Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

PREDSTAVITEV            PROGRAMI            GALERIJA             POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na pol poti med Novim mestom in Ljubljano leži mlado naselje Ivančna Gorica. Obiskovalca, ki prihaja z avtoceste, najprej pozdravi cerkev Sv. Jožefa. Tisti pa, ki se pripeljejo z vlakom in izstopijo na postaji v Ivančni Gorici, vstopijo v sam center občinskega središča. Proč od prometa so na severovzhodu h gozdu prislonjene tri velike moderne zgradbe – dve šoli, osnovna in srednja, ter vrtec. Sredi polj in ob robu gozda si v miru nabira znanje okoliška mladina.

V srednji šoli, ki nosi ime po slavnem rojaku Josipu Jurčiču in ima 72-letno tradicijo, izobražujemo v dveh programih, gimnazija in ekonomski tehnik. Dijaki prihajajo k nam iz bližnjih in daljnih krajev: iz Stične, Šentvida, Višnje Gore, s Krke, pa tudi iz Žužemberka, Grosupljega, Trebnjega in celo Novega mesta, z Mirne, iz Šentruperta in Ljubljane.

Prednosti naše šole so: mirno, neproblematično okolje, prijazni in vedno za pogovor pripravljeni profesorji, številni krožki pa šolska kuhinja ter lastna telovadnica, plesna soba, šolski fitnes in zunanja športna igrišča. Naši dijaki resnično razpolagajo z bogastvom prostora, to v šolo vnaša urejenost, mir in akademsko delovno vzdušje.

Rezultati prizadevnih dijakov so vidni povsod: zlati maturanti, visoke uvrstitve na državnih tekmovanjih – iz fizike, slovenščine, kemije, matematike, tujih jezikov, strokovnih predmetov; športna tekmovanja, pevski nastopi, odlične dramske predstave, celo dijakov in profesorjev skupaj, pa debaterska srečanja, mednarodni projekti …

Imamo bogato šolsko knjižnico, specializirane učilnice za kemijo, biologijo in fiziko, več računalniških, učno podjetje, dijaki imajo celo čisto svojo dijaško sobo, kamor profesorji praviloma nimajo vstopa …

Smo šola prijaznih odnosov in širokega znanja, uglašeni na potrebe posameznika, šola sproščenih in veselih dijakov ter razumevajočih profesorjev.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: gimnazijski maturant

Gimnazija je splošno izobraževalni program, ki se zaključuje s splošno maturo. Primeren je za dijake, ki imajo soliden osnovnošolski učni uspeh, praviloma ga izbirajo odlični in prav dobri učenci.

Predmetnik je osnovi enak za vse gimnazije. Za drugi tuji jezik naši dijaki lahko izbirajo v prvem letniku med tremi tujimi jeziki: nemščino, španščino in francoščino.

Za poglabljanje interesov dijaki na naši šoli lahko v 2. in 3. letniku izbirajo med naslednjimi možnostmi: Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela v naravoslovju (BIO, KEM, FIZ), Tuji jezik III (nemščina, španščina, francoščina in ruščina), Informatika včasih tudi Ekonomija.

Veliko pouka poteka z medpredmetnimi povezavami, pouk je obogaten z ekskurzijami, timskim poučevanjem …

Za izbirne maturitetne predmete pa imajo dijaki na razpolago praktično vse predmete: angleščino, nemščino, francoščino, španščino, zgodovino, geografijo, kemijo, fiziko, biologijo, psihologijo, sociologijo, informatiko in včasih celo ekonomijo. Skupine se oblikujejo skladno z normativi in standardi.

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK (KNJIGOVODJA, KOMERCIALNI REFERENT, TAJNIK)

Ekonomski tehnik je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključuje s poklicno maturo. Program je med vsemi srednješolskimi strokovnimi programi najbolj splošen. Pripravlja na poklic in nudi dober temelj za nadaljevanje študija na veliko področjih. Primeren za dijake, ki si želijo malo manj obremenjujoče poti do srednje izobrazbe.

Dijaki imajo vsa leta šolanja dva tuja jezika, angleščino in nemščino.

Strokovni moduli jih usposobijo za več poklicnih kvalifikacij:

  1. Knjigovodja
  2. Komercialni referent
  3. Tajnik


V okviru odprtega kurikula dijaki poglabljajo svoje znanje na področjih sodobnega podjetništva, komercialnega poslovanja in strokovnega izražanja v tujem jeziku.

Poklicno maturo sestavljajo štirje predmeti.

Dva sta obvezna predmeta:

  1. slovenščina
  2. in gospodarstvo

ter dva predmeta, kjer dijak lahko izbira:

  1. matematika ali tuji jezik
  2. izdelek oz. storitev z zagovorom, kjer dijak sam izbere temo.

Pogosta vprašanja

Kakšen je dostop do šole? Ali ima šola kolesarnico in prostor, kjer dijaki lahko shranjujejo svoje stvari?

V neposredni bližini šole je avtobusna postaja, kamor dijake pripeljejo redne in posebne avtobusne linije iz Ljubljane, Grosuplja, Dobrepolja, Šentruperta, Trebnjega … Dijaki iz soseščine se lahko pripeljejo v šolo s kolesom, imamo kolesarnico, ali pa pridejo peš. Motorje in motorna kolesa lahko dijaki parkirajo v varovanem prostoru ob šoli. Od železniške postaje v Ivančni Gorici smo oddaljeni 1 kilometer. Vsak dijak ima v šoli za shranjevanje stvari svojo garderobno omarico.

Kako je organizirana prehrana?

Na šoli imamo šolsko kuhinjo, ki vsak dan pripravlja svežo hrano za toplo malice. Kar 95 % dijakov je naročenih na njo. Ponujamo dva menija, mesnega in brezmesnega oz. vegi, omogočamo tudi diete. Dijaki lahko v času pouka dobijo zastonj nesladkan čaj in občasno sveže sadje. Dijaki lahko naročijo tudi hladno popoldansko malico

Kdaj se začne pouk in koliko časa traja?

Pouk poteka samo dopoldne, strnjeno od 8.00 do 14.10, redko do 15.00, z vmesnim 30-minutnim glavnim odmorom. Predure so zelo redke pri pripravah na maturo v 4. letniku in redko za vaje v nižjih letnikih.

Katere tuje jezike lahko izberem?

Kot prvi tuji jezik se na Jurčiču poučuje angleščina, kot drugi tuji jezik pa dijaki gimnazije lahko izbirajo med nemščino, francoščino in španščino. Ekonomski tehniki imajo za drugi tuji jezik nemščino. Dijaki gimnazije lahko izbirajo tudi tretji tuji jezik, kjer je nabor razširjen še z ruščino.

Kje dijaki “visijo” med odmori?

Dijaki se vedno lahko zadržujejo v ogromni večnamenski avli s cca. 340 sedeži (jedilnica), lahko gredo v predavalnico z 90 sedeži, čitalnico v knjižnico ali v svojo dijaško sobo! Vedno pa imajo na voljo učilnice, kjer je naslednjo uro pouk. Ob lepem vremenu imamo na razpolago velik zaprt atrij z desetimi parkovnimi klopmi. Pred šolo je ogromen tlakovan amfiteater.

Kakšen je učni uspeh dijakov in kakšen je njihov uspeh na maturi?

V šolskem letu 2020/21 je bil povprečni učni uspeh 97,7 % (lani 92,2 %). Kar tretjina dijakov ima odličen uspeh. Uspeh na gimnaziji je malo boljši kot v programu ekonomski tehnik.
Vsi dijaki gimnazije so tudi lani uspešno opravili maturo kot že več let zapored, prav tako imamo že skoraj desetletje 100 % uspeh na poklicni maturi. Na obeh maturah skupaj imamo že 102 zlata maturanta.

Kako je organizirana dijaška skupnost?

V dijaški skupnosti sodelujejo vsi dijaki šole. Razredni predstavniki se udeležujejo mesečnih sej dijaške skupnosti ob sodelovanju mentorja. Predsednik dijaške skupnosti je tudi varuh dijakovih pravic, seznanjen je z večino dogodkov, ki se dogajajo na šoli, je predstavnik dijakov na dogodkih, nagovarja dijake in občasno tudi šolske goste. Šolska dijaška skupnost aktivno soustvarja gimnazijski vsakdan s soorganizacijo dogodkov.

Kako na šoli poteka delo z identificiranimi nadarjenimi dijaki?

Na šoli posvečamo delu z nadarjenimi in talentiranimi na posameznih področjih veliko pozornost. Pri delu z dijaki upoštevamo Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu. Nadarjenim dijakom ponujamo čez 20 različnih krožkov in interesnih dejavnosti, različne priprave na tekmovanja in tekmovanja, raziskovalno delo, strokovne ekskurzije, predavanja zunanjih strokovnjakov z različnih strokovnih področij in še druge aktivnosti. Priložnost, da dijaki razvijajo svoje potenciale, dajemo na šoli vsakemu dijaku, ne glede na to, ali je bil identificiran in evidentiran za nadarjenega ali ne.