Srednja šola Krško, Šolski center Krško-Sevnica

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Zgodovina Srednje šole Krško sega v leto 1957, ko se je v tedanjo Tehniško srednjo šolo Videm-Krško vpisala prva generacija dijakov. Takrat Tehniška šola Krško je bila ustanovljena iz potreb in na pobudo gospodarstva z namenom, da izobražuje kadre za razvijajočo industrijo v Posavju, na Dolenjskem in spodnjem Štajerskem.

Poslanstvo naše šole je kakovostno izobraževanje dijakov, prilagojeno potrebam okoliškega gospodarstva in obrti ter usmerjeno v nadaljnje izobraževanje ter usposabljanje. Vizija šole je ustvarjati in negovati kulturo, ki spodbuja učenje za poklic in življenje skozi ustvarjalno sodelovanje med dijaki in strokovnimi delavci.

Na Srednji šoli Krško izobražujemo za poklice s področja strojništva, elektrotehnike ter računalništva. V gimnazijskem programu tehniška gimnazija pa dijaki pridobijo široko splošno znanje, ki nudi trdno podlago za nadaljnje šolanje, in spoznajo izbrano tehniško področje – strojništvo, elektrotehniko ali računalništvo. Mladim ponujamo kvalitetno in uporabno znanje, ki je plod dobrega dela profesorjev in stalnega stika z gospodarstvom. Sodobne metode poučevanja na najmodernejši opremi dajejo odlično osnovo za poklicno delo ali nadaljnje izobraževanje na različnih višjih, visokih šolah ter fakultetah. Poseben poudarek dajemo inovativnosti in ustvarjalnosti naših dijakov, ki v različnih projektih dosegajo izjemne uspehe na državnem in mednarodnem nivoju. Hkrati pa našim dijakom želimo pomagati, da bodo dobro opremljeni za življenje, vzgajani v samozavestnega posameznika s kritičnim pogledom na svet, z znanjem, veščinami in spretnostmi za oblikovanje boljšega sveta. Znanje, delavnost, pogum in srčnost so lastnosti, s katerimi želimo naše mlade pospremiti v svet, zato želimo biti šola za glavo, srce in roke.

Predstavitev programov

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki pripravlja dijake na nadaljnji univerzitetni in visokošolski študij. V programu tehniške gimnazije so poleg splošnih predmetov tudi strokovni predmeti (mehanika, elektrotehnika, računalništvo), ki omogočajo razvoj interesov na tehniškem področju. Zato si dijaki poleg splošne izobrazbe pridobijo tudi specifična strokovno-teoretična znanja. Naučijo se uporabljati različne vire informacij, razvijajo veselje in interes za področje tehnike, razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje ter se pripravijo na nadaljevanje izobraževanje.

Elektrotehnik

Načrtuje in izdeluje električne in komunikacijske inštalacije.
Opravi priklop in zagon električnih strojev in naprav.
Upravlja osnovne programljive naprave.
Na strojih, opremi, vezjih in električnih inštalacijah izvaja električne meritve.
Se seznani z organizacijo proizvodnje, s prenosom in z distribucijo električne energije.
Načrtuje, programira in odpravlja napake v avtomatiziranih postrojih, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske elemente.

Strojni tehnik

Načrtuje, izdeluje in vzdržuje stroje in opremo.
Načrtuje in pripravi delo.
Programira računalniško vodene stroje v proizvodnji in obdelavi.
Nadzoruje kakovost v proizvodnji.
Planira, vodi in kontrolira proizvodne procese.
Vodi vzdrževanje proizvodnje, sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva.

Tehnik računalništva

Uporablja IKT.
Vzdržuje informacijsko strojno in programsko opremo.
Načrtuje in postavlja podatkovne baze.
Pozna komunikacijske elemente in zna uporabljati instrumente ter metode za merjenje komunikacijskih inštalacij.
Izdeluje napredne in oblikovno dovršene spletne strani in aplikacije.
Načrtuje in izdeluje napredne programske aplikacije.

Strojni mehanik

Izvaja montažo in demontažo strojev, sestavnih delov, sklopov in naprav.
Opravlja preventivne preglede strojev in vzdržujejo stroje in naprave v pogonu.
Sodeluje pri presoji o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov.
Izvaja montažo in vzdrževanje inštalacij na strojih.
Opravi preizkus delovanja strojev.
Izvaja različne postopke obdelave kovin in nekovin.

Elektrikar

Vzdržuje električne in komunikacijske inštalacije. Servisira, vzdržuje, sestavlja in priklaplja električne naprave.
Izvaja električne meritve na strojih, opremi, vezjih in v električni inštalaciji.
Sodeluje pri proizvodnji, prenosu, razdelitvi in uporabi električne energije.
Izvaja montažo in vzdrževanje krmilnih in regulacijskih naprav.

Avtoserviser

Izvaja posege na vozilih z bencinskim ali dizelskim motorjem z uporabo metod za preizkušanje in lokaliziranje napak, vključno s popravilom in zamenjavo uničenih ali obrabljenih delov.
Oceni in izbere najcenejšo pot za odpravo napak na vozilu, pri čemer upošteva želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okoljevarstvene predpise.

Oblikovalec kovin - orodjar

Izdeluje kovinske konstrukcije v skladu s tehnološko in tehnično dokumentacijo, izvede transport in montažo konstrukcije ter jo zaščiti proti koroziji. Svoje delo vizualno in mersko kontrolira. V primeru nastalih napak te popravi tako, da izbere primerne materiale in tehnologijo za odpravo le-teh.

Pomočnik v tehnoloških procesih

Samostojno opravlja enostavna opravila in delovne postopke.
Vzdržuje in tudi upravlja stroje ter naprave v kovinski industriji.
Vzdržuje enostavne elektroinštalacijske sisteme in opravlja osnovna vzdrževalna dela na električnih strojih.

PTI Strojni tehnik

Načrtuje, izdeluje in vzdržuje stroje in opremo.
Načrtuje in pripravi delo.
Programira računalniško vodene stroje v proizvodnji in obdelavi.
Nadzoruje kakovost v proizvodnji.
Planira, vodi in kontrolira proizvodne procese.
Vodi vzdrževanje proizvodnje, sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva.

PTI Elektrotehnik

Načrtuje in izdeluje električne in komunikacijske inštalacije.
Opravi priklop in zagon električnih strojev in naprav.
Upravlja osnovne programljive naprave.
Na strojih, opremi, vezjih in električnih inštalacijah izvaja električne meritve.
Se seznani z organizacijo proizvodnje, s prenosom in z distribucijo električne energije.
Načrtuje, programira in odpravlja napake v avtomatiziranih postrojih, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske elemente.