Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih izobraževalni ustanov. V tekočem šolskem letu Šolski center Kranj obiskuje skoraj 2100 dijakov in študentov. Na naših šolah ponujamo izobraževanje za več kot dvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogana »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega. Za naše dijake je pomembno tudi dejstvo, da omogočamo tudi dokaj enostavno menjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Poznani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom nudimo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Prav tako omogočamo tudi sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.
Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Izobraževalni proces izvajamo na dveh lokacijah v Kranju, na Kidričevi cesti 55 in Cesti Staneta Žagarja 33. V zadnjem letu smo obnovili in energetsko sanirali vse naše stavbe, tako da pouk sedaj poteka v prenovljenih prostorih.

Predstavitev programov

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik, administrator, trgovec, ekonomski tehnik – poklicni tečaj, frizer, frizerski tehnik, gradbeni tehnik, tesar, slikopleskar – črkoslikar, zidar, pečar – polagalec keramičnih oblog, pomočnik pri tehnologiji gradnje

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola je ena od organizacijskih enot ŠC Kranj, s sedežem na Kidričevi cesti 55 v Kranju. Na ŠC Kranj smo se zavezali k skupni viziji, da izobražujemo za poklice prihodnosti. Poleg tega sledimo tudi šolski viziji, da spoštovanje in znanje uresničujeta naše sanje.

Posebnost naše enote je, da se nahajamo na drugi lokaciji in sicer na lokaciji Ceste Staneta Žagarja 33 v Kranju. Izobražujemo za dokaj pestro paleto izobraževalnih programov oz. poklicev; skupaj za 11 različnih poklicev in 14 različnih izobraževalnih programov.

Na SESGŠ izobražujemo na treh področjih:
– na ekonomskem, upravnem in trgovskem;
– na področju frizerstva;
– na področju gradbeništva.

in na štirih izobraževalnih nivojih:
– SSI – izobraževanje traja 4 leta;
– SPI – izobraževanje traja 3 leta;
– NPI- izobraževanje traja 2 leti;
– PTI – izobraževanje traja 2 leti; vpisujejo se dijaki, ki so zaključili triletno izobraževanje.

Na šoli imamo odlične pogoje za izvajanje teoretičnega in praktičnega pouka. Smo dobro opremljeni na področju IKT in specializirane opreme.

Poleg splošnih in specializiranih učilnic, delavnic, salonov, telovadnice, šolske knjižnice z bralnim kotičkom imamo tudi jedilnico z razdelilno kuhinjo. Dijaki si tople obroke lahko izbirajo med kar 6 različnimi meniji.

Z izvajanjem rednega pouka, interesnih dejavnosti in projektnih aktivnosti naš dijak po zaključku šolanja pridobi dovolj teoretičnega in praktičnega znanja, se izuri v poklicnih veščinah in kompetencah do te mere, da lahko nadaljuje izobraževanje na VSŠ, visokih šolah in univerzah, se zaposli ali stopi na samostojno podjetniško pot.

S podpisom posebnega dogovora našim dijakom omogočamo usklajevanje šolskih obveznosti v primerih, ko se poleg rednega šolanja udejstvujejo na športnem področju, kulturnem področju ipd.

Dijakom, ki potrebujejo dodatno pomoč in spodbudo, pripravimo in izvajamo t. i. osebne izobraževalne načrte. Ti jim služijo za sprotno, sistematično in uspešno opravljanje šolskih obveznosti.

Poleg šolske oblike izvajamo tudi vajeniško obliko za izobraževalni program slikopleskar-črkoslikar in zidar. Prednost te oblike je predvsem v veliko večjem obsegu praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in s tem pridobivanja poklicnih veščin v realnem delovnem okolju.

Preko šolskih projektov omogočamo dijakom prenašati pridobljena teoretična znanja v praktično izkušnjo. Odličen primer tovrstnega prenosa je naš šolski čebelnjak, za katerega so pobudo dali dijaki. Prav tako so pripravili idejni in projektni načrt, izvedli povpraševaje in nabavo materiala ter pod mentorstvom učiteljev sami izdelali šolski čebelnjak.

Naj poudarim, da so pri tem sodelovali dijaki vseh izobraževalnih programov in nivojev.

Zakaj je SESGŠ, ŠC Kranj vaša prava izbira?
• Na šoli imamo strokovne in prijazne učitelje.
• S šolanjem na naši šoli boste pridobili ustrezne in kvalitetne poklicne veščine in kompetence.
• Lahko boste zaprosili za štipendije, ki se podeljujejo za t.i. deficitarne poklice (slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar).
• Z uporabo inovativnih in aktivnih metod pouka vzpostavljamo varno in spodbudno učno okolje.

Da smo pri svojem delu na pravi poti, dokazujejo naši dijaki, ki na strokovnih državnih in mednarodnih tekmovanjih osvajajo prva mesta!

Naj dodam še to, da se z različnimi ukrepi in delovanjem trudimo, da so naši dijaki učno uspešni in zadovoljni, saj nam je pomemben VSAK DIJAK.