Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šola ima pouk organiziran v sodobno opremljenih učilnicah za teoretične predmete in specialnih učilnicah za praktični pouk kuharstva, strežbe in turizma. Dijak mora pri praktičnem pouku kuharstva in strežbe imeti predpisano delovno obleko, obutev in osebno orodje za delo. Med izobraževanjem dijak opravi ustrezno praktično usposabljanje v gostinskih in turističnih podjetjih v Sloveniji.

Šola sodeluje s sorodnimi šolami v tujini. Svoje znanje in ustvarjalnost lahko dijaki pokažejo na mnogih strokovnih tekmovanjih in razstavah. Z raziskovalnimi nalogami se uspešno vključujejo v regionalna in državna tekmovanja. Organizirani so v šolski dijaški skupnosti in vključujejo se v delo različnih krožkov.

V bogato založeni šolski knjižnici imajo dijaki na razpolago veliko strokovnega gradiva.

Pouk poteka dopoldne. Prva šolska ura se začne ob 7.30, šola pa je za dijake, ki prihajajo bolj zgodaj, odprta že ob 6.30.

Do šole vozijo avtobusi mestnega potniškega prometa številka 20, 22 in 25. Izstopite na postaji Fužine – Preglov trg.

Številne informacije o delu in življenju šole so tudi na spletni strani www.ssgtlj.si, spremljate pa nas lahko tudi na Facebooku in Instagramu.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA

SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
Program: GIMNAZIJA (4 leta)

Naziv splošne izobrazbe po zaključku izobraževanja:
SPLOŠNA SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA

Program GIMNAZIJA je splošnoizobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo in je namenjen pripravi na nadaljnje izobraževanje na univerzi. Dijaku omogoča, da pridobi široko splošno izobrazbo kot osnovo za vse študijske smeri, ob tem pa razvija kritično mišljenje, ustvarjalnost, veščine raziskovanja in odgovoren odnos do ljudi, okolja in trajnostnega razvoja. Na naši šoli je posebej poudarjeno učenje več tujih jezikov, ki jih ponuja šola (angleščina, nemščina, španščina, italijanščina, francoščina in ruščina).

Program je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin.

Dijak ob vpisu izbere drugi tuji jezik (nemščino ali španščino), ki se izvaja vsa štiri leta, in tretji tuji jezik, ki se izvaja v 2. in 3. letniku.

Za poučevanje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina) in za spodbujanje projektnega dela ter timskega poučevanja so v pouk aktivno vključeni tudi tuji učitelji – naravni govorci.

Vsebina splošne mature:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz matematike,
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika,
• izpit iz prvega izbirnega predmeta,
• izpit iz drugega izbirnega predmeta.

Izbirni predmeti splošne mature:
• angleščina,
• nemščina,
• španščina,
• zgodovina,
• geografija,
• psihologija
• kemija.

Nadaljnje izobraževanje
Dijak z uspešno opravljeno splošno maturo pridobi srednjo izobrazbo in lahko nadaljuje izobraževanje na univerzi, lahko pa se vpiše tudi v visokošolske in višješolske programe.

Povezava na spletno stran šole
www.ssgtlj.si

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (4 leta)

Naziv strokovne izobrazbe po zaključku izobraževanja

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

• SMER GASTRONOMIJA
• SMER TURIZEM

V programu se skrivata stara programa GOSTINSKI TEHNIK in TURISTIČNI TEHNIK.

Dijak ob vpisu izbere smer izobraževanja in se tako odloči za področje dela. Ob koncu šolanja pridobi strokovni naziv gastronomsko-turistični tehnik, v spričevalu pa je navedeno, katere module je izbral, za katero področje dela oziroma za katero smer se je odločil.

Gastronomsko-turistični tehnik mora imeti smisel za delo z ljudmi in za organizacijo dela, zato mora biti komunikativen, iznajdljiv, olikan, ustvarjalen in telesno spreten, odlikovati pa ga mora tudi estetski čut.

Če se dijak odloči za smer gastronomija, pridobi znanja in veščine kuharstva in strežbe.

V smeri turizem pa je poudarjeno učenje več tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina ali španščina, fakultativno francoščina in ruščina) in družboslovnih predmetov.

Za poučevanje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina) in za spodbujanje projektnega dela ter timskega poučevanja so v pouk aktivno vključeni tudi tuji učitelji – naravni govorci.

Gastronomsko-turistični tehnik zaključi izobraževanje in pridobi V. stopnjo izobrazbe, ko uspešno opravi poklicno maturo.

Vsebina poklicne mature:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nadaljnje izobraževanje
Dijak z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih strokovnih programih. Lahko se vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe, če poleg poklicne mature opravi tudi določen maturitetni predmet na nivoju splošne (gimnazijske) mature.

Možnosti zaposlitve
Dijaki se lahko zaposlijo v srednje velikih in velikih gostinskih in turističnih podjetjih (smer gastronomija oz. turizem), v hotelih (smer gastronomija oz. turizem), v specializiranih restavracijah (smer gastronomija), turističnih agencijah ali turističnih in informativnih centrih (smer turizem).

Povezava na spletno stran šole
www.ssgtlj.si

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (3 leta)

Naziv strokovne izobrazbe po zaključku izobraževanja:
GASTRONOM HOTELIR

V programu se skrivata nekdanja programa KUHAR in NATAKAR. Cilj programa je zagotoviti odprt in fleksibilen, evropsko primerljiv izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja.

Naziv poklicne izobrazbe po končanem izobraževanju je gastronom hotelir, v spričevalu pa je navedeno, katere strokovne module je imel dijak.

Gastronom hotelir mora biti urejen, redoljuben, samoiniciativen, olikan, komunikativen in razgledan. Imeti mora dobro razvita čutila in smisel za oblikovanje.

Gastronom hotelir je deficitarni poklic, za katerega lahko dijaki prejmejo štipendijo.

Praktično izobraževanje
Praktično izobraževanje se v programu izvaja kot praktični pouk in praktično usposabljanje z delom. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom.

Praktično usposabljanje z delom omogoča predvsem doseganje ciljev, ki jih šola sama ne more v celoti uresničiti, zlasti poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in obvladovanje poslovnih procesov.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja na podlagi sklenjene:
• individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
• kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Gastronom hotelir zaključi izobraževanje in pridobi IV. stopnjo izobrazbe, ko uspešno opravi zaključni izpit.

Vsebina zaključnega izpita:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nadaljnje izobraževanje (3+2)
Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se dijak lahko odloči za poklicno-tehniško izobraževanje (PTI), ki traja dve šolski leti. Izbira lahko med programi: gastronomija, živilsko-prehranski tehnik, logistični tehnik, ustvarjalec modnih oblačil in kmetijsko-podjetniški tehnik.

Možnosti zaposlitve
Dijaki se lahko zaposlijo v večjih ali manjših gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih in restavracijah, v gostiščih s sobami, v penzionih, v družinskih hotelih ali na turističnih in izletniških kmetijah, v vseh vrstah kuhinj, pri pripravi in postrežbi rednih in izrednih obrokov, na najrazličnejših pogostitvah in drugo

Povezava na spletno stran šole
www.ssgtlj.si

GASTRONOMIJA (PTI)

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Program: GASTRONOMIJA (2 leti)

Naziv strokovne izobrazbe po zaključku izobraževanja:
GASTRONOMSKI TEHNIK

Gastronomski tehnik ima vlogo gostitelja. Vodi strežbo in pripravo jedi ter organizira poslovanje gostinskega obrata. Pripravlja in izvaja programe gostinskih storitev. V ponudbo gostinskega obrata uvaja kulinarične posebnosti domačega kraja.

Gastronomski tehnik mora imeti smisel za delo z ljudmi, zato mora biti komunikativen, urejen, odlikovati pa ga mora tudi estetski čut.

Vpisni pogoji
V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.

Izobraževanje traja dve leti, kandidat ga zaključi in pridobi V. stopnjo izobrazbe, ko uspešno opravi poklicno maturo.

Vsebina poklicne mature:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev,
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Nadaljnje izobraževanje
Dijak z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih strokovnih programih. Lahko se vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe, če poleg poklicne mature opravi tudi določen maturitetni predmet na nivoju splošne (gimnazijske) mature.

Možnosti zaposlitve
Dijaki se lahko zaposlijo v manjših ali srednje velikih gostinskih in gostinsko turističnih podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, v penzionih in drugje.

Povezava na spletno stran šole
www.ssgtlj.si

Galerija

Pogosta vprašanja

Ali imate na šoli napovedano ocenjevanje? Kakšen je osip?

Da, na šoli so vsa ocenjevanja znanja, pisna in ustna, napovedana.
Osip niha in je odvisen tudi od predznanja učencev, ki se vpišejo na našo šolo. Na šoli je organizirana medsebojna pomoč, ki jo nudijo dijaki istega oddelka ali višjih letnikov. Učitelji imajo za vse dijake svetovalne ure, za dijake z dodatnim primanjkljajem znanja pa so organizirane individualne ure.

Katere jezike se dijaki učijo na šoli? Ali je nemščina obvezna?

Angleščina je obvezen 1. tuji jezik v vseh programih. Nemščina je obvezen 2. tuji jezik v 4-letnem programu GASTRONOMIJA IN TURIZEM. V istem programu je na smeri turizem obvezen še 3. tuji jezik, španščina/italijanščina. Nemščina je obvezen 2. tuji jezik tudi v programu GASTRONOMIJA (poklicno-tehniško izobraževanje, 3+2). Francoščina in ruščina sta izbirna jezika, ki se poučujeta v okviru krožka.

Ali dijaki potrebujejo delovno obleko in pripomočke za praktični pouk?

Pri praktičnem pouku kuharstva in strežbe v programih GASTRONOMIJA IN TURIZEM – smer gastronomija, GASTRONOMIJA (PTI) in GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE morajo dijaki obvezno imeti šolsko uniformo za kuharstvo, šolsko uniformo za strežbo ter komplet nožev. Šola ob vpisu organizira merjenje in naročilo uniform ter pripomočkov.

Kako poteka opravljanje PUD-a (praktično usposabljanje z delom) in kdo ga organizira?

PUD organizira šolska organizatorka PUD-a, ki upošteva želje dijakov in poskrbi, da dijaki opravljajo PUD blizu svojega doma. Potek PUD-a je odvisen od programa:
4-letni program GASTRONOMIJA IN TURIZEM ima v 2. letniku 3 tedne in v 3. letniku štiri tedne.
3-letni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE ima v 1. in 2. letniku po pet tednov, v 3. letniku pa 19 tednov (pol šolskega leta).
2-letni program GASTRONOMIJA ima v 1. letniku dva tedna PUD-a.

Kam se lahko vpišejo dijaki po opravljeni poklicni maturi?

Na višješolske in visokošolske strokovne programe. Lahko se vpišejo tudi v nekatere univerzitetne programe, če dodatno opravijo še določen peti predmet splošne mature. Za nekatere programe (npr. medicina) morajo opraviti na gimnaziji 1-letni maturitetni tečaj.

Ali ima šola omejitev vpisa?

Zadnja leta ni bilo omejitve vpisa.