Gimnazija Bežigrad

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Bežigrad je šola z dolgoletno tradicijo odličnosti. Poleg splošnega gimnazijskega programa se na šoli izvajajo še programi športne gimnazije, mednarodne mature in mednarodne šole.

Naš cilj je, da vse programe izvajamo kakovostno ter omogočamo ustvarjalnost in razvoj vseh sposobnosti naših dijakov. Na šoli razvijamo odnos dijakov do znanja kot vrednote, poglabljamo zavedanje o nujnosti vseživljenjskega učenja, spodbujamo socialni čut in empatijo ter gradimo na dobrodelnem ravnanju. V te namene poteka veliko dejavnosti in projektov izven pouka, kjer razvijamo sodelovalne odnose med učitelji in dijaki ter skrbimo za razvoj nadarjenosti. Delo temelji na dobri komunikaciji in počutju v šoli, ob tem pa se razvijajo kreativnost, inovativnost, socialna ozaveščenost, kritično mišljenje in odgovornost dijakov. Zelo dobro sodelujemo tudi s starši dijakov.

Z zelo dobrimi rezultati na splošni in mednarodni maturi se dijaki lahko vpišejo na zaželene fakultete in uspešno nadaljujejo svoje izobraževanje.

Predstavitev programov

Gimnazija

Dijaki lahko v programu Gimnazija na začetku šolanja izbirajo oddelke z različnimi usmeritvami:

  • s poglabljanjem področja matematike (drugi tuji jezik je začetna nemščina, dodatna ura matematike se bo izvajala v 2. letniku);
  • z razširjenim programom pouka nemščine ali francoščine kot drugega tujega jezika;
  • splošni oddelek (drugi tuji jezik je lahko začetna nemščina, začetna francoščina, začetna španščina).

 

Matematični oddelek je namenjen predvsem dijakom z izjemnim zanimanjem za matematiko in fiziko (priporočamo ga učencem z Vegovim oz. Stefanovim priznanjem).

Razširjeni program pouka nemščine ali francoščine je namenjen predvsem dijakom z dobrim predznanjem nemščine oz. francoščine (izbirni predmet v OŠ ali vsaj tri leta neformalnega učenja) in zanimanjem za izbrani jezik.

Gimnazija (š) – športni oddelek

V programu Gimnazija (š) – športni oddelek so pogoj za vpis športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku. V tem oddelku bo drugi tuji jezik začetna nemščina.

Mednarodna matura

Our Mission is to prepare students to be enthusiastic, caring, self-motivated life-long learners and active inquirers who respect different cultures and values. We aim to develop critical thinking, effective communication and creativity so that the students become responsible, active and compassionate world citizens. We believe that each student should strive to understand people with their differences and develop empathy and respect. We also promote understanding and learning about our society and culture through students personal experiences.

Galerija

Vabimo vas k ogledu galerije fotografij z različnih dogodkov naše šole:

Pogosta vprašanja

Kakšen je dostop do šole? Ali ima šola kolesarnico in prostor, kjer dijaki lahko shranjujejo svoje stvari?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa in postaje mestne izposoje koles BicikeLJ. Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus ali/in vlak), nekateri pa zaradi oddaljenosti bivajo tudi v dijaškem domu. Šola je oddaljena od železniške in glavne avtobusne postaje 600 metrov. Pri šoli je varovana (pokrita in nepokrita) kolesarnica, kjer dijaki lahko pustijo svoja kolesa. Vsak dijak ima svojo garderobno omarico.

Kako je organizirana prehrana na Gimnaziji Bežigrad?

Na šoli sta organizirana malica (hladna ali topla) in kosilo. Prehrana se pripravlja vsakodnevno. Dijaki lahko izbirajo med različnimi jedilniki, na voljo so tudi brezmesni in dietni jedilniki. Malica poteka med glavnim odmorom, kosilo pa po pouku. Pri oblikovanju jedilnika dijaki sodelujejo s kuhinjo. Dijaki lahko v času pouka dobijo zastonj nesladkan čaj in po hodnikih šole sveže sadje.

Kdaj se začne pouk in koliko časa traja?

Pouk poteka samo dopoldan, strnjeno od 8.00 do 14.10, redko do 15.00, z vmesnim 30-minutnim glavnim odmorom. Predure so zelo redke pri pripravah na maturo v 3. in 4. letniku. Število ur pouka je določeno s predmetnikom.

V programu mednarodne mature (OE mednarodna šola) poteka pouk tudi v popoldanskem času.

Katere tuje jezike lahko izberem na Gimnaziji Bežigrad?

Kot prvi tuji jezik se na Gimnaziji Bežigrad poučuje angleščina, kot drugi tuji jezik pa dijaki lahko izbirajo med nemščino, francoščino in španščino. Ob vpisu dijaki lahko izberejo tudi razširjen program pouka nemščine ali francoščine. Program je namenjen dijakom s predznanjem nemščine oz. francoščine. V programu gimnazija (š) je drugi tuji jezik začetna nemščina.

V povezavi z nemščino potekajo na šoli tudi brezplačne priprave na izpit DSD (Deutsches Sprachdiplom II), ki jih izvaja tuja učiteljica iz Nemčije. Uspešno opravljen izpit omogoča študij na univerzah na nemško govorečem področju.

V povezavi s francoščino potekajo na podoben način priprave na izpit DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), ki jih izvaja tuja učiteljica iz Francije.

Na šoli dijakom omogočamo tudi obiskovanje fakultativnih tujih jezikov. V zadnjih letih so dijaki obiskovali francoščino, latinščino, priprave na FCE certifikat in kitajščino.

Kako je organizirana dijaška skupnost?

V dijaški skupnosti sodelujejo vsi dijaki šole. Razredni predstavniki se udeležujejo mesečnih sej dijaške skupnosti. Predsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Bežigrad je seznanjen z večino dogodkov, ki se dogajajo na šoli, je predstavnik dijakov na dogodkih, nagovarja dijake in občasno tudi šolske goste. Šolska dijaška skupnost aktivno soustvarja gimnazijski vsakdan s soorganizacijo dogodkov, kot so plesna predstava, talent show, znanstveni, kulturni in športni multipraktik, filmski maraton, dijaški ples itd.

Kako na šoli poteka delo z identificiranimi nadarjenimi dijaki?

Na šoli posvečamo delu z nadarjenimi in talentiranimi na posameznih področjih veliko pozornost. Pri delu z dijaki upoštevamo Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem šolstvu. Nadarjenim dijakom ponujamo okoli 80 različnih krožkov in interesnih dejavnosti, različne priprave na tekmovanja in tekmovanja, raziskovalno delo, naravoslovni tabor, predavanja zunanjih strokovnjakov z različnih strokovnih področij in še druge aktivnosti.

Vse dejavnosti izvajajo izkušeni notranji in zunanji mentorji, ki delajo z nadarjenimi v obliki individualnih ur ali skupinskih priprav v obliki delavnic, predavanj, terenskih vaj, laboratorijskih vaj, sodelovalnega učenja itd.

Priložnost, da dijaki razvijajo svoje potenciale, dajemo na šoli vsakemu dijaku, ne glede na to, ali je bil identificiran in evidentiran za nadarjenega ali ne. Uspešnost na enem področju bo kljub neuspehu na drugem področju ugodno vplivala na razvoj posameznikove pozitivne samopodobe, zato dejavnosti ponujamo vsem, ne samo identificiranim nadarjenim.