Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Pod ruševinami Starega gradu in v naročju Kamniških planin te pričakuje sodobno opremljena šola z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi rezultati dijakov, ki prihajajo k nam iz Kamnika ter širšega območja Komende, Domžal, Ljubljane, Moravč, Cerkelj …

Pot do nas je prav enostavna – spomladi oddaš prijavo, od jeseni dalje pa prihajaš v srednjo šolo peš, s kolesom, avtobusom, tudi železniška postaja ni prav daleč.

Naše osrednje vrednote so zaupanje, profesionalnost in prilagodljivost. Zaupanje pri pomembnih osebnih odločitvah povrnemo z individualno obravnavo, s spoštovanjem osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca. Profesionalnost in prilagodljivost zaposlenih temelji na strokovni odličnosti, izkušnjah, predanosti delu, stalnem izobraževanju in posluhu za posameznika.

Kdo je GSŠRM-jevec in zakaj se vpisuje k nam?
To je dijak, ki si želi dobro in vsestransko srednješolsko izobrazbo. Zanima ga široko polje splošnih znanj in posebnosti strokovnih področij. Želi spoznavati sebe in druge, razširiti svoj talent ter znanje, se povezati z vrstniki in prispevati svoj del za boljše življenje skupnosti.

Pri vpisu lahko izbiraš med tremi programi: gimnazija, predšolska vzgoja in ekonomski tehnik. A GSŠRM je veliko več kot le šola, saj se naša življenja ne odvijajo le v učilnicah – zna biti tudi zabavno, okusno in družabno v veliki avli, jedilnici, knjižnici, na številnih potepih in raziskovanjih narave. Ker vemo, da je zdrav duh lahko doma le v zdravem telesu, sta miganje in šport pri nas predmet z veliko začetnico in posluhom. Pogosto vzamemo pot pod noge, odkrivamo domovino in svet, smo del številnih domačih in mednarodnih projektov, tekmovanj, izmenjav, preizkusov za možgančke in mišice. Kalimo se s peresom in tipkovnico, pod šolsko streho ali v šotorih. Rad gledaš nočno nebo? Torej si pravi za naš astronomski krožek. Ta je le eden med mnogimi, poleg tega te lahko številne prireditve naredijo v zvezdo šolskega in občinskega odra, morda zapoješ v muzikalu ali se najdeš v dobrodelnosti.

Že res, da je čas v srednji šoli nekaj najbolj zanimivega v življenju mladostnikov, a čez štiri leta greš naprej. Pri nas boš dobil dobro popotnico z veliko znanja za delo ali študij, morda pa postaneš tudi član številne druščine naših zlatih in diamantnih maturantov.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: gimnazijski maturant / maturantka

Gimnazijski program omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in je namenjen dijakom, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati s študijem na univerzah v Sloveniji ali v tujini, kar jim omogočajo tudi v šoli pridobljeni certifikati. Da je dijakom po opravljeni maturi pot odprta na vsa študijska področja, je pomemben dober rezultat in odgovoren posameznik, ki zna uskladiti želje, svoje sposobnosti in pričakovanja v družbi. Z usmerjanjem dijakov v pripravo na maturo že v tretjem letniku in dodatnimi vsebinami v četrtem, smo uspešni tako pri rezultatih mature kot pri vpisu na izbrani študij. Dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate pri rednem šolskem delu, na maturi in na številnih tekmovanjih.

S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, ustvarjanjem vzpodbudnega učnega okolja, sodelovanjem s starši in odpiranjem šole v mednarodne povezave želimo dati dijakom priložnosti, da razvijejo vse svoje potenciale. Na raziskovalno pot jih usmerimo v drugem letniku pri izbiri Interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS), kjer se dijaki lahko odločajo med petimi različnimi moduli. Moduli povezujejo različna predmetna področja, spodbujajo raziskovalni pristop k učenju in aktualne teme. Želimo da se gimnazijec skozi šolanje pri nas vseskozi osebnostno razvija v smeri samostojne in odgovorne osebe, ki zna polno živeti in sodelovati z drugimi, kar omogočamo z dodatnimi in nadstandardnimi dejavnostmi v vseh štirih letih šolanja.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Poklic po zaključku šolanja: Vzgojitelj / vzgojiteljica predšolskih otrok

Izvedbo programa smo zasnovali ustvarjalno, pestro in zanimivo, kar dijakom omogoča izoblikovanje kar najbolj celovite osebnosti, ki bo kos nalogam in izzivom pri tako pomembnem ter zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju. Poudarek je na pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki omogoča, da dijakinje in dijaki razvijejo strokovnost in spretnosti za uspešno delo. Med drugim se usposabljajo za razumevanje medčloveških odnosov, spopadajo se s praktičnimi primeri na delovnem mestu, ki zahtevajo strokovno znanje za njihovo uspešno reševanje.

Vzgojiteljice in vzgojitelji morajo slediti novostim na svojem področju, hkrati pa razvijati ustvarjalnost in občutek za estetiko ter neizmerne pedagoške možnosti, ki jih ponuja igra. Pri tem ne smemo pozabiti na pomen ustrezne komunikacije s skupino, posameznimi otroki in seveda s starši. Potrebne izkušnje pridobivajo neposredno v vrtcu s praktičnim usposabljanjem pod strokovnim vodstvom. Namen programa je izoblikovati kar najbolj celovito osebnost, ki bo kos nalogam in izzivom pri tako pomembnem in zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju. Didaktični koncept pouka v programu je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave.

V izobraževalnem programu predšolska vzgoja je 320 ur v drugem in tretjem letniku namenjenih odprtemu kurikulu in uresničevanju ciljev na regionalni oz. lokalni ravni. Šola glede na potrebe vrtcev, v sodelovanju s socialnimi partnerji, določi cilje kurikula,v katerem bodo dijaki razvijali praktične veščine, razvijali strokovno znanje in ključne kompetence. Znakovno sporazumevanje z malčki in Projektno ustvarjanje.

Dijakinje in dijaki so po uspešnem zaključku štiriletnega programa in poklicni maturi usposobljeni za delo oz. zaposlitev, program pa prav tako omogoča, da nadaljujejo študij na višjih in visokih strokovnih šolah. Uspešno končano šolanje lahko nadgradijo v maturitetnem tečaju in tako z opravljeno maturo nadaljujejo z izobraževanjem tudi na univerzitetnih programih.

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik / tehnica

V programu ekonomski tehnik dajemo poudarek strokovnim modulom, ki omogočajo pridobitev širokih strokovnih znanj s prepletanjem praktičnih znanj in splošnih vsebin.

Poleg gimnazijskega najbolj splošen program, kjer temelji izobraževanje na prepletanju teoretičnih znanj v obliki modulov s poudarkom na praktičnem delu. Ponuja splošno izobrazbo, kjer so izpostavljeni: povezanost med splošnimi in strokovnimi znanji, ki so usklajena z zahtevami tržnega gospodarstva, spodbujanje in razvijanje podjetniške miselnosti, timskega dela, samostojnosti pri delu in inicIativnosti, razvijanje informacijskih znanj, strokovna terminologija tujega jezika, poslovno komuniciranje in pravila poslovnega bontona.

Strokovni del programa je sestavljen iz štirih obveznih modulov ter dveh skupin izbirnih modulov. Izbirni moduli so po vsebini nadgradnja obveznih, kjer je poudarek na uporabi tehničnih znanj v praksi in pridobivanju dodatnih praktičnih izkušenj na izbranem področju.

Nudimo več izbirnih modulov: finančno poslovanje, materialno poslovanje, komercialno poslovanje, zavarovalne storitve, bančništvo in neposredno trženje, ki se izvajajo glede na interes dijakov v sodelovanju s podjetji v okolju. Dijaki pa lahko izberejo tudi modul/predmet: športni management.

Prvi in drugi letnik sta za vse dijake programa enaka, v tretjem in četrtem letniku pa so dijaki usmerjeni v izbirne module. Strokovni moduli temeljijo na vključenih poklicnih standardih in dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost, v izbirnem delu pa omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde.

Umestitev programa v lokalno okolje nudi odprti del kurikula, ki omogoča svobodno izbiro modulov v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospodarstvom lokalne skupnosti. Skupaj z uporabniki si prizadevamo razviti čim kvalitetnejši program, predvsem pa izobraziti kadre, ki se s svojimi sposobnostmi lahko vključijo v delo v podjetjih. Program vsebuje tudi interesne dejavnosti (IND), ki se delijo na obvezni in izbirni del.

Dijaki izobraževanje v programu ekonomski tehnik zaključujejo s poklicno maturo. Poklicna matura jim omogoča vpis na višje in visoke strokovne šole, lahko pa nadaljujejo v enoletnem programu maturitetnega tečaja in opravijo maturo, s katero se lahko vpišejo na univerzo.

MATURITETNI TEČAJ

Na šoli izvajamo tudi redni program maturitetni tečaj, ki je oblika rednega šolanja in traja eno šolsko leto (od začetka oktobra do začetka mature). Namenjen je absolventom srednjih poklicnih, tehniških in strokovnih šol, ki so zaključili šolanje z zaključnim izpitom ali s poklicno maturo. Vpišejo se lahko tudi nekdanji gimnazijci, če so zaključili tri letnike gimnazije in prekinili šolanje za najmanj eno leto. Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne in dva izbirna maturitetna predmeta. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si dijaki pridobijo pravico do opravljanja mature.

Pogosta vprašanja

Kako je organizirano izvajanje pouka?

Ves pouk poteka na šoli v dopoldanskem času od 7.50 do 15.05.

Kakšne so prometne povezave z okoliškimi kraji?

Povezave z javnim prometom so dobre in tudi začetek in konec pouka usklajujemo s prevozniki.

Kako poteka pisno in ustno ocenjevanje?

Pisno in ustno ocenjevanje sta napovedana.

Kako je organizirana šolska prehrana?

Imamo lastno kuhinjo, ki pripravlja toplo malico in kosila.