Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Domžale ima dve organizacijski enoti: Gimnazijo in Poklicno in strokovno šolo. V Gimnaziji izvajamo program splošne gimnazije v Poklicni in strokovni šoli pa programe Tehnik računalništva, Inštalater strojnih inštalacij, Avtoserviser, Trgovec, Ekonomski tehnik (PTI) in Strojni tehnik (PTI). Izvajamo tudi izobraževanje odraslih.

Smo pogodbeni partner Obrtno podjetniške zbornice Slovenije pri izobraževanju za naziv Mojster inštalater strojnih inštalacij in Mojster preoblikovalec kovin.

Izobražujemo in vzgajamo odgovorne, misleče ljudi s pozitivno samopodobo, ki so sposobni kvalitetne medsebojne komunikacije in se tvorno vključujejo v okolje. Šola je usmerjena v dijaka, z uporabo aktivnih metod poučevanja spodbujamo razvoj dijakove osebnosti, samozavesti in kritičnega mišljenja. Verjamemo, da bodo dijaki pridobili dovolj znanja za aktivno in tvorno vključevanje v družbo prihodnosti.

Predstavitev programov

Trgovec (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Prodajalec

Izobraževalni program Trgovec je 3 letni program s katerim dijak pridobi naziv Prodajalec. Izobraževanje obsega splošna, strokovno teoretična znanja povezana s praktičnim izobraževanjem v šoli in trgovskih organizacijah. Vsebine prilagajamo potrebam trga. Na področju tehnike prodaje vključujemo tehnike internetne prodaje, ki postaja ena najpomembnejših tehnik prodaje moderne družbe. Dijaka izobrazimo v prodaji različnih vrst blaga, na debelo in drobno. Dijak dobi v okviru odprtega predmetnika (ki ga določa šola) dodatna znanja iz področja administrativnega poslovanja in s tem razširi možnosti zaposlitve.

Praktični pouk se izvaja pri delodajalcu v 1. in 2. letniku 2. tedna in v 3. letniku pol leta. Za kolektivno pogodbo z delodajalcem poskrbi šola. Če dijak želi podpisati kolektivno pogodbo z znanim delodajalcem, dobi obrazec pogodbe v šoli.

Program se zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine in izdelkom oziroma storitvijo. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v programu Ekonomski tehnik (PT).

Avtoserviser (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Avtoserviser

Avtoserviser popravlja in vzdržuje cestna in druga vozila ter motorje z notranjim zgorevanjem.

Izobraževalni program AVTOSERVISER ima v 3. letniku dve izbirni usmeritvi: AVTOMEHANIKA in AVTOKLEPARSTVO

Dijak, ki se odloči za usmeritev AVTOMEHANIKA, dobi poglobljeno znanje na področju motorjev z notranjim izgorevanje in diagnostiko.

Dijak, ki se odloči za usmeritev AVTOKLEPASTVO, dobi dodatna znanja iz vzdrževanja in popravil karoserij avtomobilov. S to usmeritvijo dijak pridobi del vsebin izobraževalnega programa avtokaroserist.

Praksa je v šoli in strnjeno pri delodajalcu v 1. in 2 letniku 3. tedne v 3. letniku pol leta. Za kolektivno pogodbo z delodajalcem poskrbi šola. Če dijak želi podpisati kolektivno pogodbo z znanim delodajalcem dobi obrazec pogodbe v šoli.

Program se zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine in izdelkom oziroma storitvijo. Diajk lahko nadaljuje izobraževanje v programu Strojni tehnik (PTI)

Prenesi predmetnik

Inštalater strojnih inštalacij (SPI)

Poklic po zaključku šolanja: Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih instalacij izdeluje, napeljuje in vzdržuje strojne instalacije, med katere sodijo: vodovodne, ogrevalne, hladilne, klimatske in plinske naprave ter kanalizacija.

Izobraževalni program INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ ima v 2. in 3. letniku dve izbirni usmeritvi: INŠTALACIJE in STROJNA MEHANIKA

Dijak, ki se odloči za usmeritev INŠTALACIJE, dobi poglobljeno znanje na področju vseh strojnih inštalacij. Predvsem razširi znanje vodovodnih in ogrevalnih inštalacij s poznavanjem plinskih, prezračevalnih in klima inštalacij.

Dijak, ki se odloči za usmeritev STROJNA MEHANIKA, dobi dodatna znanja iz vzdrževanja , proizvodnih procesov, strojev in mehatronike. S to usmeritvijo šola nadomešča izobraževalni program strojnega mehanika.

Praksa je v šoli in strnjeno pri delodajalcu v 1. in 2 letniku 3. tedne v 3. letniku pol leta. Za kolektivno pogodbo z delodajalcem poskrbi šola. Če dijak želi podpisat kolektivno pogodbo z znanim delodajalcem dobi obrazec pogodbe v šoli.

Program se zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine in izdelkom oziroma storitvijo. Dijak lahko nadaljuje izobraževanje v programu Strojni tehnik (PTI).

Prenesi predmetnik

Ekonomski tehnik (PTI)

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi, bančništvu itd. Ekonomski tehnik je zaposljiv v prodaji, nabavi, komerciali, računovodstvu, menedžmentu, bančništvu, upravi, itd.. Ekonomski tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

Praksa je v šoli vključena v urnik (predmet učno podjetje …). Strnjena praksa je 2 tedna pri delodajalcu.

Vpis v ta program je možen po opravljenem poklicnem 3. letnem izobraževanju, smeri trgovec, administrator, itd..

Program se zaključi s poklicno maturo, ki sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz ekonomije,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Prenesi predmetnik

Strojni tehnik (PTI)

Poklic po zaključku šolanja: Strojni tehnik

Strojni tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi itd. Strojni tehnik lahko opravlja dela iz področij načrtovanja in vzdrževanja tehnologij, strojev, naprav, energetskih in procesnih tehnologij in objektov, prodaje, skratka na vseh področjih povezanih s strojno, energetsko ali procesno opremo, ki je neločljiv del današnje družbe. Strojni tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na visokih ali višjih šolah.

Praksa je v šoli in 14 dni pri delodajalcu le v prvem letniku. Za prakso poskrbi šola ali dijak v dogovoru z šolo pri znanem delodajalcu. Uporablja se kolektivna pogodba.

Vpis v ta program je možen po opravljenem poklicnem 3. letnem izobraževanju, strojniških in elektro smeri kot so: avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, itd..

Program se zaključi s poklicno maturo, ki se sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz strojništva,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Prenesi predmetnik

Tehnik računalništva (SSI)

Poklic po zaključku šolanja: Tehnik računalništva

Računalniški tehnik je široko zasnovan poklic, ki je zaposljiv tako v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah. Računalniški tehnik ima dovolj praktičnih in teoretičnih znanj in veščin za zaposlitev ali nadaljuje izobraževanje na fakulteti, visokih ali višjih šolah. Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno s multimedijsko tehniko, vzdrževati informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme.

Praksa je v šoli vključena v urnik strokovnih predmetov. Praksa se izvaja strnjeno pri delodajalcu v 2. in 3. letniku dva tedna. Za kolektivno pogodbo z delodajalcem poskrbi šola ali dijak. Če dijak želi opravljati prakso pri znanem delodajalcu, dobi obrazec pogodbe v šoli pri organizatorju prakse.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki se sestoji iz izpitov:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. pisni in ustni izpit iz računalništvo,
3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
4. izdelek oziroma storitev in zagovor.
Dijak lahko opravi tudi peti maturitetni predmet.

Prenesi predmetnik

Galerija

Pogosta vprašanja

Kako lahko dijaki dostopajo do šole?

Šole se nahaja v Domžalah, mestu, ki ima dobro avtobusno in železniško povezavo z Ljubljano in ostalimi občinami v okolici Domžal. Kadar je povezava med šolo in prebivališčem dijaka slaba, dijaku podelimo status vozača, kar pomeni prilagajanje obiska pouka povezavi.

Kako velika je šola?

Srednja šola Domžale je manjša šola s skupno okoli 640 dijaki. Majhnost nam omogoča osebni stik z dijaki in lažje prepoznavanje dijakovih potreb in želja.

V okolici ne poznam nobenega delodajalca. Kje bom lahko opravljal praktični del izobraževanja?

Šola ima velik nabor delodajalcev v ožji in širši okolici. Organizator praktičnega usposabljanja vam poišče delodajalca v bližini vašega doma. Končna odločitev je prepuščena dijaku.

Kako poteka pouk?

Pouk poteka samo dopoldan, od 7.30 do 13.30 (14.20), praktični pouk v šoli od 7.00 do 11.00.

Ukvarjam se s športom. Bom lahko obiskoval treninge?

Šola preko šolskega koordinatorja sodeluje s športnimi klubi in po dogovoru dijaku izda osebni izobraževalni načrt, s katerim se določijo načini in roki izpolnjevanja šolskih obveznosti.

Ali je šola vključena v kakšen mednarodni projekt?

Šola izvaja mednarodne projekte. Podrobne informacije lahko pridobite na spletni strani. Izvajamo tudi Erasmus+ projekt Mobilnost dijakov. Dijaki posameznih poklicev del prakse opravljajo v tujini.