Gimnazija Brežice

PREDSTAVITEV            PROGRAMI            GALERIJA            POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Drage devetošolke, dragi devetošolci, vabimo vas, da spremljate naše spletne strani in socialna omrežja ( FacebookInstagram in Twitter). Redno bomo objavljali informacije o naši šoli, o programih, ki jih izvajamo (splošna gimnazija in gimnazija – športni oddelek) ter o pestri ponudbi šolskih in obšolskih dejavnosti dejavnosti. V mesecu marcu načrtujemo spletno izvedbo dneva odprtih vrat. Naj Gimnazija Brežice postane vaša šola naslednja štiri leta in s tem pridobite vstopnico v vašo  prihodnost.

Vaši GIBovci wink

Predstavitev programov

GIMNAZIJA

Si uspešen, vedoželjen učenec oz. uspešna, vedoželjna učenka, povsem odločen, da se vpišeš na gimnazijo?

Dobra odločitev. Všečkam!

Z vpisom v gimnazijo se ti bo odprl nov svet, imel boš možnost preizkušanja številnih novih dejavnosti, poglabljanja znanja in pridobivanja dragocenih izkušenj. Gimnazijsko življenje lahko pomembno prispeva k tvojemu osebnostnemu razvoju in zorenju. Nadgradiš lahko zaupanje vase, ki je vitalnega pomena za tvoj uspeh tako med šolanjem kot v življenju nasploh, zato boš v prihodnosti lahko uresničil tudi visoke cilje, o katerih sedaj sploh še ne razmišljaš.

Vedeti pa moraš, da se bo tvoje življenje gimnazijca oz. gimnazijke v veliki meri spremenilo. Pred teboj bodo večje zahteve in prevzemati boš moral večjo odgovornost zase. Če si bil doslej uspešen, ne da bi za šolsko delo porabil veliko časa, in če se ne znaš učinkovito učiti, boš imel lahko, vsaj v začetku, kar nekaj težav. Ampak saj veš, če si nekaj res močno želiš, potem si pripravljen v delo, ki te vodi do izbranega cilja, vložiti več napora. Če si pripravljen vztrajati in se v učno snov poglobiti tudi takrat, ko bi bilo sicer prijetneje početi kaj drugega, ti je uspeh zagotovljen. Na gimnaziji smo ti pri razvijanju uspešnih strategij učenja tudi pripravljeni pomagati, saj vemo, da brez kakovostnega učenja ni kakovostnega znanja.

GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Predmetnik v programu GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK vsebuje vse temeljne zahteve gimnazijskega predmetnika, le da imajo dijaki večje število ur športne vzgoje. Program je namenjen učencem, ki so registriranim športniki (kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov), da z usklajevanjem športnih in učnih obveznosti lažje obvladajo gimnazijski program, potrebno pa je seveda tudi več samodiscipline in samostojnega učenja, saj zaradi tekmovanj in priprav dijaki športniki pogosteje izostajajo od pouka. Za vpis v ta program morajo kandidati dokazati svojo psihofizično sposobnost za večje napore na treningih in tekmovanjih in izkazati športne dosežke, na podlagi katerih  jih panožna športna zveza razvrsti v statuse A, B in C po vnaprej izdelanih merilih.

Vsi tisti, ki se boste prijavili za vpis v program Gimnazija – športni oddelek, morate na gimnazijo najkasneje do 4. marca 2021 poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev za ta program, to je dokazila o psihofizični sposobnosti in športnih dosežkih. 

 Kandidati za vpis v športni oddelek gimnazije tako do 4. 3. 2021 na šolo predložijo naslednja dokazila:

  1. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
  2. potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih in
  3. izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Pogosta vprašanja

Kdaj se začne pouk in koliko časa traja?

Pouk poteka samo dopoldan, strnjeno od 8.00 do 14.10, z vmesnim 30-minutnim glavnim odmorom. Predure so zelo redke  in so namenjene izbirnim predmetom ter pripravam na maturo. Število ur pouka je določeno s predmetnikom.

Katere tuje jezike lahko izberem na Gimnaziji Brežice?

Kot prvi tuji jezik se na Gimnaziji Brežice poučuje angleščina, za drugi tuji jezik pa dijaki lahko izbirajo med nemščino in francoščino. Na šoli dijakom omogočamo tudi obiskovanje fakultativnih tujih jezikov. V zadnjih letih so dijaki obiskovali španščino, italijanščino in latinščino. 

Kako na šoli poteka delo z nadarjenimi dijaki?

Na šoli posvečamo delu z nadarjenimi in talentiranimi na posameznih področjih veliko pozornost. Pri delu z dijaki upoštevamo Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu. Nadarjenim dijakom ponujamo okoli 80 različnih krožkov in interesnih dejavnosti, različne priprave na tekmovanja in sama tekmovanja, raziskovalno delo, naravoslovni tabor, predavanja zunanjih strokovnjakov iz različnih strokovnih področij in še druge aktivnosti.

Vse dejavnosti izvajajo izkušeni notranji in zunanji mentorji, ki delajo z nadarjenimi med individualnimi urami ali na skupinskih pripravah v obliki delavnic, predavanj, terenskih vaj, laboratorijskih vaj, sodelovalnega učenja itd.

Priložnost, da dijaki razvijajo svoje potenciale, dajemo na šoli vsakemu dijaku, ne glede na to, ali je bil identificiran in evidentiran za nadarjenega ali ne.

Kako je organiziran javni prevoz do šole?

V bližini šole je avtobusna postaja medkrajevnega potniškega prometa. Šola ima odlično povezavo do železniške postaje, ki je oddaljena 1,9 km.

Kje dijaki lahko shranjujejo svoje stvari?

Vsak dijak ima svojo garderobno omarico.

Kako je organizirana prehrana na Gimnaziji Brežice?

Na šoli je organizirana malica (hladna ali topla). Dijaki lahko izbirajo med različnimi jedilniki, na voljo so tudi brezmesni in dietni jedilniki. Malica poteka med glavnim odmorom. Pri oblikovanju jedilnika dijaki sodelujejo s kuhinjo.

Kako je organizirana dijaška skupnost?

V dijaški skupnosti sodelujejo vsi dijaki šole. Razredni predstavniki se udeležujejo mesečnih sej dijaške skupnosti. Predsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Brežice je predstavnik dijakov na dogodkih, nagovarja dijake in občasno tudi šolske goste. Šolska dijaška skupnost aktivno soustvarja gimnazijski vsakdan s soorganizacijo dogodkov, kot so dijaški ples, novoletna prireditev, pustovanje, predaja ključa, kostanjev piknik …

Ali bom sploh imel kaj prostega časa zase?

Mnoge skrbi, da zaradi obilice šolskega dela kot gimnazijci ne bodo imeli dovolj prostega časa. Pa ni tako. Če se boš dobro organiziral in si znal porazdeliti svoj čas, bo to prispevalo k tvojemu boljšemu počutju in imel boš tudi več časa za sprostitev. Tudi za rekreiranje naj ti nikoli ne bo žal nameniti svojega časa, saj poznaš rek “Zdrav um v zdravem telesu.”

Če boš v športnem oddelku, pa ti tega zagotovo ne bo manjkalo že med poukom.

Na šoli imamo toliko krožkov in toliko različnih izbirnih interesnih vsebin, da lahko vsakdo najde kaj zanimivega zase. Verjetno bo kar težko izbrati med njimi, saj jih bo zagotovo več, ki te bodo zanimali. Preizkusiš se lahko v različnih dejavnostih, razvijaš svoje interese in gradiš svojo samopodobo z odkrivanjem tega, kar zmoreš. Hkrati spoznaš vrstnike iz drugih oddelkov in letnikov, ki jih zanimajo podobne stvari kot tebe. Vse te ure potekajo bolj sproščeno kot ure pouka in z mentorji se vzpostavijo zares dobri odnosi.

Morda pri raziskovalnem delu, kjer naši dijaki dosegajo zavidljive rezultate, odkriješ področje, ki te bo posebej pritegnilo, in se boš zato odloči za nadaljnji študij v tej smeri.

Če rad spoznavaš druge kulture, se boš zagotovo vključil v katero od mednarodnih izmenjav, če rad potuješ, pa te bodo starši zaradi pestre ponudbe strokovnih ekskurzij bolj malo videli doma …

Matura, matura, matura ... je res tako pomembna?

Res je. Uspešno opravljena matura je pomembna, ker omogoča vstop na vse univerzitetne študijske programe in enovite magistrske študije. Na maturi moraš dokazati znanje treh splošnih predmetov (slovenščine, matematike in tujega jezika) ter dveh izbirnih predmetov, ki ju izbereš glede na svoj interes med biologijo, kemijo, nemščino, francoščino, psihologijo, sociologijo, fiziko, geografijo, zgodovino, ekonomijo in informatiko. Če se vsa štiri leta prizadevno učiš, matura ne predstavlja nobene težave; pridobiš široko splošno znanje in razgledanost, kar je v življenju pomembno na vsakem koraku.