Gimnazija, Šolski center Postojna

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945.

Šola je v času svojega nepretrganega delovanja doživljala številne spremembe. Pridobivala je nove programe, se selila na različne lokacije in večkrat zamenjala ime.

Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05.

V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.
(VSTOPI in si poglej)

Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij je odprl vrata v septembru 2017. V centru iščemo rešitve, ki omogočajo delovanje centra, tako v smislu pedagoškega delu z dijaki in študenti, kot tudi v tesnemu sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.

V poslanstvu šole smo zapisali, da šola dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju.

Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih; inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja; fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Vrednote, v katere na šoli verjamemo:
znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi (tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki), strpnost (sprejemanje drugačnosti) in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.

Poudarjamo še: kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Gimnazija v Postojni in Ilirski Bistrici izvaja splošnoizobraževalni program. Usposablja vas za razumevanje samih sebe, naravnega, družbenega in kulturnega okolja; razvija kritično mišljenje, pripravlja na vseživljenjsko učenje; spodbuja k samoizobraževanju in stalnemu osebnostnemu razvoju. Predstavlja temelj nadaljnjega šolanja na visokošolski in univerzitetni stopnji, saj omogoča pridobivanje znanja in razvijanje sposobnosti, spretnosti in veščin, ki so potrebne za uspešno zaključen študij ter nadaljno poklicno pot.

Z gimnazijskim izobraževanjem, ki vsebuje obvezni in izbirni del ter obvezne izbirne vsebine, pridobite različna znanja, kompetence in veščine na različnih področjih: jezikovnem, družboslovno-kulturnem, matematičnem, naravoslovno-tehniškem, informacijskem, športnem, podjetniškem itd. Obvezni del predmetnika je enak za vse splošne gimnazije, izbirate pa lahko drugi tuj jezik. Naša šola ponuja italijanščino, nemščino, španščino in francoščino.

Medtem ko v obveznem delu pridobivate in poglabljate znanje iz enega predmeta, se v izbirnem delu predmeti združujejo v interdisciplinarne tematske sklope, kje raziskujete določene pojave, se sprašujete in iščete odgovore. Uporabljate metode projektnega in timskega dela, sodelujete z zunanjimi institucijami, razvijate kritično mišljenje, sodelovanje, ustvarjalnost in inovativnost ter digitalne kompetence. Razvijate tudi podjetnost, da se boste opremili z znanji in veščinami, ki vam bodo omogočile lažji in hitrejši vstop na trg dela.

Posebnost naše šole je tudi sodelovanje v projektih Erasmus+, kjer sodelujemo z različnimi evropskimi šolami in hodimo na izmenjave.

Pogosta vprašanja

Koliko točk potrebujem za vpis v posamezni program?

Lansko šolsko  leto smo imeli omejitev vpisa le v programu tehnik računalništva. V zadnjih nekaj letih je bila na naši šoli to edina omejitev vpisa.  V prvem krogu izbirnega postopka je spodnja meja znašala 109, v drugem pa 101. Ta podatek seveda nič ne pove o tem, kakšno bo stanje letos.

Ponuja šola toplo malico?

Da, šola ima organizirano toplo šolsko prehrano, na katero se prostovoljno prijavite. Vsak dan so na voljo štirje različni meniji.

Katere tuje jezike se lahko učim?

V vseh programih je obvezna angleščina.
V gimnaziji si kot drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino, nemščino, španščino ali francoščino.
V programu ekonomski tehnik si za drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino ali nemščino.
V programih strojne šole se kot jezik stroke poučuje tudi nemščina.

Lahko sodelujem v projektih ERASMUS+?

Da, šola sodeluje v veliko projektih Erasmus+. Dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja se lahko odločijo za opravljanje prakse v tujini, gimnazijci pa sodelujejo z drugimi srednjimi šolami po Evropi in hodijo na izmenjave.

Če se aktivno ukvarjam s športom ali sem glasbenik, lahko dobim posebne ugodnosti?

Da, v začetku leta zaprosiš za status dijaka s  posebnimi ugodnostmi, da se ti prilagodi opravljanje šolskih obveznosti.

Kakšne so možnosti nadaljnega študija?

Šolanje lahko nadaljuješ na vseh višjih strokovnih programih (2-letni programi), na skoraj vseh visokošolskih programih (3-letni programi), z dodatnim maturitetnim predmetom na večini univerzitetnih programov (3-ali 4-letni programi) in enovitih magistrskih programov (5-letni programi), z opravljenim maturitetnim tečajem in splošno maturo pa še na preostalih univerzitetnih in enovitih magistrskih programih.