Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je uspešna in sodobna šola, prepoznavna v svojem lokalnem in širšem in mednarodnem okolju.

Ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem se vsi udeleženci dobro počutijo. Zastavljamo si visoke cilje, jih uspešno uresničujemo, pri tem pa razvijamo znanja in kompetence, ključne za življenje in delo. Dijakom omogočamo uspešen zaključek izobraževanja, da lahko nadaljujejo z želenim študijem in so konkurenčni na trgu delovne sile. Ob usvojenem znanju in kompetencah so dijaki naše šole ambiciozni, ustvarjalni, kritično razmišljujoči, empatični, spoštljivi, imajo pozitivno samopodobo, čut za odgovornost. Samo teoretično znanje in poklicne kompetence niso dovolj za vzgojo uspešnih, srečnih in zdravih ljudi. Kombinacija izobraževanja in vzgoje vrednot za življenje je cilj in poslanstvo naše ustanove.
Smo tudi lastniki certifikata »Športnikom prijazna šola«

Naš moto: Znanje. Kritično mišljenje. Vrednote.

Danes sošolci, jutri poslovni partnerji.

Vabimo vas, da nas obiščete tudi na naši spletni strani, Facebook profilu in Instagramu.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naša ravnateljica mag. Andreja Zver Dobaj na elektronskem naslovu: andreja.zver@ses-mb.si

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK

Program omogoča pridobitev sodobne izobrazbe in s tem veliko možnosti za zaposlitev na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih ter javni upravi. Lahko se uveljavite kot tajnik, poslovni sekretar, uradnik v knjigovodstvu, uradnik za finance, komercialist za prodajo, trgovski potnik, zastopnik, nabavno-prodajni referent, referent za reklamacije, bančni uradnik, blagajnik, poštni uslužbenec, zavarovalniški asistent in drugo.

 

Temeljni cilji so med drugim tudi razvoj osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembni za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost.

Program ekonomski tehnik je splošen, a hkrati tudi strokoven. Po končanem šolanju dijaki lahko študirajo na skoraj vseh višjih / visokih strokovnih šolah, ob opravljenem dodatnem predmetu na splošni maturi pa tudi na večini fakultet v univerzitetnih programih.

Vsako leto vpisujemo veliko perspektivnih športnikov. Za dijake športnike ob razredniku skrbita še športni in pedagoški koordinator.

 • Za športnike izvajamo diferencirani pouk: nudimo jim napovedano oz. prilagojeno preverjanje in ocenjevanje znanja, možnost učenja na daljavo, ob dolgotrajnih odsotnostih dodatne konzultacije s posameznimi učitelji, možnost pridobivanja ocen do 31. 8. v tekočem šolskem letu.

 • Sodelujemo s trenerji in športnimi klubi naših dijakov športnikov.

 • Za dijake športnike organiziramo delavnice in predavanja športnih psihologov, agencije SLOADO, fizioterapevtov, motivatorjev idr.

Če se boste izobraževali na programu ekonomski tehnik, boste drugačni od drugih, ker boste znali:

 • ustanoviti podjetje,
 • sklepati pogodbe,
 • timsko reševati izzive,
 • voditi sestanke,
 • delati z denarjem,
 • poslovati na borzi,
 • prodajati,
 • in delali boste v skoraj pravem, šolskem podjetju.

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Posebni cilji ekonomske gimnazije so:
Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti splošna znanja, temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijsko vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.
Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi in na visokih strokovnih šolah.


Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo:

 • pridobiti splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja,
 • prepoznati priložnosti v okolju,
 • razvijati podjetniške sposobnosti in menedžerske spretnosti,
 • razvijati analitično mišljenje, organizacijsko-vodstvene sposobnosti,
 • razvijati sposobnosti timskega povezovanja.

POKLICNI TEČAJ

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK

 • Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
 • Cilji izobraževanja
 • TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
 • Trajanje izobraževanja v letih: eno leto
 • Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 60 kreditnih točk (KT)

 

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK ALI GIMNAZIJSKI MATURANT

Ali si želite pridobiti javnoveljavno srednješolsko izobrazbo na ekonomskem področju v izobraževanju odraslih?

Vabimo vas, da se vpišete v programe izobraževanja odraslih na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor.
Imamo izkušene in dobro usposobljene učitelje, najdaljšo tradicijo na področju srednješolskega ekonomskega izobraževanja v Podravju ter predan in podporen kolektiv, ki vam bo v veliko pomoč pri doseganju vaših ciljev.

Za lažje in učinkovitejše delo udeležencem izobraževanja omogočamo:

 • dostop do naših e-učilnic z elektronskim gradivom,
 • izposojo knjižničnega gradiva
 • individualne konzultacije.

 

Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja in konzultacij.

Več informacij najdete na naši spletni strani: https://www.ses-mb.si/index.php/izobrazevanje-odraslih

Pogosta vprašanja

Kje se lahko po končani srednji strokovni šoli zaposlim?

Naši absolventi se lahko zaposlijo v vseh podjetjih, tako zasebnih kot javnih. Delajo v tajništvu, računovodstvu, marketingu, odnosih z javnostjo, menedžmentu. Lahko ustanovijo lastno podjetje.
Področja zaposlitve: gospodarstvo, javni sektor, turizem, pošta, banke, zavarovalnice, trgovina ipd.

Ali lahko s končano srednjo strokovno šolo (ekonomski tehnik) študiram?

Da. Dijaki s končano poklicno maturo (ekonomski tehnik) lahko študirajo na vseh višjih strokovnih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa tudi na sorodnih univerzitetnih programih.

Ali je možno v okviru šolanja potovati v tujino?

Na SEŠG smo del mnogih mednarodnih ERASMUS projektov, izvajamo tudi prakso v tujini. V okviru vseh teh projektov je možno nekaj časa preživeti tudi v tujini. Naši dijaki v zadnjih letih potujejo v/na Veliko Britanijo, Irsko, Nemčijo, Portugalsko, Poljsko, Malto, Islandijo.

Kaj pa obšolske dejavnosti?

Na šoli je možno sodelovati v mnogih projektih in obšolskih dejavnostih. Naši dijaki se udeležujejo vseh tekmovanj za srednješolce. Na šoli deluje pevska skupina. Pogosto gostimo znane motivatorje, podjetnike, športnike, nekdanje dijake. Izvajamo mednarodno priznani program MEPI. Aktivni smo na humanitarnem področju. Že 30 let vsako leto organiziramo humanitarni koncert in dobrodelni bazar in z zbranimi sredstvi pomagamo ljudem v stiski, tako doma kot po svetu. Smo UNESCO šola.

Ali imate na šoli športne oddelke? Ali so za vpis v športni oddelek omejitve? Kako prilagajate pouk dijakom športnikom?

Na šoli imamo veliko športnikov, v vseh programih. Vse dijake športnike vpišemo v isti oddelek.
Za vpis v športne oddelke posebnih omejitev ni. Prav tako dijaki za vpis ne potrebujejo testiranj za kategorizacijo OKS.
Dijaki športniki imajo status športnika. Skladno s tem imajo napovedano ocenjevanje znanja. Vrhunskim športnikom nudimo učno pomoč učiteljev. Vsa snov v športnih oddelkih je v spletnih učilnicah, kar omogoča učenje na daljavo. Dijakom vrhunskim športnikom, ki so dalj časa odsotni od pouka, po potrebi šolsko leto podaljšamo do 31. avgusta.
Na šoli imamo športnega in pedagoškega koordinatorja. Oba sodelujeta s športnimi klubi in s trenerji.
Dijakom športnikom nudimo dodatne vsebine, povezane s športom: športni psiholog, SLOADO, prehrana športnika ipd.

Kakšna je razlika med splošno in ekonomsko gimnazijo? Ali je res, da na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor v predmetniku ni fizike?

Ekonomska gimnazija je strokovna gimnazija, kar pomeni, da se dijaki ob splošni izobrazbi tudi strokovno usposobijo. Naše strokovno področje so ekonomija, podjetništvo in poslovna informatika.
Na koncu ekonomske gimnazije dijaki opravljajo isto maturo kot dijaki splošne gimnazije. Med njihovimi spričevali torej ni razlik. Naši maturanti študirajo na vseh univerzitetnih študijih.
Naši dijaki nimajo fizike in filozofije – namesto teh dveh predmetov imajo ekonomijo in podjetništvo.