Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

PREDSTAVITEV            PROGRAMI            GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na pol poti med Novim mestom in Ljubljano leži mlado naselje Ivančna Gorica. Obiskovalca, ki prihaja z avtoceste, najprej pozdravi cerkev Sv. Jožefa. Tisti pa, ki se pripeljejo z vlakom in izstopijo na postaji v Ivančni Gorici, vstopijo v sam center občinskega središča. Proč od prometa so na severovzhodu h gozdu prislonjene tri velike moderne zgradbe – dve šoli, osnovna in srednja, ter vrtec. Sredi polj in ob robu gozda si v miru nabira znanje okoliška mladina.

V srednji šoli, ki nosi ime po slavnem rojaku Josipu Jurčiču in ima 70-letno tradicijo, izobražujemo v dveh programih, gimnazija in ekonomski tehnik. Dijaki prihajajo k nam iz bližnjih in daljnih krajev: iz Stične, Šentvida, Višnje Gore, s Krke, pa tudi iz Žužemberka, Grosupljega, Trebnjega in celo Novega mesta, z Mirne, iz Šentruperta in Ljubljane.

Prednosti naše šole so: mirno, neproblematično okolje, prijazni in vedno za pogovor pripravljeni profesorji, številni krožki pa šolska kuhinja ter lastna telovadnica, plesna soba, šolski fitnes in zunanja športna igrišča. Naši dijaki resnično razpolagajo z bogastvom prostora, to v šolo vnaša urejenost, mir in akademsko delovno vzdušje.

Rezultati prizadevnih dijakov so vidni povsod: zlati maturanti, visoke uvrstitve na državnih tekmovanjih – iz fizike, slovenščine, kemije, matematike, tujih jezikov, strokovnih predmetov; športna tekmovanja, pevski nastopi, odlične dramske predstave, celo dijakov in profesorjev skupaj, pa debaterska srečanja, mednarodni projekti …

Imamo bogato šolsko knjižnico, specializirane učilnice za kemijo, biologijo in fiziko, več računalniških, učno podjetje, dijaki imajo celo čisto svojo dijaško sobo, kamor profesorji praviloma nimajo vstopa …

Smo šola prijaznih odnosov in širokega znanja, uglašeni na potrebe posameznika, šola sproščenih in veselih dijakov ter razumevajočih profesorjev.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: gimnazijski maturant

Gimnazija je splošno izobraževalni program, ki se zaključuje s splošno maturo. Primeren je za dijake, ki imajo soliden osnovnošolski učni uspeh, praviloma ga izbirajo odlični in lepo prav dobri učenci.

Predmetnik je glavnini enak za vse gimnazije. Za drugi tuji jezik naši dijaki lahko izbirajo v prvem letniku med tremi tujimi jeziki: nemščino, španščino in francoščino.

Za poglabljanje interesov dijaki na naši šoli lahko v 2. in 3. letniku izbirajo med naslednjimi možnostmi: Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela v naravoslovju (BIO, KEM; FIZ), Tuji jezik III (nemščina, španščina, francoščina in ruščina), Informatika ali Ekonomija.

Veliko pouka poteka z medpredmetnimi povezavami, pouk je obogaten z ekskurzijami, timskim poučevanjem …

Za izbirne maturitetne predmete pa imajo dijaki na razpolago praktično vse predmete: angleščino, nemščino, francoščino, španščino, zgodovino, geografijo, kemijo, fiziko, biologijo, psihologijo, sociologijo, filozofijo, informatiko in ekonomijo. Skupine se lahko oblikujejo skladno z normativi in standardi. Doslej ni noben dijak bil onemogočen pri izbiri želenega predmeta.

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK (KNJIGOVODJA, KOMERCIALNI REFERENT, TAJNIK)

Ekonomski tehnik je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključuje s poklicno maturo. Program je med vsemi srednješolskimi strokovnimi programi najbolj splošen. Pripravlja na poklic in nudi dober temelj za nadaljevanje študija na veliko področjih. Primeren za dijake, ki si želijo malo manj obremenjujoče poti do srednje izobrazbe.

Dijaki imajo vsa leta šolanja dva tuja jezika, angleščino in nemščino.

Strokovni moduli jih usposobijo za naslednje poklicne kvalifikacije:

  1. Finančno poslovanje in materialno knjigovodstvo
  2. Komercialno poslovanje
  3. Upravno-administrativno poslovanje

 

V okviru odprtega kurikula dijaki poglabljajo svoje znanje na področjih sodobnega podjetništva, komercialnega poslovanja in strokovnega izražanja v tujem jeziku.

Poklicno maturo sestavljajo štirje predmeti.

Dva sta obvezna predmeta:

  1. slovenščina
  2. in gospodarstvo

ter dva predmeta, kjer dijak lahko izbira:

  1. matematika ali tuji jezik
  2. izdelek oz. storitev z zagovorom, kjer dijak sam izbere temo.