Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

PREDSTAVITEV            PROGRAMI

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Trgovina, obrt, denarništvo, mednarodne poslovne povezave, številne zgodbe o uspehu – vse to je med drugim vpisano v zgodovino kraja, kjer smo doma.

SEPŠ Koper je del okolja in zgodovinske, kulturne in gospodarske tradicije, na katerih temeljih gradimo nova znanja – strokovnost, poslovne veščine, inovativnost, proaktivnost, odgovornost …

S pomočjo pridobljene IZBOBRAZBE nekateri nadaljujejo šolanje na višjih šolah in fakultetah, drugi pa po zaključku šolanja dobijo zaposlitev v poklicih, za katere so se izobraževali. Tako ali drugače, velika večina sprejme in upošteva nauk, ki je temeljno vodilo vsake izobrazbe:

POČNI TO, KAR TE VESELI, POSKRBI ZASE, HKRATI PA POSTANI KORISTEN DEL SKUPNOSTI, KI TVOJE ZNANJE POTREBUJE.

Predstavitev programov

Ekonomska gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Ekonomska gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Strokovna gimnazija je splošnoizobraževalna šola, ki z delom programa razvija določeno strokovno oziroma tehnično naravnanost in pripravlja dijake za nadaljnji študij ter poleg splošnih izvaja tudi strokovne izbirne maturitetne predmete.

Program Ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnih študijskih programih in visokošolskih strokovnih programih.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno splošno maturo.

Ekonomski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Program ekonomski tehnik vam nudi veliko širino, saj boste pridobili različne veščine povezane z ekonomijo in podjetništvom. Za zanimivost bo poskrbel praktični pouk v učnih podjetjih in številni praktično naravnani predmeti, kot so računovodstvo in poslovni projekti. Opravili boste prakso v podjetjih, najbolj pridni pa boste lahko izbrali tudi 3-tedensko Erasmus izmenjavo v tujini (Španija, Portugalska …). Na večdnevnih podjetniških delavnicah boste pridobivali podjetniške izkušnje in udeležili se boste lahko mednarodnih projektov. Zaposlili se boste na različnih področjih kot npr. računovodje, špediterji, bančniki, komercialisti itd. Program ekonomski tehnik omogoča tudi nadaljnji študij na fakultetah.

Poklicno tehniško izobraževanje – ekonomski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno dokončali poklicno izobraževanje po programu prodajalec/prodajalka, administrator/administratorka ali so pridobili tem programom enakovredno izobrazbo.

Izobraževanje traja 2 leti. Šola ti v svojem izbirnem delu programa omogoča specializacijo za različne poklicne standarde: referent/referentka v bančni komerciali, referent/referentka v podpori bančnega poslovanja, zavarovalniški asistent/asistentka, knjigovodja/knjigovodkinja, tajnik/tajnica, komercialni referent/komercialna referentka.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote, in sicer slovenščino, gospodarstvo, tuj jezik ali matematiko in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljuješ na višji in visokih strokovnih šolah.

Trgovec

Poklic po zaključku šolanja: Trgovec

Prodajalci se zaposlijo v trgovinskih podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo različnih vrst blaga: živila, tekstil, obutev, papir, foto-material, elektrotehnika, gradbeni material, pohištvo, železnina, avtomobili in rezervni deli itd.

Za uspešno opravljanje poklica so izrednega pomena komunikacijske sposobnosti prodajalca, od katerega se pričakuje učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem in enem izmed tujih jezikov. Prav tako je za uspešno delo potrebno dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju. Prodajalec mora obvladati trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo, trgovinski informacijski sistem in estetsko urejanje tržnega prostora. Eden glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev. Ovire za delo v blagovnem prometu so lahko alergije na alergene substance (prah, kemikalije …), hujše govorne motnje in telesne okvare.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom.

Administrator

Poklic po zaključku šolanja: Administrator

Administrator je usposobljen za komercialne in administrativne posle, dobro pa zna uporabljati sodobno informacijsko tehniko in tehnologijo. Ker mora biti administrator usposobljen za učinkovito delo s strankami, tako v slovenskem kot tudi v dveh tujih jezikih, je pomembno, da se zanj odločajo ljudje s smislom za organizacijo dela in za delo z ljudmi. Pouk pri vseh predmetih navaja dijake na natančnost, samostojnost, odgovornost in poštenost, dijakom pa privaja sposobnosti za uspešno delovanje v sodobnih pogojih dela.

Zaposlijo se lahko v malih in srednjih podjetjih za opravljanje raznovrstnih administrativnih del. Prav tako se dobro vključijo v delo na področju javnega sektorja.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu Poklicno-tehniškega izobraževanja – ekonomski tehnik in pridobijo V. stopnjo izobrazbe.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom.

Poklicni tečaj

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Poklicni tečaj je namenjen tistim, ki so končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in želijo pridobiti prvi poklic na ravni srednje poklicne, tehniške in druge strokovne šole.

Z vpisom v poklicni tečaj pridobite status rednega dijaka. Kandidatom, ki so že opravili splošno maturo, priznamo SLO, MAT, ANG ali ITA na poklicni maturi.

S končanim poklicnem tečajem in opravljeno poklicno maturo se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

Izobraževanje traja eno leto.