EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Ekonomska šola Novo mesto si je z dolgoletno tradicijo prislužila sloves mladim prijazne šole, saj ponuja pestro izbiro izobraževalnih programov, ki so prilagojeni zahtevam družbe in potrebam sodobnih srednješolcev.

Na šoli smo poskrbeli za mladim prijazne kotičke na hodnikih, urejeno jedilnico in seveda sodobno opremljene učilnice, v katerih dijaki preživijo največ časa. Vse so opremljene z računalnikom, projektorjem in i-tablo.

Ker je v naših programih tudi veliko praktičnih vsebin, dijakom dobro služijo sodobno opremljene računalniške učilnice, ki imajo dovolj zmogljive računalnike za najsodobnejšo programsko opremo. Ravno tako lahko dijaki svojo ustvarjalnost izražajo v video in foto studiu ter v grafični ali likovni učilnici.

Vsem dijakom sta na voljo tudi učilnica za drugačen pouk in medioteka, kjer lahko med prostimi urami delajo na računalniku, berejo, pišejo različne naloge ali samo klepetajo.

Smo ena redkih šol, ki ima učilnico na prostem. Ta je sploh v maju in juniju, ko je že težko sedeti v šolskih klopeh, zelo zasedena.

Učitelji poskrbimo za kvalitetno posredovanje znanja in razvijamo dobre odnose z dijaki. Ustvarjamo pogoje, v katerih dijaki oblikujejo svoje vrednote, razvijajo svoje sposobnosti in se naučijo spoštovati drugačnost.

Dijaki lahko sodelujejo na različnih tekmovanjih, v dijaški skupnosti, pri okoljskih aktivnostih v okviru eko šole in pri podjetniškem krožku. Na kulturnih prireditvah in proslavah pa lahko pokažejo svojo igralsko ali glasbeno nadarjenost. Če pa imajo novinarsko žilico, so dobrodošli pri sooblikovanju časopisa Ekonom lon´c.

Vse to našim dijakom omogoča, da v svet odraslih vstopajo PODJETNI, USTVARJALNI IN USPEŠNI.

Predstavitev programov

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Program ekonomske gimnazije je štiriletni splošno izobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo. Od ostalih gimnazijskih programov se razlikuje po tem, da ima v predmetniku strokovna predmeta ekonomijo in podjetništvo, nima pa fizike in filozofije.

Od ostalih gimnazij se razlikuje v tem, da ima v svojem programu poleg splošnoizobraževalnih predmetov tudi strokovne predmete, in sicer EKONOMIJO, PODJETNIŠTVO in POSLOVANJE.

Ekonomija
Ekonomija je eden od pomembnejših predmetov naše gimnazije. Je tudi predmet na maturi. Pri pouku vam ekonomijo približamo s praktičnimi primeri, ki osvetlijo družbene, politične, pravne in druge okvire ekonomskega odločanja, saj je pravi cilj ekonomije razvijanje vaših zmožnosti za pametne odločitve v gospodarstvu in v zasebnem življenju. Z novimi načini poučevanja učno snov aktualiziramo z novejšimi dogajanji doma in po svetu in jo povežemo z drugimi družboslovnimi predmeti in matematiko.

Podjetništvo
Pouk poteka zelo sproščeno. Podjetniške aktivnosti pri dijakih krepijo samozavest, inovativnost, samostojnost in jih vodijo do uresničevanja lastnih zamisli. Naučijo se upoštevati mnenje drugih in sodelovati v timih. Za celovit podjetniški razvoj mladih poskrbimo tudi s sodelovanjem na tekmovanjih iz podjetništva. Ocene se pridobijo na drugačen način, brez spraševanja in pisanja kontrolnih nalog.

Ekonomija in podjetništvo se med seboj tesno prepletata, razvijata podjetniške kompetence in kritično mišljenje ter inovativnost. Omogočata, da dijaki spoznavajo gospodarske aktivnosti iz različnih zornih kotov in v različnih družbenih okoljih ter s tem razvijajo kritičen pristop do dogajanja na širšem gospodarskem in družbenem področju.

Poslovanje
Poslovna informatika podpira znanja, pridobljena pri ekonomiji in podjetništvu in jih nadgrajuje. Poleg tega pa sodeluje tudi s splošnoizobraževalnimi predmeti. Glede na to, da danes brez uporabe IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) ne gre, se res trudimo, da dijaki obvladajo delo z računalnikom in poznajo najpomembnejše programe. V ta namen imamo 8 najsodobneje opremljenih računalniških učilnic, poleg tega pa so dijakom na voljo tudi računalniki v knjižnici. Poleg poslovne informatike pri poslovanju dobijo osnovna znanja s področja trženja, prodaje, finančne pismenosti, mednarodnega poslovanja in računovodstva.

Tako kot vsi gimnazijski programi tudi ekonomska gimnazija dijake pripravlja na nadaljnji univerzitetni študij. Izobraževanje lahko nadaljujete na katerikoli fakulteti, visoki šoli ali višji šoli.

Naši dijaki najpogosteje študirajo v smeri ekonomije, prava, humanističnih in družbenih ved. Izobrazijo se tudi za učitelje različnih smeri, vzgojitelje, socialne pedagoge in psihologe, študirajo slovenščino in tuje jezike, informatiko in računalništvo ter logistiko. Nekateri pa nadaljujejo šolanje tudi v tehničnih in naravoslovnih smereh in se izobrazijo za univ. dipl. inženirje s področja strojništva, gozdarstva, geodezije, pa tudi arhitekture, farmacije in medicine.

EKONOMSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: EKONOMSKI TEHNIK

Program ekonomski tehnik je štiriletni strokovni izobraževalni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Po maturi se dijaki lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo z izobraževanjem na višjih in visokih šolah (tudi na univerzah, če opravijo oz. je razpisan 5. predmet na maturi).

Dijaki pridobijo splošna in strokovna znanja. Strokovna znanja se nanašajo na gospodarstvo, podjetništvo, poslovanje in finance. Pridobijo tudi znanja iz informacijsko komunikacijske tehnologije, pravne ureditve države, zavarovalništva in bančništva.

Pouk v programu ekonomski tehnik poteka v sodobno opremljeni matični učilnici, v računalniških učilnicah in v učilnici učnega podjetja. V tej učilnici preizkusijo na praktični način vse, kar se naučijo pri teoriji. Ustanovijo svoje lastno namišljeno podjetje, in preizkusijo kako poteka delo v komercialnem oddelku, kadrovski službi, tajništvu ali računovodstvu. Vsako učno podjetje ima tudi svojega direktorja. Pomembno življenjsko izkušnjo pa dijakom nudi tudi udeležba na mednarodnem sejmu učnih podjetij.

Poleg praktičnega pouka na šoli pa opravljajo dijaki ekonomskega tehnika v drugem in tretjem letniku tudi praktično usposabljanje v različnih podjetjih. Lahko podjetje izberejo sami ali pa jim pri izbiri pomaga šola. Pred korona krizo pa so prakso lahko opravljali tudi v tujini (npr. v Španiji). Upamo, da bo to čim prej spet možno.

MEDIJSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: MEDIJSKI TEHNIK

Program medijski tehnik je štiriletni strokovni izobraževalni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Po maturi se dijaki lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo z izobraževanjem na višjih in visokih šolah (tudi na univerzah, če opravijo oz. je razpisan 5. predmet na maturi).

To je izredno zanimiv in razgiban program, v katerem je učni načrt sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in praktičnega pouka.

Strokovni moduli pokrivajo tri temeljna področja: To so slika in zvok, grafično oblikovanje (zapisanega besedila) in priprava vsebin za različne medije ter animacija in izdelovanje spletnih strani.

Program medijski tehnik je primeren za tiste, ki imajo veselje do dela z računalnikom, fotoaparatom, kamero, radi ustvarjajo, imajo čut za natančnost in estetsko vrednost ter spremljajo tehnološke novosti.

Pouk poteka v sodobno opremljeni matični učilnici, največ pa računalniških učilnicah, učilnici za grafično oblikovanje, video in foto studiu ter v učilnici za drugačen pouk in v tiskarni. Veliko pouka pa opravimo tudi na terenu (fotografiranje, iskanje motivov …)

Dijaki se naučijo načrtovati in oblikovati tiskovine, reklame, logotipe, uporabljati fotografsko opremo in pripraviti fotografije za objavo, uporabljati video opremo in posneti dogodke, prireditve, filme, urejati in montirati video posnetke in zvočne zapise, oblikovati in urejati spletne strani različnih organizacij, urejati spletne trgovine, animirati spletne oglase, ipd.

Poleg praktičnega pouka na šoli pa opravljajo dijaki medijskega tehnika v drugem in tretjem letniku tudi praktično usposabljanje v različnih podjetjih. Lahko podjetje izberejo sami ali pa jim pri izbiri pomaga šola. Pred korona krizo pa so prakso lahko opravljali tudi v tujini (npr. v Španiji, na Irskem …). Upamo, da bo to čim prej spet možno.

TRGOVEC

Poklic po zaključku šolanja: TRGOVEC

Program trgovec je triletni poklicni izobraževalni program, ki se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se dijaki lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo z izobraževanjem v programih PTI v Brežicah ali Ljubljani. Lahko pa se vključijo tudi v naš program ekonomski tehnik.

Dijaki pridobijo splošna in strokovna znanja. Strokovna znanja se nanašajo na spoznavanje različnih vrst blaga in njihove lastnosti, spoznavanje poti blaga od proizvodnje do trgovine, na prodajo, saj se naučijo, kako kupcem svetovati, naučijo se prodaje v trgovini in preko spleta.

Z oblikovanjem prodajnega prostora in aranžiranjem pa se naučijo kupca še dodatno pritegniti.

Pouk v programu trgovec poteka v sodobno opremljeni matični učilnici, ki ima tudi prodajni kotiček, v računalniških učilnicah in v učilnici za drugačen pouk. Že v šoli preizkusijo na praktični način vse, kar se naučijo pri teoriji. Preizkusijo se v prodajnem sporazumevanju in prodaji blaga.

Poleg praktičnega pouka na šoli pa opravljajo dijaki programa trgovec v drugem in tretjem letniku tudi praktično usposabljanje v različnih trgovinah, in sicer v 2. letniku 6 tednov in v 3. letniku pol leta. Trgovino za opravljanje prakse lahko izberejo sami ali pa jim pri izbiri pomaga šola. Pogosto se z delodajalci v času praktičnega usposabljanja že dogovorijo tudi za redno zaposlitev.

Pogosta vprašanja

V čem se ekonomska gimnazija razlikuje od drugih gimnazij?

Najprej bi poudarili, da je ekonomska gimnazija popolnoma enakovredna drugim gimnazijam. Ravno tako se zaključi s splošno maturo, ki je enaka kot na ostalih gimnazijah. To, kar jo dela specifično, je pouk ekonomije, podjetništva in poslovanja, ki ga na drugih gimnazijah ni. Ravno to in pa dejstvo, da v predmetniku ni fizike in filozofije ter da je manj biologije in kemije, kot npr. na splošni gimnaziji, jo uvršča med DRUŽBOSLOVNO USMERJENE gimnazije. Zato velja za idealno izhodišče študija družboslovnih smeri, kot so npr. pravo, ekonomija, zgodovina pa tudi jeziki, geografija, …

Kako naj se odločim med ekonomsko gimnazijo in ekonomskim tehnikom?

Res sta oba programa štiriletna. Razlikujeta pa se v tem, da imaš po programu ekonomski tehnik že poklic in se lahko zaposliš ali nadaljuješ s študijem. Zaenkrat velja, da lahko, poleg visokošolskih in višješolskih, izbereš tudi določene univerzitetne programe, če na maturi izbereš 5. predmet. Po ekonomski gimnaziji pa nimaš poklica in moraš nadaljevati s študijem. Seveda lahko izbiraš med univerzitetnimi programi in vsemi visokimi in višjimi šolami.
Če sedaj na kratko odgovorimo na vprašanje – v ekonomskem tehniku je več praktičnega dela (tudi praksa v 2. in 3. letniku) in manj sedenja za mizo ter teorije, v ekonomski gimnaziji pa je praktično delo pri podjetništvu in poslovanju, pri vseh ostalih predmetih pa veliko teorije in več učenja, saj to pripomore k dobro opravljeni maturi in s tem dobremu izhodišču za izbiro nadaljnjega študija po lastni želji.

Ali za program medijski tehnik rabim veliko drage opreme?

V programu medijski tehnik strokovne predmete uvajamo postopoma, tako da se dijak nanje lahko pripravi. Na začetku jih je manj, potem pa vsako leto več. Tudi praktično usposabljanje z delom imajo dijaki na programu v 2. in 3. letniku. Na začetku se rabi računalnik in nekaj potrebščin za grafično oblikovanje. Šola je dobro opremljena in za šolske potrebe dijak opremo dobi v šoli. Od začetka šol. Leta 2021/22 pa bo tudi programsko opremo lahko nabavil v šoli. Tako to ne predstavlja prevelikega stroška.

Je program trgovec sploh še zanimiv?

Program trgovec je zelo zanimiv triletni program. Priporočamo ga vsem, ki končujejo osnovno šolo z nekoliko slabšim uspehom. V programu dobijo dijaki strokovna znanja prodaje, po novem tudi e-prodaje. Poleg tega pa je ta šola izhodišče za nadaljevanje šolanja v programu 3+2, v katerem lahko potem dijaki v dveh letih nadoknadijo zamujeno in kasneje nadaljujejo s študijem.
Povedati moramo še to, da imajo dijaki v tem programu veliko prakse, in sicer v 2. letniku 6 tednov in v 3. letniku pol leta. Po navadi se z delodajalci, pri katerih so na praksi, tudi že dogovorijo za zaposlitev. Je manj teoretičnega učenja in veliko praktičnega dela. Na naši šoli se trudimo, da povezujemo tudi vsebine različnih predmetov in je tako pouk pri trgovcih pogosto projektno zasnovan.

Ne morem se odločiti med ekonomskim in medijskim tehnikom – kaj mi priporočate?

Oba programa sta zanimiva. Ekonomski tehnik ima več podjetniških vsebin, medijski pa več medijskih vsebin. V bistvu pa eno znanje dopolnjuje drugega. Če ste bolj za terensko delo – snemanje, fotografiranje … je mogoče bolj primeren medijski tehnik, vendar je tudi v tem programu veliko dela na računalniku. Če ste bolj »pisarniški tip« človeka, pa je mogoče bolj primeren program ekonomski tehnik, sploh če vas zanima računovodsko-finančna plat te smeri.

Kaj če si bom izbral pretežak program ali pa ugotovil, da me izbrani program ne zanima?

Ekonomska šola NM ima prednost tudi v tem, da ima različne programe – od triletnega do gimnazijskega. Tako lahko dijaki, ki ugotovijo, da jim nek program ne ustreza, naredijo prepis in prestopijo v drug program – lažji ali težji, kakor se odločijo oz. kakršne so njihove ugotovitve. Prednost prepisa znotraj šole je ta, da dijak šolo že pozna in tudi njega poznamo profesorji, tako da je hitro vzpostavljena dobra komunikacija in lahko dijaku, ki se odloči za prepis, pomagamo in mu stojimo ob strani.