logotip_b_rakian

Biotehniška šola Rakičan

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Biotehniška šola Rakičan je šola z dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena že leta 1938. V tem času se je šola razvijala, spreminjala svoja imena in organiziranost ter pridobivala različne izobraževalne programe. Tako dolga tradicija govori o zavedanju mnogih generacij pred nami, da je za napredek domačega kraja pomembna kvalitetna šola za mlado generacijo.

Smo osrednja vzgojno-izobraževalna ustanova na področju kmetijstva za celotno Pomursko regijo. Poslanstvo Biotehniške šole Rakičan je vzgajanje novih rodov kmetovalcev, pri čemer dijaki ob učinkovitem in kakovostnem pouku uspešno in temeljito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki so potrebne za opravljanje poklica in uspešnega življenja.

V sklopu šole deluje tudi dijaški dom, z enako dolgo tradicijo kot šola. Oddaljenim dijakom nudi dobre pogoje za bivanje, učenje in osebnostno rast.

Naše poslanstvo je, da s sodobnimi izobraževalnimi pristopi zagotavljamo in izvajamo kakovosten izobraževalni proces v vseh programih. Razvijamo partnerstvo z lokalnimi skupnostni, se odzivamo na spremembe, novosti pa uvajamo v pedagoško in strokovno delo.

Izobražujemo v naslednjih izobraževalnih programih:

 • Srednje strokovno izobraževanje – Kmetijsko-podjetniški tehnik
 • Srednje poklicno izobraževanje – Gospodar na podeželju
 • Nižje poklicno izobraževanje – Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • Dejavnost dijaških domov.

 

Dodatne dejavnosti povezane z izobraževanjem:

 • organizacija in izvedba izobraževalnih tečajev,
 • tečaj varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
 • testiranje škropilnih naprav,
 • neformalno izobraževanje in usposabljanje programov APZ
 • soorganizacija strokovnih posvetov in prikazov v kmetijstvu.

 

Poslanstvo šole temelji na:

 • Izobraževanju mladine in odraslih
 • Raziskavah in razvoju podeželja
 • Razvoju človeških virov in iskanju podjetniških priložnosti
 • Kmetijski pridelavi
 • Varovanju okolja in narave
 • Ohranjanju domačih običajev in obrti
 • Soorganizaciji in prikazih novosti v kmetijstvu

 

Prizadevamo si, da naši udeleženci izobraževanja dosegajo učne in izobraževalne cilje programov, v katere so vpisani, ter uspešno zaključijo šolanje pri nas. Želimo si, da si pridobijo poklic, ki ga bodo z veseljem in kvalitetno opravljali in da bodo zaposljivi na trgu dela po zaključenem šolanju ter da bodo s pridobljenim znanjem konkurenčni v delovnem okolju. V prihodnosti želimo ohranjati in razvijati tiste dejavnosti oziroma značilnosti naše šole, ki so se doslej izkazale kot uspešne, in po katerih smo postali razpoznavni. Želimo si ostati prijazna in strokovna šola, ki ji je znanje glavna vrednota. Pripadnost ustanovi in sodelovanje z gospodarstvom in okoljem sta pomembni sestavini naše uspešnosti pri usposabljanju dijakov.

Biotehniška šola Rakičan razpolaga tudi s šolskim posestvom, ki je namenjeno izvajanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom (PUD-a). Šolsko posestvo je velikosti 18,52 ha in je v neposredni bližini šole. Dijaki učinkovito osvajajo vsebine strokovnih predmetov tudi pri praktičnem pouku. Teoretična znanja utrjujejo in poglabljajo na vajah ter postajajo bolj samozavestni in strokovno usposobljeni. Pri praktičnem usposabljanju z delom na šoli in pri delodajalcih dijaki uporabijo znanje, spretnosti in sposobnosti, ki so jih pridobili pri teoretičnem pouku in vajah, ter vse to tudi dopolnjujejo. Poleg tega še dodatno utrjujejo delovne navade, ki jih razvijajo pri izobraževanju v šoli.

Predstavitev programov

KMETIJSKO PODJETNIŠKI-TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNI / KMETIJSKO PODJETNIŠKA TEHNICA

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK/ KMETIJSKO-PODJETNIŠKA TEHNICA (SSI-4-LETNI PROGRAM)

Strokovni del programa nudi dijakom zaokrožena znanja iz najvažnejših kmetijskih panog: poljedelstva, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva, ekonomike in trženja. Izobražujejo se na tistih področjih v kmetijstvu, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje. Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahteva širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živalski proizvodnji. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Program nudi veliko splošnega znanja, zlasti iz naravoslovja, hkrati pa dijaki v njem spoznavajo najnovejša dognanja vseh področij kmetijstva in podjetništva. Usposobijo se za strokovno delo v poljedelski, živinorejski, sadjarski in vinogradniški pridelavi, predelavi in prodaji. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

Praktični pouk se opravlja na šolskem posestvu v neposredni bližini šole, v sadovnjaku in vinogradu, vinski kleti, vrtovih, šolski učni kuhinji in mehanični delavnici; na področju reje živali pa na govedorejskih kmetijah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij. V izobraževalni program se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno končali osnovnošolsko izobraževanje. V okviru pouka strokovnih predmetov organiziramo oglede doma in v tujini ter sodelujemo z več partnerskimi šolami v tujini. Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije in oglede.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega 4 izpitne enote, in sicer:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kmetijstva.

 

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom

 

Po uspešno opravljeni poklicni maturi se diplomanti lahko zaposlijo v pridelovalnih ali predelovalnih podjetjih, v kmetijskih prodajalnah, na domači kmetiji ali v drugih dejavnostih. Lahko pa nadaljujejo študij v različnih smereh višješolskih ali visokošolskih študijskih programov. Z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom pa se lahko vpišejo v številne univerzitetne programe.

GOSPODAR NA PODEŽELJU

Poklic po zaključku šolanja: POMOČNIK/POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

POMOČNIK/ POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI – 2-letni program)

Je nižje poklicni program za področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva. Namenjen je vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija. Kandidati se usposobijo za opravljanje posameznih srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo na šolskem posestvu, v sadovnjaku in vinogradu, vrtovih, učni kuhinji, mehanični delavnici in v specializiranih učilnicah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij. Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije in oglede.

V program se lahko vpišejo vsi, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost ali imajo kočan vsaj sedmi razred devetletne osnovne šole ali pa so končali osnovno šolo po prilagojenem programu.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega: – izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju se pomočniki/pomočnice v biotehniki in oskrbi lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

Poklic po zaključku šolanja: POMOČNIK/POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

POMOČNIK/ POMOČNICA V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI – 2-letni program)

Je nižje poklicni program za področje gospodinjstva, živilstva in kmetijstva. Namenjen je vsem, ki jih zanima kuhanje in strežba, vzdrževanje in urejanje doma, živilstvo in prehrana, rastlinska pridelava, reja živali in kmetijska mehanizacija. Kandidati se usposobijo za opravljanje posameznih srednje ali manj zahtevnih postopkov v proizvodnem procesu.

Poudarek je na praktičnem izobraževanju, ki ga opravljajo na šolskem posestvu, v sadovnjaku in vinogradu, vrtovih, učni kuhinji, mehanični delavnici in v specializiranih učilnicah ter tako dopolnjujejo strokovna znanja z različnih področij. Izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije in oglede.

V program se lahko vpišejo vsi, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost ali imajo kočan vsaj sedmi razred devetletne osnovne šole ali pa so končali osnovno šolo po prilagojenem programu.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega: – izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovnoteoretično in praktično znanje.

Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju se pomočniki/pomočnice v biotehniki in oskrbi lahko zaposlijo ali nadaljujejo šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju.