kemičnimi postopki in izvaja barvanja, brizganja, prebrizgavanja, dobrizgavanja, lazuriranja ter popravilo napak po brizganju. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov. Zna vrednotiti in lokalizirati napake ali motnje na električni opremi vozil, varnostnih in udobnostnih sistemih. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije izvaja proces priprave,  izvedbe in kontrole delovnega procesa. Usposobljen je za delo s strankami, pozna osnove podjetništva, racionalno izbira postopke, upošteva pravila proizvajalca, želje stranke, predpise varstva pri delu in okoljevarstvene predpise. Ima veselje do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Vajeniška oblika izobraževanja pomeni, da dijak vajenec več kot polovico izobraževanja izvede neposredno pri delodajalcu, s katerim skleneta vajeniško pogodbo, ki je pogoj za vpis v to obliko izobraževanja. Prednosti vajeniškega sistema so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Učijo se kompleksnega reševanja problemov in timskega dela. Poleg tega so za svoje delo pri delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado.

V šolski obliki izobraževanja je delež praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu nižji, sicer pa imata dijak in dijak vajenec enake pravice in obveznosti.

Šolanje se v obeh oblikah zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic avtokaroserist.

Kje se lahko zaposli? V avtoservisnih in specializiranih delavnicah, avtomobilski industriji, pri restavriranju, razgradnji vozil in podobno.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic avtoservisni tehnik ali strojni tehnik.

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR šolska in vajeniška oblika

Oblikovalec kovin – orodjar je poklic, ki ne zahteva samo znanja, ampak tudi ročne spretnosti, smisel za estetiko, oblikovanje in natančnost. Poleg splošnoizobraževalnih vsebin bodo dijaki pridobivali strokovnoteoretična in praktična znanja.

Oblikovalec kovin – orodjar je pri svojem delu samostojen, ustvarjalen in zna povezati teoretična znanja s praktičnim delom. Na osnovi dokumentacije izdeluje orodja za proizvodnjo novih izdelkov ter preizkuša, vzdržuje, skladišči in evidentira orodja. Pozna značilnosti obdelovalnih strojev in zna rokovati z njimi. Dobro obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja za načrtovanje in izvedbo dela ter za vodenje dokumentacije. Pri svojem delu uporablja različne aparate, merila, instrumente, naprave za termično obdelavo in uporablja različne kovinske in nekovinske materiale. Pozna osnove podjetništva, obvladuje stroške in njihovo kalkulacijo. Delo opravlja v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi, osvetljenosti in ropotu. Pri delu je spreten in natančen ter ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Upoštevati mora predpise varstva pri delu, požarne varnosti in ekologije.

Vajeniška oblika izobraževanja pomeni, da dijak vajenec več kot polovico izobraževanja izvede neposredno pri delodajalcu, s katerim skleneta vajeniško pogodbo, ki je pogoj za vpis v to obliko izobraževanja. Prednosti vajeniškega sistema so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Učijo se kompleksnega reševanja problemov in timskega dela. Poleg tega so za svoje delo pri delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado.

V šolski obliki izobraževanja je delež praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu nižji, sicer pa imata dijak in dijak vajenec enake pravice in obveznosti.

Šolanje se v obeh oblikah zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic oblikovalec kovin – orodjar.

Kje se lahko zaposli? V skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

STROJNI MEHANIK šolska in vajeniška oblika

Strojni mehanik, nekateri ga imenujejo tudi strojni ključavničar, sestavlja nove stroje in vzdržuje stroje v pogonu. V proizvodnji strojev in naprav sestavlja elemente v sklope, te pa v celoto. 

Strojni mehanik s pomočjo montažnih načrtov in na podlagi tehnične dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Sestavi manjše sklope, ki jih poveže v stroj ali napravo. Preizkusi delovanje  stroja ali naprave in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del izdelati tudi sam. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri delu je spreten in natančen ter uporablja številne pripomočke za merjenje, različna orodja, stroje in naprave. Sooča se z različnimi materiali. Obvlada informacijsko komunikacijsko tehnologijo in osnove elektrotehnike. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

Vajeniška oblika izobraževanja pomeni, da dijak vajenec več kot polovico izobraževanja izvede neposredno pri delodajalcu, s katerim skleneta vajeniško pogodbo, ki je pogoj za vpis v to obliko izobraževanja. Prednosti vajeniškega sistema so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Učijo se kompleksnega reševanja problemov in timskega dela. Poleg tega so za svoje delo pri delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado.

V šolski obliki izobraževanja je delež praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu nižji, sicer pa imata dijak in dijak vajenec enake pravice in obveznosti.

Šolanje se v obeh oblikah zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic strojni mehanik.

Kje se lahko zaposli? V skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, v obrtni delavnici, kot samostojni podjetnik.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

Inštalater strojnih inštalacij je poklic za spretne in iznajdljive, s smislom za reševanje tehničnih problemov ter veseljem do terenskega dela. Poleg splošnoizobraževalnih vsebin bodo dijaki pridobivali strokovnoteoretična in praktična znanja.

Inštalater strojnih inštalacij je odgovoren in zanesljiv, zna sodelovati v skupini, komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami. Uporablja tehniško dokumentacijo, vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Delo, ki ga opravlja,  je raznoliko, pogosto menja delovni prostor, delo izvaja na različnih objektih. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter se sooča z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo dokumentacije in osnove elektrotehnike, kar je potrebno za povezovanje in delovanje inštalacijskih sistemov. Ima osnovna znanja podjetništva, je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

Izobraževanje traja tri leta. Zaključi se z zaključnim izpitom iz slovenščine ter izdelka oziroma storitve in zagovora. Dijak pridobi poklic inštalater strojnih inštalacij.

Kje se lahko zaposli? V skoraj vseh industrijskih panogah, v gradbeništvu, trgovini, kot samostojni podjetnik.

Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH

Pomočnik v tehnoloških procesih je usposobljen za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinskopredelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. Obvlada osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev.  Pri delu mora biti zanesljiv, redoljuben in ima dobro razvite ročne spretnosti. Delo, ki ga opravlja, zahteva pozitiven odnos do racionalne rabe energije, varstva pri delu in ekologije.

Izobraževanje traja 2 leti. Zaključi se z zaključnim izpitom iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Kje se lahko zaposli? V vseh industrijskih panogah, v obrti in trgovini.

Dijakom, ki končajo nižje poklicno izobraževanje s prav dobrim ali odličnim uspehom, priporočamo nadaljevanje šolanja v programih srednjega poklicnega izobraževanja (vpis v 1. letnik).

Pogosta vprašanja

Kaj pomenijo izrazi praktični pouk, delovna praksa pri delodajalcu in vajeniška pogodba?

Vsaka poklicna in strokovna šola ima poleg splošnih predmetov (slovenščina, angleščina, matematika ipd.) tudi strokovne. Ti so teoretični ali praktični. Praktični pouk je torej pouk v šolskih delavnicah. Koliko ga je, je odvisno od programa oz. poklica, za katerega se dijak izobražuje.

Poleg praktičnega pouka v šoli pa je v vsakem izobraževalnem programu tudi delovna praksa pri delodajalcu, ki ji rečemo PUD oz. praktično usposabljanje pri delodajalcu. Tudi število ur PUD-a je odvisno od izobraževalnega programa.

Vajeniška pogodba je pogodba, ki jo skleneta pred vpisom v šolo dijak (in njegovi starši) in delodajalec (izberejo ga dijak in starši). S to pogodbo se dijak izobražuje po vajeniškem sistemu, ki se od običajnega šolskega razlikuje po tem, da se od 50 do 60 % celotnega izobraževanja odvija neposredno pri delodajalcu (ne v šoli). Prednosti vajeniškega sistema so v tem, da vajenci vstopajo neposredno v delovni proces, kjer pridobivajo dragocene izkušnje v svoji poklicni usmeritvi, prispevajo pa lahko tudi svoje ideje in rešitve. Učijo se kompleksnega reševanja problemov in timskega dela. S postopnim vključevanjem v delovne procese lahko vajenci že med usposabljanjem prevzemajo odgovorne naloge na svojem delovnem mestu. Poleg tega so za svoje delo pri delodajalcih tudi ustrezno nagrajeni z vajeniško nagrado.

Na naši šoli se po tem sistemu dijak vajenec lahko izobražuje za poklice oblikovalec kovin–orodjar, strojni mehanik, avtoserviser in avtokaroserist (vsi trajajo tri leta). Brez podpisane vajeniške pogodbe se dijak ne more izobraževati po tem sistemu.

Kako je urejena prehrana in kako dolg je odmor za malico?

Nudimo toplo malico, ki jo dijaki zaužijejo v mirnem in prijetnem okolju jedilnice Šolskega centra Škofja Loka. Odmor za malico je dolg eno šolsko uro, običajno je to od 8.55 do 9.40. Na malico se je treba prijaviti – ob vpisu v šolo ali kadarkoli med šolskim letom. O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku.

Ali ima šola telovadnico, knjižnico, učbeniški sklad in brezplačen wi-fi?

Šola ima telovadnico, zato k pouku športne vzgoje ni potrebno hoditi kam drugam ali izven urnika. Ima tudi knjižnico z bogato zbirko različnega gradiva in urejen učbeniški sklad – dijakom učbenikov ni treba kupovati. In tudi brezplačen wi-fi je na voljo.

Kakšen je urnik, koliko aktivnosti je popoldne?

Teoretični del pouka poteka samo v dopoldanskem času, od 7.15 do največ 14.40, praktični del pa poteka občasno tudi popoldan.

Ali lahko dijaki iz oddaljenejših krajev bivajo v dijaškem domu?

Da, v sklopu Šolskega centra Škofja Loka je tudi dijaški dom, zato se lahko na naši šoli izobražujejo tudi dijaki iz bolj oddaljenih krajev, ki med tednom bivajo v urejenih dvoposteljnih sobah.

Ali ima lahko dijak, ki trenira nek šport, kakšne prilagoditve? Kaj pa »status vozača«?

Da, dijak lahko zaprosi za status klubskega, perspektivnega oz. vrhunskega športnika in ima glede na to določene prilagoditve pri opravljanju šolskih obveznosti. Dijak lahko zaprosi tudi za status kulturnika.

Dijaki, ki se dnevno vozijo iz bolj oddaljenih krajev, imajo dovoljeno zamujanje prve šolske ure oziroma lahko predčasno odidejo od zadnje, vendar morajo za »status vozača« zaprositi in priložiti veljaven vozni red.

Katere možnosti ima dijak, če ga zanima več?

Dijak ima možnost izmenjav in opravljanja delovne prakse v tujini, najpogosteje v Nemčiji, na Češkem in Slovaškem. Lahko se udeležuje krožkov, npr. podjetniškega krožka, CNC-modeliranja, 3D-modeliranja. Lahko se udeležuje različnih tekmovanj ali pripravlja raziskovalno nalogo.