160x20forex

Ginnasio-Gimnazija Gian Rinaldo Carli Capodistria-Koper

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Il Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria:

• rispetta la secolare tradizione e il suo ruolo multiculturale;

• è aperto all’introduzione di nuove metodologie per l’istruzione ed è integrato nella dimensione educativa europea;

• è coinvolto nella partecipazione di numerosi progetti internazionali, culturali, scientifici e sociali;

• considera lo studente come soggetto primario dell’istruzione.

• Come membro della rete delle scuole UNESCO rispetta i 4 pilastri dell’educazione: 1. Imparare e conoscere 2. Imparare a fare 3. Imparare a vivere insieme 4. Imparare ad essere

Oggi il Ginnasio Gian Rinaldo Carli è un’istituzione moderna che, grazie alla sua ricca tradizione e con la sua identità ben definita, s’inserisce appieno nel nuovo contesto europeo. Si tratta di un’istituzione accademica attiva, dinamica e versatile, che si basa su una tradizione secolare però allo stesso tempo aperta a suggerimenti e stimoli provenienti dal contesto internazionale e quindi sempre disponibile a stabilire contatti con altre scuole europee. Il Ginnasio Gian Rinaldo Carli presta molta attenzione all’interdisciplinarietà, perché utilizza i più moderni metodi di insegnamento – già anni fa abbiamo ad esempio introdotto l’insegnamento in team in classe. I nostri allievi sono molto attivi in vari campi. Siamo orgogliosi delle nostre radici, poche scuole possono infatti vantare una tradizione così ricca e che si è sviluppata in 400 anni di storia. Nonostante questa sua apertura rimane però parte integrante della comunità nazionale italiana con la quale partecipa attivamente, adoperandosi a mantenere e curare la lingua e la cultura italiana, funzione che come istituzione, ha curato per quattro secoli. Il nostro impegno è quindi quello di continuare con questa tradizione, ma anche tramite un processo di continuo aggiornamento di soddisfare i bisogni delle generazioni più giovani. La consapevolezza che il nostro sviluppo è chiaramente definito nello spazio nazionale ed europeo, ci dà un’ulteriore stimolo nel continuare con questo tipo di approccio pedagogico.

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper:

• Spoštuje večstoletno tradicijo in svojo multikulturno vlogo

• Je odprta za uvajanje novih metodologij v izobraževanju in vpeta v evropsko izobraževalno dimenzijo

• Je vpeta v sodelovanje pri mnogih mednarodnih, kulturnih, znanstvenih in družbenih projektih

• Poučevanje je usmerjeno k dijaku kot primarnemu subjektu izobraževanja.

• Smo članica UNESCOVE mreže šol, zato spoštujemo 4 Delorsove stebre izobraževanja: 1. Učiti se, da bi vedeli. 2. Učiti se, da bi znali delati. 3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 4. Učiti se biti.

Danes je Gimnazija Gian Rinaldo Carli moderna ustanova, ki se, zahvaljujoč svoji bogati tradiciji, predstavlja v novem evropskem kontekstu z jasno začrtano in dobro opredeljeno identiteto. Gre za dinamično in vsestransko aktivno šolsko ustanovo, ki se opira na svojo stoletno tradicijo, pri tem pa ne pozablja biti odprta za predloge in spodbude iz mednarodnega konteksta ter odpira vedno nove stike z drugimi evropskimi šolami. Gimnazija Gian Rinaldo Carli posveča veliko pozornosti interdisciplinarnosti, saj uporablja najmodernejše metode poučevanja – že pred leti smo, na primer, uvedli timsko poučevanje v razredu. Naši dijaki so izredno dejavni na različnih področjih. V šolskem časopisu in na natečajih objavljajo svoje literarne prispevke v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, pogosto pa sodelujejo tudi v radijskih in televizijskih oddajah. Naši dijaki sodelujejo pri tekmovanjih in na natečajih, kjer na mnogih področjih dosegajo odlične rezultate na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Uspešni so v številnih športnih, kulturnih in humanitarnih dejavnostih, vsakodnevni stik z dvema kulturama pa jih dodatno bogati. Visoka raven splošnega in jezikovnega znanja jim omogoča nemoten prehod na mednarodne gimnazije, predvsem pa uspešen zaključek študija pri nas in v tujini. Ponosni smo na svoje korenine, saj nima vsaka šola tako bogato 400-letno zgodovino. Kljub vsej svoji odprtosti, pa ostajamo sestavni del svoje narodne skupnosti, z njo aktivno sodelujemo ter si prizadevamo, da se italijanski jezik in kultura ohranjata in dobivata pravo vrednost – gre namreč za funkcijo, ki jo kot šolska ustanova ohranjamo že cela štiri stoletja. Zavzemamo se, da bi tako bilo še naprej ter, da na svoji poti razvojne prenove zadostimo tudi potrebam mladih generacij. Misel, da je naš razvoj jasno začrtan v domačem in evropskem prostoru, nam daje polet za še bolj zavzeto nadaljnje pedagoško delo.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Programma formativo:

GINNASIO (Scuola media superiore) CON LINGUA ITALIANA NEL TERRITORIO NAZIONALMENTE MISTO DELL’ISTRIA SLOVENA

Il Ginnasio svolge un programma educativo che prepara alla formazione, incoraggia la creatività e sviluppa conoscenze, abilità, competenze e altre qualità personali necessarie per la successiva crescita nella professione e nella vita. Il Ginnasio deve fornire un’istruzione generale sufficientemente ampia e potenziare la conoscenza, che è il fondamento comune a tutti gli indirizzi dello studio universitario, consentendo allo stesso tempo una riflessione sui limiti della conoscenza.
Gli obiettivi generali della scuola sono definiti nella Legge sui Ginnasi. Inoltre, gli obiettivi della nostra scuola sono:

• Sviluppare le necessarie conoscenze, abilità e attitudini acquisite nella scuola primaria e potenziare sistematicamente l’istruzione raggiunta.
• Il Ginnasio è caratterizzato da un approccio globale e olistico all’educazione, basato sulla complessità del mondo, l’interdipendenza e la sintesi di conoscenze provenienti da diversi campi e lo sviluppo della disciplina come condizione per la comprensione interdisciplinare del mondo. Al Ginnasio, gli studenti imparano le basi dei modelli scientifici in vari campi.
• Il programma offre la scelta delle materie e di altre attività sia a livello di scuola che a livello di studente. Le opzioni scelte devono consentire un livello di insegnamento più elevato in un determinato campo garantendo un’istruzione generale equilibrata. Gli studenti del ginnasio apprendono nozioni e sviluppano competenze anche nell’ambito della musica e delle belle arti. Crediamo che queste siano necessarie per uno sviluppo generale e culturale.
• il Ginnasio garantisce il raggiungimento di un livello appropriato in tutte e tre le componenti degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) e il livello necessario per il intraprendere con successo gli studi all’Università e creano le basi per il futuro successo nella professione e nella vita.
• Uno degli obiettivi specifici del Ginnasio è anche quello di promuovere l’interesse per le conoscenze teoriche. Il Ginnasio consente di formare una propria visione del mondo.
• Il Ginnasio sviluppa la conoscenza delle moderne tecnologie e sviluppa l’innovazione.
• Il Ginnasio promuove lo sviluppo in tutte le aree della personalità (sviluppo fisico, cognitivo, emotivo, sociale, morale ed estetico) e lo sviluppo della personalità nel suo complesso.

Il Ginnasio con l’italiano come lingua di insegnamento nel territorio nazionalmente misto ha anche i seguenti obiettivi:
• sviluppa la capacità di comunicazione in italiano e sloveno e la formazione per gli studi universitari per entrambe le lingue,
• sviluppa la conoscenza del patrimonio naturale, culturale e storico della nazione slovena e della comunità nazionale italiana e della nazione madre,
• sviluppa la consapevolezza dell’identità nazionale e incoraggia lo sviluppo della propria tradizione culturale,
• educa al rispetto e alla comprensione della diversità nazionale e culturale e alla cooperazione tra la comunità slovena a la comunità italiana,
• segue la situazione delle comunità nazionali nei paesi vicini e stabilisce legami con i membri e le istituzioni di queste comunità.

Izobraževalni program:

GIMNAZIJA Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah. Poleg tega so cilji gimnazije še:

• Navezovanje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematičen razvoj dosežene izobrazbe.
• Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
• Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
• Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
• Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
• Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.
• Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.

Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju ima še te cilje:

• razvija sporazumevalno zmožnost v italijanskem in slovenskem jeziku ter usposablja za univerzitetni študij v obeh jezikih,
• razvija védenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
• razvija zavest o državni pripadnosti,
• razvija zavest o narodni identiteti ter spodbuja razvijanje lastne kulturne tradicije,
• vzgaja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti,
• seznanja s položajem narodnih skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavlja vezi s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.

Pogosta vprašanja

Zakaj izbrati Gimnazijo Gian Rinaldo Carli Koper?

Zato, ker smo manjša šola a nudimo res veliko. Vsi se med seboj poznamo in vsakdo lahko odkrije in krepi svoje talente, zanimanja in interese. Pri nas se dijaki učijo vsaj 4 jezike in se ob zaključku šolanja lahko brez težav vpišejo na študijske programe v Italiji, Sloveniji ali tujini. Redno izvajamo vrsto mednarodnih projektov in izmenjav (Evropa, Avstralija, J. Amerika). Smo ena redkih šol, ki ima lasten muzej v šoli in smo kot šola članica mreže Unesco.

Kdo se lahko vpiše na Gimnazijo Gian Rinaldo Carli Koper?

Kdor je uspešno zaključil Osnovno šolo v Sloveniji ali v tujini. Smo šola z italijanskim učnim jezikom zato je priporočljivo znanje italijanskega jezika.

Ali imate šolsko kuhinjo?

Ne, vendar organiziramo dostop do toplega obroka v neposredni bližini šole.

Ali se lahko vzporedno izobražujem (npr. glasbena šola) ali se aktivno ukvarjam s športom?

Seveda, veliko naših dijakov obiskuje tudi glasbeno šolo ali so perspektivni / vrhunski športniki. Takim dijakom dodelimo ustrezen status in jim omogočimo, da so uspešni tako v šoli kot pri športu.

Če obiskujem šolo z italijanskim učnim jezikom se lahko vpišem na slovensko Univerzo?

Seveda, brez kakršnih koli težav. Nivo slovenskega jezika je zelo visok, saj ga poučujemo kot jezik okolja.