Srednja šola tehniških strok Šiška

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Spoštovani učenci, bodoči dijaki!

Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani je šola z več kot 70 letno tradicijo izobraževanja na področju strokovnega in poklicnega področja. Izobraževanje na šoli poteka na treh strokovnih področjih, ki so v današnjem času zelo aktualna. To so štiriletni program tehnik mehatronike (SSI) in triletna programa elektrikar (SPI) in računalnikar (SPI) z nadaljevalnima PTI (3+2) programoma  elektrotehnik in tehnik računalništva.

Na šoli se šola približno 900 dijakov v 33 oddelkih. Posebno skrb posvečamo strpnemu sobivanju, saj dijaki prihajajo iz več kot 50-ih občin, kar pomeni skoraj četrtino Slovenije. Naši programi izobražujejo za poklice prihodnosti, možnost zaposlitve po končanem šolanju je vedno dobra, tako za tiste dijake, ki se zaposlijo takoj po končani srednji šoli, kot tudi za tiste, ki s šolanjem nadaljujejo na višjih, visokih ali univerzitetnih programih. Običajno izberejo študij na področju elektrotehnike, strojništva, mehatronike in informatike.

Dobro opremljene učilnice in sodobni učni proces z veliko praktičnega izobraževanja ter izjemne povezave z gospodarstvom, dijakom zagotavljajo najnovejša znanja in možnosti, da sledijo sodobnim tehnološkim trendom. Velik poudarek je tudi na izobraževanju učiteljev, ki nova znanja in spoznanja vnašajo v izobraževalni proces, raziskovalne naloge, krožke in različne projekte.

Šola je znana po strokovnih ekskurzijah, tudi v tujino, krožkih programiranja in Arduina, Cisco akademiji, bralnem krožku, raziskovalni dejavnosti, šolskem bendu in narodno zabavni skupini, ki lahko vadi v glasbeni sobi naše šole, v kateri imajo dijaki tudi možnost produkcije. Sodelujemo pri  projektu Erasmus + z izmenjavami in praktičnim delom v tujini ter praktičnim usposabljanjem z delom v številnih podjetjih. Posvečamo se obiskom gospodarstvenikov na naši šoli, udeležujemo se kariernih dni in drugih prireditev za promocijo šole, veliko pozornost pa namenjamo tudi dijaški skupnosti …

Po zaključku izobraževanja na naši šoli dijaki ohranjajo vedoželjnost, saj se veliko dijakov, kasneje študentov, še naprej ukvarja z raziskovalno dejavnostjo. Z naše šole odidejo opremljeni s sodobnim znanjem in praktičnimi veščinami, ki jih v času šolanja dobijo neposredno pri delodajalcih v podjetjih.

Predvsem pa so odgovorni mladi odrasli, ki vedo, da je za uspeh potreben trud in delo, za kar so se pripravljeni potruditi. Dijaki šolo sooblikujejo in na generacije dijakov, ki so šolo zaključile, smo lahko izjemno ponosni. Glas dijakov je na SŠTS Šiška zelo pomemben in upoštevan.

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvah, kjer boste lahko spoznali utrip šole, predvsem povezanost vseh nas, ki smo del te šole.

Dijaki, učitelji in ostali zaposleni te vabimo, da se nam pridružiš in postaneš ponosen Šiškar.

Predstavitev programov

Tehnik mehatronike

Poklic po zaključku šolanja: tehnik mehatronike / tehnica mehatronike

Tehnik mehatronike:
• sodeluje pri načrtovanju mehatronskih sistemov,
• spremlja delovanje in upravlja z mehatronskimi sistemi,
• vzdržuje mehatronske sisteme ali pa je vodja vzdrževalne ekipe,
• načrtuje proizvodne aktivnosti in programira CnC-stroje in robote,
• programira stroje, naprave in proizvodne procese,
• montira avtomatizirane stroje in naprave,
• nadzoruje računalniško vodene proizvodne procese,
• ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih,
• uporablja informacijsko-komunikacijska orodja,
• organizira in vodi delovne skupine …

Lahko se zaposli na področjih:
• industrijskih panog, npr. elektro, strojna, računalniška, avtomobilska, živilska, farmacevtska, kemijska, zabavna,
• prometne in okoljske tehnike,
• avtomatiziranih in robotiziranih delovnih mest,
• linij in sistemov za izdelavo, obdelavo, doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport,
• vzdrževanja procesne in proizvodne tehnike,
• storitvenih dejavnosti,
• stavbne mehatronike.

Elektrikar

Poklic po zaključku šolanja: elektrikar / električarka

Elektrikar ima znanja, da:
• sestavlja in preizkuša enostavna električna in elektronska vezja ter naprave,
• montira, nastavlja, preizkuša in vzdržuje gospodinjske aparate, električne stroje, komunikacijske in druge naprave,
• opravlja pregled delovanja in popravila gospodinjskih aparatov, električnih strojev in naprav,
• polaga, montira in preizkuša različne vrste inštalacij (električne, komunikacijske, pametne inštalacije),
• montira, priključuje, preizkuša in vzdržuje elektroenergetske naprave in sisteme,
• inštalira, upravlja, nadzira delovanje in vzdržuje avtomatizirane postroje,
• priklaplja, programira in vzdržuje mikrokrmilnike, senzorje in aktuatorje,
• montira, priključuje, nastavlja in vzdržuje sisteme obnovljivih virov in novih tehnologij (e-mobilnost, toplotne črpalke, samooskrba, hranilniki energije …),
• komunicira z delovnim okoljem in s strankami.

Zaposli se lahko na področjih:
• izdelave, preizkušanja in vzdrževanja klasičnih in pametnih instalacij v stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih,
• priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov,
• priključevanja porabnikov in izvajanja vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijski inštalaciji in opremi,
• uporabe avtomatiziranih procesov v industriji in storitveni dejavnosti vseh vrst,
• izdelave, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov, električnih aparatov, strojev in naprav,
• servisiranja elektronskih sklopov, električnih aparatov, strojev in naprav,
• proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
• montaže in vzdrževanja sistemov obnovljivih virov energije.

Računalnikar

Poklic po zaključku šolanja: računalnikar / računalnikarica

Računalnikar ima znanja, da:
• sestavlja računalnike ter vzdržuje in odpravlja napake strojne opreme,
• namešča in vzdržuje informacijsko programsko opremo,
• zavaruje sistem pred zlorabami in programskimi vsiljivci,
• svetuje in pomaga uporabnikom na področju strojne in programske opreme,
• izvaja osnovne meritve na komunikacijskih inštalacijah in opremi,
• uporablja aktivne elemente lokalnih računalniških omrežij,
• povezuje računalniške sisteme v lokalna omrežja in medmrežja in zagotavlja njihovo varnost,
• namešča in ožičuje različne vrste komunikacijskih inštalacij,
• uporablja osnovne koncepte programiranja in izdela preprosto aplikacijo.

Zaposli se lahko na področjih:
• računalniškega servisiranja,
• prodaje računalnikov,
• vzdrževanja računalnikov,
• vzdrževanja omrežij,
• telekomunikacij.

Elektrotehnik

Poklic po zaključku šolanja: elektrotehnik / elektrotehnica

Elektrotehnik ima znanja, da:
• načrtuje, sestavlja in preizkuša vezja, elektroenergetske elemente, naprave in sisteme,
• izdeluje projektno dokumentacijo, nadzira izgradnjo in izvaja električne meritve inštalacij v elektrotehniki,
• izdeluje, montira in priključuje elemente pametnih inštalacij,
• programira krmilne naprave in izvaja montažo, zagon, vzdrževanje in servisiranje v sistemih avtomatizacije,
• uporablja sodobno programsko opremo za načrtovanje, programiranje, simulacijo in izvajanje meritev na električnih sistemih,
• načrtuje izvedbo, vodi in izvaja dela na sistemih obnovljivih virov in novih tehnologij (e-mobilnost, toplotne črpalke, samooskrba, hranilniki energije …),
• oblikuje poslovne ideje, razvija podjetniško naravnanost,
• vodi delovne skupine in v njih sodeluje.

Zaposli se lahko na področjih:
• izdelave, preizkušanja in vzdrževanja klasičnih in pametnih instalacij v stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih,
• priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih omrežij in elektromotornih pogonov,
• priključevanja porabnikov in izvajanja vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijski inštalaciji in opremi,
• uporabe avtomatiziranih procesov v industriji in storitveni dejavnosti vseh vrst,
• izdelave, sestavljanja in vzdrževanja elektronskih sklopov, električnih aparatov, strojev in naprav,
• servisiranja elektronskih sklopov, električnih aparatov, strojev in naprav,
• proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
• montaže in vzdrževanja sistemov obnovljivih virov energije.

Tehnik računalništva

Poklic po zaključku šolanja: tehnik računalništva / tehnica računalništva

Tehnik računalništva ima znanja, da:
• namešča, posodablja in vzdržuje spletne portale,
• načrtuje in izdeluje spletne aplikacije,
• izdeluje in vzdržuje računalniška omrežja,
• upravlja večuporabniška delovna okolja,
• snema in obdeluje zvok, slike in video v digitalnem zapisu,
• namešča in vzdržuje multimedijsko opremo,
• oblikuje različne dokumente in jih pripravi za tisk,
• oblikuje spletne strani in ostale dokumente za elektronske medije,
• arhivira in restavrira podatkovne baze,
• namešča in upravlja sistemsko in uporabniško programsko opremo,
• pripravlja, namešča in nastavlja strežnike,
• vzdržuje delovne postaje, strežnike in periferno opremo.

Zaposli se lahko na področjih:
• prodaje in servisa računalniške in telekomunikacijske opreme,
• vzdrževanja računalniških in Tk omrežij v manjših in srednjih podjetjih,
• izdelave in vzdrževanja spletnih strani v manjših in srednjih podjetjih,
• vzdrževanja studijske opreme v glasbenih in Tv-studijih,
• vzdrževanja spletnih portalov,
• montaže, servisa in vzdrževanja merilne opreme za računalniške in Tk sisteme,
• montaže, servisa in vzdrževanja opreme pri sistemskih operaterjih.

Pogosta vprašanja

Ali imate na posameznih programih omejitev vpisa in koliko točk je potrebnih za vpis na posamezni program?

V lanskem šolskem letu smo imeli omejitev vpisa na vseh treh programih. V prvem krogu vpisnega postopka je bilo za program računalnikar potrebnih 120 točk, za program tehnik mehatronike 128 točk in za program elektrikar 104 točke, ki jih učenci pridobijo na podlagi zaključenih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole.

Koliko praktičnega pouka imajo dijaki?

Na srednjem poklicnem izobraževanju imajo dijaki v prvem letniku 5 ur prakse tedensko, v drugem letniku 10 ur in v tretjem letniku 14 ur tedensko. Poleg tega gredo dijaki v drugem letniku na praktično usposabljanje v podjetja, in sicer v drugem letniku za 6 tednov, v tretjem letniku pa kar za 18 tednov.
Na srednjem strokovnem izobraževanju je praktičnega pouka manj, in sicer vsa štiri leta v povprečju 5 ur tedensko, v tretjem letniku pa dijaki za 4 tedne odidejo še na praktično usposabljane z delom k ustreznemu delodajalcu.

Kako dijaki zaključijo izobraževanje?

Srednje poklicno izobraževanje (programa računalnikar in elektrikar) se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oziroma storitev z zagovorom.
Srednje strokovno izobraževanje (tehnik mehatronike) in poklicno tehniško izobraževanje (elektrotehnik in tehnik računalništva) pa se zaključita s poklicno maturo, ki obsega izpit iz slovenščine, matematike ali tujega jezika, temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta ter izdelka oziroma storitve z zagovorom.

Ali lahko dijaki po končanem izobraževanju nadaljujejo z izobraževanjem?

Po končanem srednjem poklicnem izobraževanju (elektrikar in računalnikar) in uspešno opravljenem zaključnem izpitu dijaki lahko šolanje nadaljujejo na poklicno tehniškem izobraževanju (+2 leti), in sicer na programu elektrotehnik in tehnik računalništva.
Dijaki, ki izobraževanje končajo s poklicno maturo, pa ga lahko nadaljujejo na študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz izbranega petega predmeta splošne mature pa se lahko vpišejo tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Na katerih predmetih je poudarek?

Ker je naša šola poklicna in strokovna šola, je poudarek predvsem na strokovnih modulih. Na elektro področju gre predvsem za predmete, ki so povezani z moderno tehnologijo, inštalacijami in avtomatizacijo. Na področju računalništva bi izpostavili strokovne module, kot so strojna oprema, računalniška omrežja, uporaba aplikacij, podatkovne baze, izdelava spletnih strani, programiranje in drugo. Na področju mehatronike pa so to predmeti, kot je CNC-krmiljenje, industrijsko krmiljenje in robotika.

Komu priporočate vpis na vašo šolo?

Interes za tehniške poklice se v zadnjem času krepi, kar je verjetno tudi posledica vse večjih potreb po teh kadrih na trgu delovne sile. Nekateri tehniški poklici so deficitarni in posledično zelo iskani. Vpis na našo šolo priporočamo učencem, ki jih veseli delo s tehniko, so vedoželjni in naravnani na vseživljenjsko učenje.