Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica ima več kot 60-letno tradicijo izobraževanja za poklice v gostinstvu in turizmu, v šolskem letu 2021/22 bomo vpisali tudi prvo generacijo dijakov za poklic kozmetični tehnik.

Šola je v urejenem okolju in je lahko dostopna z javnim prevozom. V času pouka je šola zaklenjena, na vhodu je poleg dežurnega dijaka tudi varnostnik. Pouk se pričenja praviloma ob osmih, predur na naši šoli ni. V času glavnega odmora dijaki dobijo malico; lahko pa seveda gredo tudi ven iz šole na kratek sprehod ali v bližnjo trgovino.

Vsak dijak ima svojo garderobno omarico, po šoli dijaki hodijo v copatih, razen pri praktičnem pouku, kjer je obutev del uniforme. Pred koncem prvega letnika dijaki naročijo enotno šolsko uniformo za praktični pouk.

V letu 2020 smo pridobili certifikat Športnikom prijazna šola. S športniki in z vsemi drugimi dijaki, ki imajo kakršnekoli posebnosti, sklenemo pedagoške pogodbe, s katerimi jim omogočimo, da so uspešni v največji možni meri. Za dijake, ki imajo učne težave, imajo učitelji enkrat tedensko dopoldanske pogovorne ure, organiziramo pa tudi skupinski dopolnilni pouk.

Naši dijaki so uspešni na različnih tekmovanjih doma in v tujini. Svojo uspešnost dijaki dokazujejo tudi pri poklicni maturi, predvsem zlati maturanti.

Posebnost naše šole so ekskurzije. Vsako leto organiziramo poleg ostalih tudi večdnevni izlet v tujino. Vsako leto izvedemo tudi nagradno ekskurzijo, s katero peljemo na izlet dijake, ki so se še posebej izkazali.

Dijaki naše šole imajo veliko praktičnega pouka v šoli in praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. V okviru projekta Erasmus + smo že veliko skupin dijakov peljali na prakso v tujino, kjer so pridobili mnogo novih znanj in izkušenj.

Smo tudi dobrodelni. Šolska kulturna skupina in prostovoljci večkrat letno obiščejo dom starejših občanov in učence radovljiške osnovne šole s prilagojenim programom, vsako leto organiziramo tudi krvodajalsko akcijo.

Posebej se nam zdi pomembno sodelovanje s starši. Čeprav imamo na šoli eAsistenta, pa vendarle želimo, da starši redno obiskujejo govorilne ure; vsak prvi četrtek v mesecu imamo skupne govorilne ure.

Na Bledu imamo dijaški dom, v katerem bivajo dijaki, ki se zaradi oddaljenosti ne bi mogli vsakodnevno voziti v šolo. Dijaški dom je majhen, v njem dežurajo tudi učitelji naše šole.

Predstavitev programov

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE - SPI

V program gastronomske in hotelske storitve se vpišejo učenci, ki jih veseli gostinstvo, ki radi delajo z ljudmi in za ljudi, so komunikativni, so dobri v tujih jezikih in so ustvarjalni, vedno pripravljeni nadgrajevati svoje znanje.

V tem programu je poudarek na strokovnih predmetih – dijaki imajo pouk kuharstva ali strežbe v šoli in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Po enotnem predmetniku v 1. letniku se dijaki odločijo za usmeritev v poklicno področje kuharstva ali strežbe.

Kuharji se usposobijo za pripravo raznovrstnih jedi, rednih in izrednih zahtevnejših obrokov. Pripravljajo hladne in tople začetne jedi, glavne jedi iz mesa, zelenjave in drugih živil ter razne vrste sladic. Znajo pripraviti slovenske narodne jedi, tipične jedi drugih narodov in jedi za alternativno prehrano. Jedi estetsko dekorirajo, preostala živila se naučijo pravilno shranjevali. Skrbijo za zdravo, po hranilni in kalorični vrednosti uravnoteženo prehrano gostov. Kuhar je estetsko in higiensko urejen in tako skrbi tudi za svoj delovni prostor.

Natakarji se naučijo sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči na različne načine profesionalne strežbe vse vrste jedi in pijač pri rednih in izrednih obrokih. Znajo pripraviti manj zahtevne jedi in postreči brezalkoholne in alkoholne pijače, tople napitke in prigrizke, postreči buteljčna vina ter pripraviti enostavne mešane pijače. Pred gostom znajo enostavne jedi tudi marinirali, filirali in razkosavati. Storitve znajo obračunati.

Dijaki program zaključijo z zaključnim izpitom. Lahko se zaposlijo v restavracijah, hotelih,  gostinskih obratih, kuhinjah v šolah, bolnišnicah ipd. Večina dijakov, ki uspešno opravijo šolanje v 3-letnem programu, vsako leto nadaljujejo šolanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (gastronomski tehnik, živilsko-prehranski tehnik, logistični tehnik, ustvarjalec modih oblačil) – torej še za dve leti podaljšajo svoje srednješolsko izobraževanje; po poklicni maturi pa se lahko vpišejo na vse višje in visoke strokovne šole, s 5. predmetom iz splošne mature pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

Poklic po zaključku šolanja:

V programu gastronomske in hotelske storitve dijaki pridobijo poklic gastronom-hotelir, glede na usmeritev pridobijo znanja za delo kuharja ali natakarja. To sta poklica, ki sta zelo iskana in dijaki se takoj po zaključku šolanja lahko zaposlijo. Poklica sta vedno bolj cenjena, dobri kuharji so pravzaprav umetniki, ki ustvarjajo za gurmanske užitke, natakarji pa so tisti, ki znajo v slovenskem in vsaj dveh tujih jezikih predstaviti jedi in so vezni člen med kuhinjo in turistično ponudbo kraja, regije in države. Ti poklici so poklici prihodnosti, saj je Slovenija vedno bolj priljubljena gastronomska in turistična destinacija.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM - SSI

V program gastronomija in turizem se vpišejo učenci, ki jih veselijo storitvene dejavnosti na področju gostinstva in turizma, ki radi delajo z ljudmi in za ljudi, so komunikativni, so dobri v tujih jezikih in so ustvarjalni, vedno pripravljeni nadgrajevati svoje znanje. Radi imajo umetnost, zgodovino in geografijo, torej vse tisto, kar poleg strokovnih znanj omogoča uspešno delo z gosti.

V tem programu je več splošno-izobraževalnih predmetov, ki so uravnoteženi s strokovno-teoretičnimi in praktičnimi predmeti, ki so odvisni od usmeritve, ki jo dijaki izberejo po enotnem predmetniku v 1. letniku.

Dijaki, ki se usmerijo v gostinstvo, se usposobijo za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Znajo pripraviti in v meni pravilno umestiti ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi, pripravljenih po raznih tehnoloških postopkih, na različnih kuhinjskih napravah, strojih in pripomočkih. Jedi znajo estetsko dekorirati in ponuditi gostom po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučijo se sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči jedi in pijače na razne načine profesionalne strežbe. Pred gosti znajo mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi.

Dijaki, ki se usmerijo v turizem, se usposobijo za dajanje turističnih informacij za pripravo turističnih aranžmajev, za animacijo gostov, za delo v recepciji in za delo turističnega spremljevalca. Znajo posredovati turistične informacije o kraju, o naravni in kulturni dediščini doma in po svetu, vključno s kulinariko in upoštevanjem posebnosti narodov sveta.

Dijaki obeh smeri se naučijo hotelskega poslovanja oziroma poslovanja turističnih agencij, poslovnega nastopanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, sporazumevanja v dveh ali treh tujih jezikih. Poleg praktičnega pouka v šoli imajo v 2. in 3. letniku tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo šolanje na vseh višjih šolah ali v programih visokošolskih in nekaterih univerzitetnih programov. Če ob poklicni maturi opravijo še peti predmet iz splošne mature, se lahko vpišejo tudi v vrsto različnih univerzitetnih programov. Lahko pa se za eno šolsko leto vpišejo v poklicni tečaj ali v maturitetni tečaj, ki ga zaključijo s splošno maturo.

Poklic po zaključku šolanja:

V programu gastronomija in turizem dijaki pridobijo poklic gastronomsko-turistični tehnik, glede na usmeritev so usposobljeni za opravljanje del kot gostinski tehniki ali turistični tehniki. Poklicno kariero gradijo v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Kasneje lahko prevzemajo vse bolj odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vodenje delovnih skupin, oddelka ali agencije.

GASTRONOMIJA - PTI

V dveletni program poklicno-tehniškega izobraževanja gastronomija se lahko vpišejo dijaki, ki so že zaključili srednješolsko izobraževanje in so pridobili enega od poklicev: gastronom-hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, kmetovalka-gospodinja, oskrbnik, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.

V času izobraževanja se dijaki usposobijo za sprejem naročila gostinskih storitev za individualne goste, manjše ali večje skupine, za njihovo ustrezno nastanitev, dobro počutje, za organizacijo izvedbe dogodka s sodelavci ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Goste znajo sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne animacijske aktivnosti. V meni znajo pravilno umestiti jedi, jih pripraviti in ustrezno ponuditi z izbrano pijačo ter postreči na ustrezne načine profesionalne strežbe. Naučijo se odgovornosti, podjetnosti, poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja v dveh tujih jezikih in spretnosti poslovnega komuniciranja.

Poleg praktičnega pouka kuharstva in strežbe v različnih modulih imajo dijaki tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih v različnih gostinskih podjetjih.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo šolanje v vseh višjih in visokošolskih izobraževalnih programih, pa tudi v poklicnem in maturitetnem tečaju. Če ob poklicni maturi opravijo še 5. predmet iz splošne mature, lahko svoje šolanje nadaljujejo tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Poklic po zaključku šolanja:

Dijaki po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo poklic gastronomski tehnik. Svojo poklicno kariero gradijo v manjših ali v srednje velikih gostinskih ali gostinsko-turističnih podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, penzionih in drugje. Po nekaj letih delovnih izkušenj lahko prevzemajo tudi odgovornejša delovna mesta.

KOZMETIČNI TEHNIK - SSI

Učenci, ki izbirajo program kozmetični tehnik, morajo biti delavni, prijazni, potrpežljivi, komunikativni in urejeni. Ta poklic zahteva veliko strokovnega znanja in posebne spretnosti, zahteva tudi nenehno strokovno izpopolnjevanje. Poudarek je na splošnih in vseh strokovno-teoretičnih in praktičnih predmetih, saj ta program dijake pripravlja tako na nadaljevanje izobraževanja kot tudi na samostojno opravljanje poklica.

Dijaki obvladajo pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikuro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedejo navedene storitve. Znajo izbrati ustrezne kozmetične izdelke, predvidijo njihovo delovanje, jih pravilno uporabijo in svetujejo, izberejo ustrezne aparature in jih pravilno uporabijo. Poznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke, poleg tega obvladajo osnovno vodenje in poslovanje ter razvijajo podjetnost. Dijaki obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v kozmetični stroki. Svetujejo pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov, pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov. Poznajo stabilnost kozmetičnih izdelkov in osnovne postopke kontrole kozmetičnih izdelkov, poznajo zakonodajo s področja kozmetičnih izdelkov, predpise o varnosti in zdravju ter varovanju okolja. Ob vsem tem dijaki aktivno skrbijo za lastno zdravje, zdravje strank in izvajajo aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih.

Program se zaključi s poklicno maturo in dijakom omogoča takojšnjo zaposlitev, seveda pa tudi nadaljevanje šolanja na vseh višjih in visokih šolah, pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih. V tem programu je zelo pomembno naravoslovje. Prav to omogoča dijakom, ki ob poklicni maturi opravijo 5. predmet iz splošne mature, tudi vpis na enoviti magistrski študij farmacije ter na univerzitetni študij kozmetologije in laboratorijske biomedicine.

Dijaki imajo poleg praktičnega pouka v šoli tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih v 3. in 4. letniku.

Poklic po zaključku šolanja:

Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijaki pridobijo poklic kozmetični tehniki in se lahko zaposlijo v kozmetičnih, masažnih in lepotilnih salonih, v centrih dobrega počutja, v velnes in spa centrih. Kot svetovalci lahko sodelujejo pri prodaji in demonstracijah kozmetičnih izdelkov v drogerijah in v drugih specializiranih prodajalnah. Lahko sodelujejo z zdravniki v dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo, v gledaliških in televizijskih hišah kot vizažisti in maskerji.

Pogosta vprašanja

Ali bomo imeli omejitev vpisa?

V izobraževalnih programih za gostinstvo in turizem v preteklih letih nismo imeli omejitve vpisa, razen v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, kjer smo morali odkloniti nekaj kandidatov.
Za poklic kozmetični tehnik imamo razpisanih 28 prostih mest. Glede na dejstvo, da letos v Gorenjski regiji zaključuje osnovno šolo 150 učencev več kot lani, bo za ta program najbrž več prijav, kot imamo prostih mest. V tem primeru bo vpis omejen, učenci naj se potrudijo za čim boljše ocene pri vseh obveznih predmetih. Za točke se namreč štejejo ocene vseh obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Seveda vnaprej ne moremo napovedati, koliko točk bo potrebnih, saj je to odvisno od ocen, ki jih bodo imeli prijavljeni učenci.

Kakšna je možnost štipendij?

Dijakom in staršev predlagamo, da se pozanimajo za možnosti štipendiranja. Žal noben od naših izobraževalnih programov tudi letos ni bil uvrščen na seznam deficitarnih poklicev, so pa dobra možnost tudi kadrovske štipendije, ki jih razpisujejo podjetja, saj dijakom zagotavljajo delovno mesto po zaključku šolanja. Poleg tega so seveda tudi državne štipendije, za katere je potrebno oddati vlogo na pristojni center za socialno delo; najbolje takoj po vpisu. Kadrovska in državna štipendija se ne izključujeta, dijak lahko prejema obe, vendar mora v primeru, da letnika/programa uspešno ne zaključi, obe vrniti.

Kako je z dijaki, ki imajo takšne in drugačne posebnosti?

Na naši šoli imamo veliko dijakov, ki se intenzivno ukvarjajo s športom ali kulturnimi dejavnostmi, imamo dijake, ki imajo hujše zdravstvene težave, posebne socialne razmere. Tisti dijaki, ki aktivno sodelujejo pri različnih kulinaričnih projektih v šoli in izven šole, pridobijo status gostinca; prav tako ta status pridobijo dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanja. Z vsemi takimi dijaki sklenemo pedagoško pogodbo, s katero jim prilagodimo šolsko delo, da jim s tem omogočimo, da so čim bolj uspešni. Imamo tudi precej dijakov z odločbo o usmeritvi – ob tem bi opozorila, da morajo starši že ob oddaji vpisnice v srednjo šolo oddati tudi vlogo za usmerjanje za pristojni zavod za šolstvo, saj reševanje teh vlog običajno traja več mesecev. Seveda pa imamo na šoli tudi individualne pogovorne ure in skupinski dopolnilni pouk za dijake z učnimi težavami.