Gimnazija Ilirska Bistrica, Šolski center Postojna

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945.

Šola je v času svojega nepretrganega delovanja doživljala številne spremembe. Pridobivala je nove programe, se selila na različne lokacije in večkrat zamenjala ime.

Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05.

V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.
(VSTOPI in si poglej)

Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij je odprl vrata v septembru 2017. V centru iščemo rešitve, ki omogočajo delovanje centra, tako v smislu pedagoškega delu z dijaki in študenti, kot tudi v tesnemu sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.

V poslanstvu šole smo zapisali, da šola dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju.

Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih; inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja; fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Vrednote, v katere na šoli verjamemo:
znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi (tako med učitelji in dijaki, med učitelji samimi ter med dijaki), strpnost (sprejemanje drugačnosti) in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.

Poudarjamo še: kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Gimnazija v Postojni in Ilirski Bistrici izvaja splošnoizobraževalni program. Usposablja vas za razumevanje samih sebe, naravnega, družbenega in kulturnega okolja; razvija kritično mišljenje, pripravlja na vseživljenjsko učenje; spodbuja k samoizobraževanju in stalnemu osebnostnemu razvoju. Predstavlja temelj nadaljnjega šolanja na visokošolski in univerzitetni stopnji, saj omogoča pridobivanje znanja in razvijanje sposobnosti, spretnosti in veščin, ki so potrebne za uspešno zaključen študij ter nadaljno poklicno pot.

Z gimnazijskim izobraževanjem, ki vsebuje obvezni in izbirni del ter obvezne izbirne vsebine, pridobite različna znanja, kompetence in veščine na različnih področjih: jezikovnem, družboslovno-kulturnem, matematičnem, naravoslovno-tehniškem, informacijskem, športnem, podjetniškem itd. Obvezni del predmetnika je enak za vse splošne gimnazije, izbirate pa lahko drugi tuj jezik. Naša šola ponuja italijanščino, nemščino, španščino in francoščino.

Medtem ko v obveznem delu pridobivate in poglabljate znanje iz enega predmeta, se v izbirnem delu predmeti združujejo v interdisciplinarne tematske sklope, kje raziskujete določene pojave, se sprašujete in iščete odgovore. Uporabljate metode projektnega in timskega dela, sodelujete z zunanjimi institucijami, razvijate kritično mišljenje, sodelovanje, ustvarjalnost in inovativnost ter digitalne kompetence. Razvijate tudi podjetnost, da se boste opremili z znanji in veščinami, ki vam bodo omogočile lažji in hitrejši vstop na trg dela.

Posebnost naše šole je tudi sodelovanje v projektih Erasmus+, kjer sodelujemo z različnimi evropskimi šolami in hodimo na izmenjave.

Tehnik računalništva

Poklic po zaključku šolanja: Tehnik računalništva

Dragi/a osnovnošolec/ka, spoštovani/a obiskovalec/ka, veseli nas, da se zanimaš za program tehnik računalništva, ki ga izvajamo na naši šoli.

Tehnik računalništva je štiriletni srednješolski izobraževalni program, ki dosledno sledi razvoju sodobnih tehnologij in omogoča pridobitev štirih poklicnih kvalifikacij: koder/koderka algoritmov, skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov, skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov in izdelovalec/izdelovalka spletnih strani.

Program je primeren za fante in dekleta, ki vas zanima tehnika, ste natančni, kreativni in pripravljeni na timsko delo. Namenjen je vsem, ki želite pridobiti uporabna informacijska, računalniška in multimedijska znanja, razviti podjetniško mišljenje ter se usposobiti za opravljanje poklica oziroma se pripraviti za nadaljnji študij na višjih in visokih šolah ter na univerzitetnih programih.

Program obsega: izdelovanje in oblikovanje spletnih strani (html, css, CMS), programiranje (algoritmi, java, c++), spoznavanje strojne (komponente sistema, periferne komponente) in programske opreme (operacijski sistemi, zaščita sistema), uporaba in upravljanje podatkovnih baz (SQL), konfiguriranje omrežij, multimedijske vsebine (obdelava slik, grafike, videa, zvoka), projektne dneve, praktični pouk in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, strokovne ekskurzije (ogled mednarodnega sejma računalništva in informatike CeBIT v Hannovru …).

Za vse tiste, ki radi tekmujete, omogočamo sodelovanje na različnih tekmovanjih tako iz splošnoizobraževalnih predmetov (matematika, slovenščina, angleščina, zgodovina …) kot s področja stroke (informatika, računalništvo, robotika, podjetništvo …). Dosegamo odlične rezultate: dve leti zapored smo osvojili drugo mesto na državnem in se uvrstili na evropsko robotsko tekmovanje …

Poleg pouka izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti, med katerimi boste gotovo našil kaj zase (računalniški krožek, robotika in informatika, StartUp vikend, literarno-novinarski krožek, šolsko glasilo (Ne)umnosti, novinarji KK Plama-pur, pevski zbor, gledališki abonma, zgodovinski krožek, dramski krožek, prostovoljno delo, avtogeni trening, šolski ekovrt in popotniški krožek).

Prednosti naše šole, ki jih navajajo naši dijaki in njihovi starši so: bližina šole, dobri rezultati šole (učni uspehi, dosežki na tekmovanjih, uspehi na maturi …), možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v številnih evropskih državah v okviru programa Erasmus+, pozitivno mnenje o šoli in priporočila starejših dijakov, strokovnost učiteljev, sodobne metode poučevanja, medpredmetno povezovanje, aktivno vključevanje dijakov v pedagoški proces, spoštljiv odnos in prijaznost učiteljev do dijakov, odlično počutje na šoli, majhnost šole, ki omogoča dobro poznavanje in oseben odnos do dijakov, povezovanje šole z okoljem in vključenost v projekte na nacionalni in mednarodni ravni, dobro urejeni brezplačni šolski prevozi, finančne spodbude v višini 40,00 € mesečno …

Program se zaključi s poklicno maturo, kjer naši dijaki dosegajo odlične rezultate in vsako leto se lahko pohvalimo z zlatimi maturanti. Leta 2016 smo imeli celo diamantno maturantko.

Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku posebej – dijaku, ki skuša maksimalno razviti svoje potenciale ter doseči svoje cilje in ideale. Na tej poti ti bomo pomagali in te spodbujali v največji meri.

Pogosta vprašanja

Koliko točk potrebujem za vpis v posamezni program?

Lansko šolsko  leto smo imeli omejitev vpisa le v programu tehnik računalništva. V zadnjih nekaj letih je bila na naši šoli to edina omejitev vpisa.  V prvem krogu izbirnega postopka je spodnja meja znašala 109, v drugem pa 101. Ta podatek seveda nič ne pove o tem, kakšno bo stanje letos.

Ponuja šola toplo malico?

Da, šola ima organizirano toplo šolsko prehrano, na katero se prostovoljno prijavite. Vsak dan so na voljo štirje različni meniji.

Katere tuje jezike se lahko učim?

V vseh programih je obvezna angleščina.
V gimnaziji si kot drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino, nemščino, španščino ali francoščino.
V programu ekonomski tehnik si za drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino ali nemščino.
V programih strojne šole se kot jezik stroke poučuje tudi nemščina.

Lahko sodelujem v projektih ERASMUS+?

Da, šola sodeluje v veliko projektih Erasmus+. Dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja se lahko odločijo za opravljanje prakse v tujini, gimnazijci pa sodelujejo z drugimi srednjimi šolami po Evropi in hodijo na izmenjave.

Če se aktivno ukvarjam s športom ali sem glasbenik, lahko dobim posebne ugodnosti?

Da, v začetku leta zaprosiš za status dijaka s  posebnimi ugodnostmi, da se ti prilagodi opravljanje šolskih obveznosti.

Kakšne so možnosti nadaljnega študija?

Šolanje lahko nadaljuješ na vseh višjih strokovnih programih (2-letni programi), na skoraj vseh visokošolskih programih (3-letni programi), z dodatnim maturitetnim predmetom na večini univerzitetnih programov (3-ali 4-letni programi) in enovitih magistrskih programov (5-letni programi), z opravljenim maturitetnim tečajem in splošno maturo pa še na preostalih univerzitetnih in enovitih magistrskih programih.