gim_kr_znaknapis_cmyk

Gimnazija Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA         

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Kranj je ena izmed prvih gimnazij na Slovenskem. Od 1810 je izobraževalno središče Gorenjske, na katerem je maturiralo že več kot štirinajst tisoč dijakov. Ta mogočni intelektualni potencial je odločilno vplival in tudi danes vpliva na dogajanje in življenje v Kranju, na Gorenjskem in v vsem slovenskem prostoru, kranjski gimnazijci delujejo tudi po svetu.

Na Gimnaziji Kranj dijakom, željnim znanja in uspehov, zagotavljamo pogoje za kakovostno šolanje. Postavljamo izzive, a hkrati omogočamo varno in vzpodbudno okolje, v katerem se naši dijaki lahko posvetijo pridobivanju trdne gimnazijske izobrazbe. Vsem svojim dijakom omogočamo široko splošno znanje, spoznavanje aktualnih vsebin ter hkrati razvoj njihovih potencialov, ki jih bodo lahko uporabili v poklicih prihodnosti. Gimnazija Kranj je bila in želi ostati prva gimnazija na Gorenjskem. Med profesorji in dijaki vladata kolegialen duh in sodelovanje. Ne samo, da profesorji veliko truda vlagajo v uspešno poučevanje, dragoceno nam je tudi ustvarjanje spodbudnega, ustvarjalnega in varnega okolja za naše dijake. Spoštljive, razumevajoče in skrbne odnose spodbujamo tudi znotraj razrednih skupnosti. Vsak dijak vam bo vedel povedati, da je pouk sicer pomemben, prav tako pa so pomembna prijateljstva, ki jih na gimnaziji stkejo za vse življenje. Na šoli se trudimo, da bi v čim večji meri zagotovili kvaliteten pouk in ustregli interesom dijakov na kulturnem, športnem in družabnem področju, posebno pozornost pa namenjamo nadarjenim dijakom ter usmerjanju mladih v raziskovalno delo. Obvezne izbirne vsebine šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Obvezne izbirne vsebine dijakom omogočajo, da razvijajo spretnosti, znanja in talente.

DEJSTVA O GIMNAZIJI KRANJ

Krst prvošolcev
Takoj na začetku šolanja nove dijake (fazane) dijaki višjih letnikov sprejmejo pod svoje okrilje. Ve se, da kranjski gimnazijci skrbimo drug za drugega, da pomagamo pri učnih in drugih težavah.

Tradicionalni maturantski sprevod
Ko se izobraževanje sklene. V slovenskem prostoru mu ni enakega. Tukaj se vidi zavezanost tradiciji. Gimnazija Kranj je edina šola v Sloveniji, ki še ohranja celoten ceremonial maturantskega sprevoda. Dijaki se zrelo in dostojanstveno poslovijo od četrtega letnika, od šole, ki jim je dala mnogo in več, od profesorjev, ki so jih neomajno spremljali in podpirali štiri leta. Maturi naproti. Življenju naproti.

Pouk se začne ob 7.10
Pouk se tradicionalno začenja ob 7.10 in konča med 13. in 14. uro. To je odlično, saj se dijaki lahko posvečajo popoldanskim obveznostim in radostim. Pred njimi je še vse popoldne in tudi večer.

Urnik brez lukenj
Z veliko vnemo se posvečamo sestavi urnika, da je pouk strnjen in dijaki v njem nimajo lukenj. Na njem je glavni odmor, poleg tega je ena šolska ura namenjena malici.

Napovedano spraševanje
Napovedano spraševanje za vsakega dijaka, da se lahko pripravi in resnično pokaže svoje znanje.

Matura iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov
Naša posebnost je, da na maturo pripravljamo iz prav vseh splošnoizobraževalnih predmetov, kar ni samo nepogrešljivo, je predvsem neprecenljivo, saj tako dijakom omogočamo, da izberejo, kar želijo. Hkrati je tudi najboljša popotnica za univerzo.

Širok izbor tujih jezikov
Med tujimi jeziki je izbor resnično bogat. Angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina in kitajščina odmevajo po naših učilnicah. Poleg tega se prav vsi izvajajo na višji in osnovni ravni.

Matura z odliko
Skupni napori so usmerjeni v maturo. Trudimo se, da je vsip na koncu šolskega leta minimalen, da velika večina dijakov, ki se je vpisala v 1. letnik, tudi uspešno opravi maturo. Generacije, ko je matura 100-odstotna, niso redkost. Rezultati na maturi so nadpovprečni in se odražajo tudi v visokem številu zlatih maturantov.

Podpora za študij v Sloveniji in tujini
Največje delo za vstop na univerzo je opravljeno že z maturo. Poleg tega je dijakom na voljo obsežna in učinkovita podpora pri vpisu na domače in tuje univerze.

Tekmovanja iz znanja
Vsako leto beležimo zavidljive rezultate na olimpijadah in državnih tekmovanjih. Dijaki vedo, da jih podpiramo pri njihovih prizadevanjih za odličnost.

Mednarodna matura
Po 2. letniku odlična priložnost in akademski izziv za nadaljevanje izobraževanja na unikatnem programu, ki se posveča vsakemu dijaku posebej.

Popotovanja blizu in daleč
Nepogrešljive so ekskurzije po Sloveniji, dijaki pa so z Gimnazijo Kranj videli tudi veliko sveta. Ekskurzije jih vodijo v Avstrijo, Italijo, Švico, Nemčijo, Belgijo, Francijo, Španijo, Veliko Britanijo, Poljsko, Rusijo. Z MEPI-jem se skoraj vsako leto odpravijo nekam daleč, odkrivali so že Nepal in ZDA.

Tradicionalna maturantska ekskurzija
Izvajamo jo v okviru Gimnazije Kranj, odkar pomnimo. Spominjamo se je kot popotovanja po Jugoslaviji, danes pa jo organiziramo po državah nekdanje Jugoslavije, razen Severne Makedonije in Kosova. Ekskurzija nepreklico poveže generacijo med seboj, prav tako pa jo poveže z vsemi preteklimi generacijami. Enaka izkušnja je najmočnejša vez.

Vedno se kaj zanimivega dogaja
Na Gimnaziji Kranj je ogromno število različnih dejavnosti in projektov, ki so jim dijaki zavzeto pripadni. Učenje in znanje sta pomembna, za razvoj celovite in harmonične osebnosti pa je treba na dijaka pogledati tudi s srcem in mu omogočiti, da razvije svoje potenciale in veselja.

Enkrat kranjski gimnazijec, vedno kranjski gimnazijec
Biti kranjski gimnazijec pomeni biti v družbi alumnov, več kot 14 tisoč dijakov, ki so v zgodovini šole že uspešno maturirali. Vsako leto nas obiščejo in dokazujejo, da so osvojili prvovrstno znanje in ustvarili prijateljstva, ki trajajo vse življenje. To resnično šteje.

Gimnazija Kranj je v srcu mesta
Vse je na dlani. Avtobusna postaja čez cesto, železniška postaja 10 minut hoda stran. Mestna knjižnica Kranj in Mestna občina Kranj sta naši sosedi. Stari Kranj je dom številnim organizacijam, ki pripravljajo programe za mlade. V njem sta Prešernova hiša in Prešernovo gledališče Kranj. Mesto leži ob najglobljem mestnem kanjonu v Evropi, kanjonu Kokre.

Športniki na Gimnaziji Kranj
Pomembno je, da športnik uspešno usklajuje šolo in šport. Perspektivni športniki imajo svojega mentorja, profesorji pa se trudimo, da lahko športniki usvajajo in pokažejo tudi svoje akademsko znanje.

Dnevna soba
Dnevna soba na podstrehi je odmaknjeno zatočišče za dijake. Z lepo modro barvo in mehkim pohištvom dijake vabi, da si oddahnejo, berejo, učijo, se samo družijo, igrajo namizni nogomet ali se gugajo na viseči gugalnici.

Predstavitev programov

Splošna gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Izobraževalni program gimnazije je upravičeno eden najuglednejših v Sloveniji, saj zagotavlja osvajanje celovitega znanja. Gimnazija s tradicijo ima prednost, da je skozi čas in prostor, v katerem biva in ga sooblikuje, pridobila pedagoško odličnost in neprecenljive izkušnje. Na gimnaziji se mlad človek prvič sreča z resnim teoretičnim, znanstvenim in raziskovalnim delom, ki ga pripravi na še zahtevnejši študij na univerzi. Gimnazija Kranj je z enako vnemo predana naravoslovju in humanistiki, saj se le v harmoniji obeh znanstvenih pristopov človek lahko razvije in oblikuje celostno. Gimnazija Kranj je sicer poznana kot izvrstna naravoslovna šola, ki pa z enako zagnanostjo ohranja široko zastopanost družboslovnih predmetov in številnih jezikov. Svoje znanje dijak dokaže na maturi, ki omogoča vstop na katerikoli visokošolski študij.

Dijaki soodločajo in ob vpisu izberejo paket:
● splošni,
● naravoslovni,
● športni,
● jezikovni.

Naravoslovni paket priporočamo dijakom, ki jih zanima naravoslovje.

Športni paket priporočamo aktivnim športnikom – dijakom s statusom športnika in dijakom, ki bi radi sodelovali v šolskih športnih ekipah. V tem oddelku bosta tudi urnik in ocenjevanje prilagojena športnim aktivnostim.

Jezikovni paket: dijakom, vključenim v ta paket, v tretjem letniku dodamo tri ure tretjega tujega jezika namesto dodatnih ur pri naravoslovju oz. informatiki ali računalništvu, v četrtem letniku pa dve uri tujega jezika namesto informatike oziroma pedagogike.

Na Gimnaziji Kranj poučujemo 25 predmetov. Posebnost naše šole je, da izmed vseh maturitetnih predmetov splošne gimnazije vse tudi ponujamo in izvajamo ne glede na število prijavljenih dijakov.
● Obvezni štiriletni predmeti: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.
● Obvezni predmeti: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika.
● Izbirni predmeti v 3. letniku: dijaki izbirajo med 3. tujim jezikom ter predmeti ITS: naravoslovje, informatika z osnovami računalništva in informatika s podjetništvom.
● Izbirni nematuritetni predmeti v 4. letniku: dijakom so na voljo informatika, pedagogika, ure glasbe in dodatne ure nekaterih drugih tujih jezikov.
● Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: dijaki jih izberejo glede na interese oziroma kot pripravo na maturo.

Mednarodna matura

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program mednarodne mature je posebnost Gimnazije Kranj, saj ga v Sloveniji ponujajo le tri šole, in je še en pokazatelj odličnosti. Predstavlja akademski izziv, dijakom pa omogoča izobraževanje po najsodobnejših pedagoških smernicah v svetovljanskem kontekstu. Dijak se na mednarodno maturo vpiše po uspešno zaključenem 2. letniku srednje šole. Vsako leto na program sprejmemo 22 dijakov. Uradni jezik je angleščina, pouk pa se izvaja v slovenščini in angleščini. Glavna odlika mednarodne mature je razvijanje samostojnega in kritičnega razmišljanja o okviru širše družbene in znanstvene paradigme, njene vsebine so sodobne, globalne in lokalne hkrati. Rezultati mednarodne mature na Gimnaziji Kranj so vsako leto visoko nadpovprečni in se odražajo tudi v zelo visokem številu zlatih maturantov.

Pouk na mednarodni maturi
Dijak ima na urniku 6 predmetov. Prednost šestih predmetov je v tem, da se vsak predmet poučuje in uči zelo poglobljeno. Na višjem nivoju (Higher Level – HL) je vsak predmet na urniku pet šolskih ur na teden, na osnovnem nivoju (Standard Level – SL) pa štiri šolske ure na teden. Slovenščina, matematika in angleščina so obvezni predmeti, tri predmete dijak izbere. Predmeti se ocenjujejo od 1 do 7, pri čemer je 7 najvišja ocena, 1 pa najnižja. Predmet izvajamo, če se nanj prijavijo vsaj štirje dijaki.

Poleg šestih predmetov imajo dijaki še tri obveznosti – teorijo vednosti (Theory of Knowledge), ki te predmete povezuje med seboj, in CAS (Creativity, Activity, Service), pri katerem odkrijejo svojo dobrodelno plat. CAS je podoben obveznim izbirnim vsebinam (OIV). Kot mlad raziskovalec dijak izdela raziskovalno nalogo (Extended Essay) pri svojem najljubšem predmetu.

Poslanstvo mednarodne mature na Gimnaziji Kranj
Cilja programa mednarodna matura na Gimnaziji Kranj sta akademska odličnost in odprtost. Mednarodna matura zagotavlja trdno, vsestransko in poglobljeno izobrazbo ter oblikuje skrbne, ambiciozne in pozitivno misleče mlade ljudi s svetovljanskim pogledom na svet, ki se zavedajo, da so odgovorni za sočloveka in planet, na katerem živijo. Učitelji pomagamo dijakom razviti njihov potencial in jih spodbujamo, da gojijo svoje ideale ter najdejo svojo pot v življenju.

Maturitetni tečaj

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Maturitetni tečaj je oblika rednega šolanja, ki traja eno šolsko leto, pri čemer se pouk začne oktobra in traja do mature. Cilj enoletnega šolanja je pripraviti dijake na splošno maturo. Vpis v program prinaša dijakom vse ugodnosti in obveznosti rednega šolanja, kar med drugim pomeni, da šolnine ni, da je obiskovanje pouka obvezno, da se znanje sproti preverja … 

 

Vpisni pogoji 

Vpiše se lahko vsak, ki: 

  • je zaključil srednjo poklicno ali srednjo strokovno/tehniško šolo z zaključnim izpitom oz. poklicno maturo; 
  • je zaključil 3. letnik gimnazije in vsaj za eno leto prekinil šolanje; 
  • je zaključil program Waldorfske gimnazije; 
  • ni končal izobraževanja iz prejšnjih alinej, je pa zaključil osnovnošolsko izobraževanje, če uspešno opravi preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazije iz obveznih in izbirnih predmetov splošne mature v skladu z zakonom, ki ureja maturo. 

 

S poukom začnemo v prvem tednu oktobra. Tečajniki se pri izbirnih predmetih pridružijo našim maturantom, glavne tri predmete pa vsi tečajniki poslušajo skupaj. Pri vseh predmetih jim dodamo eno uro pouka tedensko za dodatno razlago snovi in lažje dohitevanje gimnazijcev. 

 

Zaključek šolanja 

Maturitetni tečaj se zaključi po enem letu z maturo. Zaključen tečaj brez opravljene mature ne da nobene formalne izobrazbe, dijakom omogoča le opravljanje mature. Opravljena matura pa pomeni pridobitev formalne izobrazbe V. stopnje in odprta vrata na vse fakultete. 

Pogosta vprašanja

Kakšen je urnik?

Imamo urnik A, B in C. To pomeni, da se nam ure skozi vse dneve in šolsko leto enakomerno razporedijo. Pouk se začne ob 7.30 in se načeloma konča ob 13.45 ali pa celo prej. Predur nimamo.

Ali so na Gimnaziji Ledina tudi interesne dejavnosti?

Seveda! Vsako leto je razpisanih veliko krožkov (joga, fitnes, dijaška skupnost, šolski časopis Mladika, fizikalni krožek, planinski krožek, geološki krožek, bralni klub, dramski krožki itd.)

Kako je s statusi?

Za vse dijake je napovedano ocenjevanje. Dijaki s statusom imajo prednost pri izbiri datumov za ustno ocenjevanje.

Kje dijaki “visijo” med odmori?

Vedno imajo na voljo učilnice, kjer je naslednjo uro pouk, na šoli so tudi različni kotički (siva in zelena soba, dnevna soba, ornažni in rumeni kotiček …), kjer se lahko sproščajo, učijo ali klepetejo s prijatelji.

Koliko časa na dan se je treba učiti?

Odvisno od tega, koliko si sam pripravljen vložiti v sprotno delo in sledenju pouku. Dijaki, ki vse delajo sproti in so pri pouku aktivni, se po navadi za teste ne učijo več kot dan ali dva prej.

Kje ledinci jedo malico?

Lahko si naročen na malico ali kosilo v šoli. Na voljo je več menijev. Dijaki imajo možnost toplega in hladnega obroka. Če ti šolska malica ne diši, jo lahko kupiš izven šole.