Srednja šola Črnomelj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Črnomelj nudi dijakom treh belokranjskih občin od letos dalje ponovno 4  izobraževalne programe. Letos ponovno razpisujemo program ekonomski tehnik, ki ima na šoli dolgoletno tradicijo.

Vizija in poslanstvo
S svojo strokovnostjo in usmerjenostjo na posameznika ustvarjamo delovno in učno okolje, v katerem dijaki pridobijo trajno in uporabno znanje s sodobnimi učnimi pristopi ter razvijejo pripadnost in vpetost v lokalno okolje.

Smo kvalitetna izobraževalna ustanova, ki postavlja v ospredje znanje in vzgojne vrednote naših dijakov.

Dijake peljemo po poti izobraževanja tako, da ob koncu šolanja ne bodo samo dosegali in presegali zastavljenih standardov znanja, ampak bodo znali tudi v prihodnje razvijati vse tiste sposobnosti, ki jih bodo pripeljale do zaželenega poklica in razvijanja vseh osebnostnih lastnosti.

Gradimo pozitivne medsebojne odnose, ki omogočajo razvijanje vrednot: spoštovanje, solidarnost, zaupanje in strpnost vseh udeležencev izobraževanja.

Že več kot 100 let v srcu Bele krajine združujemo znanje s praktičnimi izkušnjami. Učimo se za življenje in ustvarjamo samostojne posameznike, ki so dobro pripravljeni na prihajajoče karierne izzive.

Srednješolsko izobraževanje ima v Beli krajini že dolgo tradicijo, saj je bila Realna gimnazija ustanovljena že leta 1944, še daljšo tradicijo pa ima poklicno izobraževanje na področju strojništva, ki sega v leto 1909. Leta 2008 smo vpisali 1. generacijo dijakov v program strojni tehnik. Od leta 2015 smo edina srednja šola v Beli krajini.

Tako kot nekoč tudi danes naše šolsko območje sega do semiških goric, metliških vinogradov, Župančičeve Vinice, mejne reke Kolpe …

Srednja šola Črnomelj je pomemben člen življenja ožje in širše lokalne skupnosti, zato sodelujemo na mnogih področjih: pri soustvarjanju kulturnega življenja, športnih aktivnostih in v zadnjem času tudi v gospodarski panogi, v okviru naše tržne dejavnosti, pa tudi pri sodelovanju z delodajalci, kjer opravljajo naši dijaki programa oblikovalec kovin – orodjar in strojni tehnik praktično usposabljanje. Ure v odprtem kurikulu stalno prilagajamo lokalnim delodajalcem (npr. TIG varjenje) in tako pripomoremo k boljši zaposljivosti dijakov. Naši dijaki izvajajo praktični pouk v šolskih delavnicah, kjer pridobljeno teoretično znanje prenesejo v prakso in ga tako opolnomočijo, saj v realnem proizvodnem procesu spoznajo zakonitosti delovanja CNC strojev. Dijaki programa splošna gimnazija dosegajo dobre rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih, prav tako so zelo uspešni na splošni maturi.

Kaj so naše glavne prednosti?
– Smo majhna šola, z manjšim številom dijakov v razredih; naši dijaki niso le številke, v čemer vidimo našo poglavitno prednost, sploh v teh časih,
– šola je blizu doma,
– pouk poteka le v dopoldanskem času, v sodobno opremljenih učilnicah,
– imamo veliko projektov, tudi mednarodnih,
– imamo sodobno opremljeno športno dvorano s plezalno steno, plesno in fitnes dvorano,
– dijaki imajo na voljo toplo malico, ki vključuje tudi solatni bife,
– dosegamo dobre rezultate ob zaključku izobraževanja in na tekmovanjih,
– praktični pouk poteka v sodobno opremljenih delavnicah, na pravih strojih in ne simulatorjih

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Gimnazijski program traja štiri leta, konča se s splošno maturo. Predmetnik je oblikovan tako, da zagotavlja splošno-izobraževalni značaj programa in ustvarja pogoje za nadaljevanje študija na univerzi. Hkrati gimnazija v štirih letih ponuja neskončno možnosti, da se dijak izoblikuje kot osebnost in ugotovi, katera so njegova zanimanja in sposobnosti.

Glavne značilnosti:
– omogoča poklicno odločitev, ki dozori v štirih letih izobraževanja,
– dijaki pridobijo širša in poglobljena znanja iz družboslovja in naravoslovja,
– posamezna družboslovna in naravoslovna znanja se poglobijo z izbirnimi predmeti in dodatnimi pripravami na maturo ter novostjo – interdisciplinarnimi tematskimi sklopi,
– dijak pridobi spretnosti komuniciranja v dveh svetovnih jezikih: angleščina in nemščina ali španščina,
– pridobi znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije,
– ima možnost razvijanja osebnosti v interesnih in obšolskih dejavnostih.

STROJNI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Strojni tehnik

Program strojni tehnik je zadnjih letih med bolj zaželenimi izobraževalnimi programi, zato se vpis vanj povečuje. Namenjen je tistim devetošolcem, ki že imajo izoblikovano željo po poklicu in vedo, da si želijo znanj, kot so: računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije, delovanje mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov…Zaključi se s poklicno maturo, omogoča zanesljivo zaposlitev ali nadaljevanje študija.

Glavne značilnosti:
– Izobraževanje v programu strojni tehnik je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju tehniškega komuniciranja, statike, dinamike, poslovanja in organizacije, učinkovite rabe energije, termodinamike, lastnosti materialov, spajanja, oblikovanja in preoblikovanja kovin, delovanja krmilnih električnih komponent in obdelovanja gradiv, dijak ob tem osvoji še znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije.
– Dijaki teoretično znanje praktično uporabljajo v šolskih delavnicah in pri praktičnem pouku.
– Imajo možnost štipendiranja in takojšnje zaposlitve,
lahko pa nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah in v nekaterih univerzitetnih programih z razpisanim petim maturitetnim predmetom.
– Dijaki imajo možnost razvijanja osebnosti v interesnih in obšolskih dejavnostih.
– Posodobljen predmetnik z robotiko in programiranjem.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

Poklic po zaključku šolanja: Oblikovalec kovin – orodjar

Program oblikovalec kovin – orodjar je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov ter delo na obdelovalnih strojih (stružnice, rezkalni in brusilni stroji) oziroma izdelava orodij za proizvodnjo novih izdelkov. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje. Izobraževanje traja 3 leta, zaključi se z zaključnim izpitom.

Glavne značilnosti:
– Dijaki imajo možnost štipendiranja in hitre zaposlitve, saj program ustreza potrebam gospodarstva po oblikovalcih kovin in orodjarjih.
– Dijak se nauči upravljati in korigirati program na CNC stroju, obdelovati strojne dele za stroje, obdelovati ulitke in polizdelke, izdelovati zahtevna in precizna orodja ter strojne dele z visoko dodano vrednostjo, obvladovati delo na vseh univerzalnih obdelovalnih strojih ter uporabljati in voditi tehniško dokumentacijo.
– Dijaki imajo možnost razvijanja osebnosti v interesnih dejavnostih.
– Dijaki lahko pridobijo kadrovsko štipendijo, pa tudi štipendijo za deficitarne poklice.

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik
 • Dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu ekonomski tehnik, si pridobijo znanja, ki omogočajo samostojno delo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, zavodih, javni upravi, zavarovalnicah, bankah, tajništvih …
 • izobraževanje je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju trženja, zbiranja in uporabe tržnih informacij, razvoju informacijske tehnologije,
 • dijaki teoretično znanje uporabljajo pri praktičnem delu na šoli in pri delodajalcih,
 • dijak pridobi širok spekter poklicnih znanj, ki jih uporablja samostojno,
 • obvladuje osnove samostojnega vodenja in poslovanja manjših podjetij,
 • samostojno načrtuje projekte in njihovo izvajanje,
 • pridobi znanja o uporabi sodobne informacijske tehnologije, dela z viri in gradivi ter z njimi izpolnjuje dokumentacije in vodi ustrezne evidence,
 • opravljati zna tajniška in druga administrativna dela,
 • nastopa v javnosti in poslovno komunicira,
 • možnost razvijanja osebnosti v interesnih dejavnostih,
 • sodobna oprema in individualni pristop,
 • izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in visokih strokovnih šolah in v nekaterih univerzitetnih programih (omogočamo priprave na 5. predmet mature). 

Pogosta vprašanja

Kako poteka pouk?

Pouk poteka v dopoldanskem času, od 7.30 do 14.30, v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih. Imamo tudi dve računalnici ter učilnico za praktični pouk.

Kam gredo dijaki na ekskurzije?

Poleg strokovnih ekskurzij po Sloveniji dijaki obiščejo še Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Češko, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino.

Ali imate kakšne mednarodne projekte?

Trenutno potekata dva mednarodna projekta Erazmus +.

Kako je organizirana malica?

Šola ponuja dva menija, mesni in vegi. Dijaki imajo na voljo tudi solatni bife.

Ali vaša šola ponuja projektne dneve?

V 1. letniku gredo dijaki na projektna dneva v Radence, v 2. letniku pa na taborjenje v Marindol.

Kako poteka pouk športne vzgoje?

Imamo sodobno opremljeno športno dvorano s plezalno steno, fitnes, plesno dvorano ter zunanje nogometno igrišče.