Gimnazija Jesenice

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Jesenice je varna in urejena šola. Dijaki se lahko izobražujejo v splošnih in športnih oddelkih. Maturitetni tečaj je namenjen dijakom, ki so že zaključili šolanje na srednjih strokovnih šolah in se želijo pripraviti na splošno maturo. Kvalitetno izvajanje pouka, eksperimentalne vaje in druge dejavnosti potekajo pod vodstvom strokovno usposobljenih profesorjev ter v nadstandardno opremljenih učilnicah in laboratorijih. Profesorji ponujajo dijakom dodatni in dopolnilni pouk. Dijaki imajo možnost poglabljanja znanja s področja naravoslovja, likovnega snovanja, tujih jezikov in informatike. Imamo urejen dostop za gibalno ovirane dijake. K širjenju splošne izobrazbe prispevajo številne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Dijaki, ki so daljši čas odsotni od pouka zaradi športnih obveznosti ali bolezni, imajo možnost izobraževanja na daljavo. Poleg profesorjev in šolske psihologinje tudi dijaki višjih letnikov – tutorji priskočijo na pomoč pri učnih težavah. Na šoli imamo jedilnico, kjer imajo dijaki na voljo šest različnih menijev. Del pouka poteka tudi v šolah v naravi, kjer je poleg učenja priložnost za neformalno druženje in spoznavanje, kar krepi medsebojne odnose.

Na naši gimnaziji se lahko dijaki pripravljajo opravljanje izpita za pridobitev nemške jezikovne diplome, s katero imajo dijaki odprto pot na študij v Avstriji in Nemčiji. Naši dijaki pod vodstvom mentorjev pripravijo že tradicionalni božično-novoletni koncert, na katerem nastopijo pevski zbor, orkester, plesalci, baletni umetniki.

Pripravljamo se že na deseti dramski festival, na katerem se predstavijo dramske skupine dijakov in profesorjev. Za tekst, režijo, izdelavo scene in kostumov morajo poskrbeti udeleženci sami. Večerne predstave, v katerih nastopijo dramski umetniki dijaki in profesorji, je edinstven dogodek v Sloveniji.

Pripadnost šoli dijaki lahko krepijo v številnih aktivnostih, ki potekajo ob pouku (dramska skupina, pevski zbor, leteči medvedki, šolski radio in šolski časopis, prostovoljno socialno delo). Naši dijaki organizirajo humanitarne dejavnosti za pomoč vrstnikom iz socialno ogroženih družin (dobrodelni bazar, dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi, zbiranje rabljenih oblačil, knjig in igrač).

Ponosni smo na rezultate mature 2021: 25 točk in več je doseglo kar 21,4% maturantov in zlato maturantko.

Spodbujamo razvoj različnih področij nadarjenosti pri dijakih, uvajamo jih v raziskovalno delo ter pripravljamo na tekmovanja iz znanj in športa, kjer dosegajo odlične rezultate.

Za uspešen študij na domačih in tujih fakultetah je Gimnazija Jesenice prava izbira.

Predstavitev programov

Splošna gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program splošne gimnazije je namenjen pripravi na uspešen študij in predstavlja odlično podlago za doseganje visokih kariernih ciljev.

V času šolanja dijaki pridobijo strokovna znanja z različnih predmetnih področij, kar jim omogoča razvijanje splošne razgledanosti. Poleg širokega spektra znanj razvijajo tudi številne kompetence: ustno in pisno izražanje v slovenskem in tujih jezikih, javno nastopanje, raziskovalno dejavnost, spoznavanje tujih kultur v okviru strokovnih ekskurzij, prenos teoretičnih znanj v prakso.

Redni pouk nadgradimo in obogatimo s sodelovanjem v številnih projektih, ki približajo učno snov in sam proces pouka dijakom. S tem lahko razvijajo kritično mišljenje, aktivno sodelujejo pri pouku, spoznavajo učne vsebine z vidika različnih predmetov (medpredmetne povezave). Z ogledom filmov pri pouku odpiramo možnosti za samostojno razmišljanje in usvajanje novih znanj.

Z uvajanjem novega predmeta ITS (interdisciplinarni tematski sklop) dijaki lahko razvijajo svojo kreativnost, timsko sodelujejo med dijaki in mentorji. Končni izdelek (razstava, filmi, časopis,…) je rezultat celoletnega študija literature, pridobivanja teoretičnih znanj s praktično uporabo.

Nadarjeni dijaki imajo možnost razvijanja svojim močnih področij s sodelovanjem v številnih obšolskih dejavnostih, raziskovalni dejavnosti ter udeležbi na tekmovanjih iz znanja in športa.

Vrsto let že dijaki višjih letnikov pomagajo prvošolcem pri prehodu iz osnovne šole v gimnazijo in odpravljanju manjka iz znanj (tutorstvo).

Predmetnik splošne gimnazije omogoča dijakom izbirnost glede na njihove interese. Na Gimnaziji Jesenice so to: likovno snovanje, ITS (naravoslovje v 3. letniku, tuji jezik, slovenščina in likovno snovanje ali tuji jezik, likovno snovanje in informatika v 2. letniku), informatika. Glede na študijsko namero in močno področje se dijaki v četrtem letniku, pod mentorstvom profesorjev, pripravljajo na maturo.

Gimnazija - športni oddelek

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Športni oddelki gimnazije so namenjeni dijakom športnikom za uspešno usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Ponujamo sistematsko urejen proces izobraževanja z možnostjo jutranje vadbe, v katerega povabimo poleg staršev tudi trenerje (celotno športno sfero).

Program dela v Športnih oddelkih je enak kot v splošnih, le z dodatnimi prilagoditvami: manjši razredi, napovedano tako ustno kot pisno ocenjevanje, možnost napovedi športnih izostankov, skrb za dijaka športnika (poleg razrednika in svetovalne službe še pedagoški in športni koordinator). Pedagoški koordinator pomaga dijaku-športniku pri načrtovanju in realizaciji učnih obveznosti. Športni koordinator sodeluje s trenerji z namenom, da se šolske obveznosti lažje prilagajajo športnim obremenitvam, več ur športne vzgoje (z dodatno vadbo v šoli lahko postanejo še boljši športniki), šola organizira dodatno fizioterapijo, psihološko podporo, spremljanje gibalnega razvoja dijaka športnika. V ta namen sodelujemo z Fakulteto za šport, Inštitutom za šport v Ljubljani.

Z Olimpijskim komitejem Slovenije sodelujemo v projektu Študij na daljavo in Dvojna Kariera.

Za dijake športnike organiziramo šole v naravi, kjer dijaki opravijo večino ur obveznih izbirnih vsebin.

Velika pomoč dijakom – športnikom je organizirana učna pomoč, pri kateri lahko dijaki dobijo dodatno razlago zamujene učne snovi, odgovore na vprašaja in lahko pridobijo ocene.

Vrhunski športniki s povečanimi športnimi obremenitvami lahko pridobijo individualno pedagoško pogodbo.

Zaradi kvalitetnega dela z dijaki športniki smo pridobili Certifikat športniku prijazno izobraževanje.

Maturitetni tečaj

Predstavlja organizirano pripravo na splošno maturo za dijake, ki so že zaključili srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo ali zaključnim izpitom, vendar za vpis na fakulteto potrebujejo splošno maturo. Program je brezplačen, financira ga Ministrstvo za šolstvo in šport. Pouk poteka od začetka oktobra do maja, nato dijaki pristopijo k opravljanju izpitov splošne mature. Kandidati z vpisom pridobijo status dijaka.

Pogosta vprašanja

Ali je omejitev vpisa na vaši gimnaziji?

Na naši gimnaziji je večkrat večji interes samo za vpis v športni oddelek, vendar tudi dijakom – športnikom, ki niso sprejeti v športni oddelek nudimo enake ugodnosti tudi v splošnem oddelku. Pred vpisom imata športni in pedagoški koordinator individualni razgovor z vsemi kandidati in njihovimi starši.

Katere drugi tuj jezik lahko izberejo dijaki?

Na naši gimnaziji ponujamo kot drug tuj jezik nemščino ali italijanščino, saj smo omejeni glede na velikost šole. Dijakom, ki imajo interes za učenje dodatnih tujih jezikov ponujamo fakultativno učenje le-teh.

Kdaj se izvaja pouk na vaši gimnaziji?

Reden pouk se izvaja med 7:40 in 14:05. Urnik je usklajen z voznim redom vlakov in avtobusov, s katerimi dijaki prihajajo na Jesenice in se vračajo domov.

Kakšne se prilagoditve za dijake športnike, kulturnike, raziskovalce?

Dijaki lahko pridobijo status športnika, kulturnika, raziskovalca, tekmovalca in šolske obveznosti se prilagajajo njihovim obveznostim izven šole z individualnim načrtom izpolnjevanja šolskih obveznosti. Z dijaki z nadpovprečnimi obveznostmi pri dejavnostih izven šole sklene šola individualna pogodba.

Kakšna je dodatna pomoč učiteljev dijakom?

Učitelji izvajajo tako dodatni, kot tudi dopolnilni pouk.
Naša želja je, da dijaki dodatno razvijajo svoja močna področja, pa tudi, da najdejo prvo pomoč pri osvajanju minimalnih standardov znanja v šoli.
Dijaki lahko najdejo pomoč tudi pri dijakih – tutorjih.

Katere prostočasne dejavnosti so še posebej razvite na vaši gimnaziji?

Na naši gimnaziji je zelo razvita dramska dejavnost, saj letos načrtujemo izvedbo že 10. Dramskega festivala, na naši gimnaziji deluje pevski zbor in naši dijaki – umetniki pripravljajo vsako leto božično – novoletni koncert in dobrodelni koncert Sprostite dobroto v sebi, naši dijaki – likovni ustvarjalci pripravljajo vsako leto v sodelovanju z razstavnim salonom Dolik na Jesenicah pregledno razstavo in uspešno sodelujejo na številnih državnih in mednarodnih natečajih, vsako leto izdamo šolski časopis DiVjak, naši dijaki rekreativno vadijo odbojko, nogomet, ponujena jim je tudi preventivna vadba.
Na naši gimnaziji se izvajajo tudi priprave za pridobitev Nemške jezikovne diplome.