Biotehniška šola Maribor

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR je šola z najstarejšo (letos že 150-letno) tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji.

Dijaki pridobivajo splošna in strokovno-teoretična znanja v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji in v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji in drobnico. Šola ima na šolskem posestvu za izvajanje praktičnega dela pouka več ustrezno opremljenih objektov: to so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa, učna veterinarska ambulanta, cvetličarsko-aranžerska učilnica, dva rastlinjaka, mehanična delavnica, čebelnjak in številni drugi objekti, ki so namenjeni  izvajanju sodobnega praktičnega pouka. Dijaki in profesorji se vključujejo v evropske projekte Erasmus+ in druge evropske inovacijske projekte, ki omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj doma in v tujini. Na šoli je možno opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.  

Po šolskem posestvu je speljana Razgledna vinogradniško-sadjarska učna pot, v katero je vključenih tudi 454 stopnic, ki vodijo na Kalvarijo.  

Programi: 

 • CVETLIČAR  
 • MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV  
 • NARAVOVARSTVENI TEHNIK  
 • KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK in KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK    (PTI) (3+2)  
 • VETERINARSKI TEHNIK  

Predstavitev programov

CVETLIČAR (3-letni program, IV. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: CVETLIČAR

CVETLIČAR je poklic, ki zaznamuje naše življenje s cvetjem in izdelki iz njega. Izdelki cvetličarja so povezani z najpomembnejšimi dogodki v življenju slehernega od nas: rojstvom, rojstnimi dnevi, poroko, obletnicami in končno tudi slovesom od tega življenja. V poklic sodi tudi dekoriranje zunanjih in notranjih prostorov, aranžiranje daril, oskrbovanje lončnic in rezano cvetje. Je poklic, ki ga odlikuje ustvarjalnost iz ljubezni do cvetja in zelenja ter čut za estetsko izražanje. Za poklic CVETLIČAR poteka izobraževanje na BIOTEHNIŠKI ŠOLI Maribor. Na njej si dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, ki potekajo na šoli in pri delodajalcih, temeljna strokovna znanja in veščine s področij oblikovanja cvetličnih vezav in dekoracij, priprave in izdelave aranžerskih materialov, poročne floristike, žalne floristike, priprave in izdelave aranžmajev, šopkov in nasadkov ter podjetništva in prodaje.

VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAPOSLITEV
Cvetličar se lahko zaposli v cvetličarnah, vrtnarijah, vrtnih centrih, cvetličnih butikih, skladiščih rezanega cvetja, lončnic in aranžerskega materiala, pa tudi drugje.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV (3-letni program, IV. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV je najbolj iskan poklic v slovenskem prostoru.  

Izobraževanje za poklic MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV poteka na BIOTEHNIŠKI ŠOLI Maribor. Dijaki si pridobijo v času šolanja temeljno znanje o kmetijskih strojih in napravah in potrebne kompetence s področja servisiranja, vzdrževanja ter popravila kmetijskih, delovnih in gospodarskih strojev. Usvojijo tudi znanja, s katerimi lahko diagnosticirajo nastale napake in okvare kmetijskih strojev, povezane z zamenjavo izrabljenih, poškodovanih ali polomiziranih sestavnih delov ter ponovno sestavo sklopov in naprav in po potrebi njihovo programiranje. Delo mehanika kmetijskih in delovnih strojev obsega tudi poznavanje področja elektronskega krmiljenja sklopov in naprav.   

VPISNI POGOJI 
V program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje. 

ZAPOSLITEV 
Kdor je končal šolanje, se lahko zaposli v delavnicah za vzdrževanje kmetijskih, gozdarskih, komunalnih in gradbenih mehanizacij, v vulkanizerskih delavnicah, v podjetju za izdelavo in montažno tehnološko podporo v kmetijstvu ter vrtnarstvu ali na kmetijah kot vzdrževalec strojne opreme.  

Lahko pa ustanovi tudi lastno podjetje.

KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK
(4-letni program, V. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

Si želite postati uspešen sadjar, vinogradnik,poljedelec ali živinorejec?  

Potem se odločite za poklic prihodnosti: ZA KMETIJSKO-PODJETNIŠKEGA TEHNIKA. V času šolanje se boste naučili, kako pridelati, predelati in skladiščiti kmetijske pridelke in izdelke, kako se tržno usmerjati in kako ponuditi izdelke na tržišču in si zagotoviti dostojno življenje.  

Če želite postati uspešen in inovativen KMETIJSKI PODJETNIK, potem izberite ta poklic.  

 

VPISNE POGOJE  
V program se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.  

 

ZAPOSLITEV  
Kmetijsko-podjetniški tehnik je usposobljen  

 • za vodenje obratov rastlinske in živalske proizvodnje.  
 • za vodenje lastnih kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
 •  za svetovanje in prodajo kmetijskih proizvodov, semenskega materiala, gnojil in  zaščitenih prostorov.  

NARAVOVARSTVENI TEHNIK
(4-letni program, V. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: NARAVOVARSTVENI TEHNIK

Je polic, pri katerem se boste soočili z ohranjanjem naravnih virov, zmanjševanjem količine odpadkov, varovanjem naravne in kulturne dediščine ter uporabo obnovljivih virov energije, kar zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanje med ljudmi.  

Zato vam bomo zastavili vprašanje: » Ali ste odločili zanj?« Če ste se odločili, potem ste se s tem poklicem odločili za naravo! In kar je najpomembneje, za prihodnost, ki je v naših rokah.  

VPISNI POGOJI: 
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.  

Želite izvedeti še več o naravovarstvu? Če, da, potem lahko nadaljujete izobraževanje na višji šoli (inženir naravovarstva) ali v visokošolskih strokovnih programih (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo in drugod) ali v nekaterih univerzitetnih programih – potreben je 5. maturitetni predmet (ekologija z naravovarstvom …).  

ZAPOSLITEV 
Pridobljeno znanje lahko uporabite  

• v naravnih parkih kot vodnik v naravi. 
• kot upravljalec kompostarn in bioloških čistilnih naprav.  
• v namen dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot so npr. pridobivanje bioplina, ogrevanje naselij z alternativnimi viri energije.  
• na upravnih enotah občin ter v vodno-gospodarskih in komunalnih podjetjih. 
• v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov.
• za izvajanje številnih opazovanj, vzdrževanj ekosistemov v naravi (habitati, ptice, redke rastlinske in živalske vrste …) ali v samozaposlitveni dejavnosti.  

VETERINARSKI TEHNIK
(4-letni program, V. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: VETERINARSKI TEHNIK

Veterinarski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.  
Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, so v dobri psiho-fizični kondiciji, so delavni, vedoželjni, vztrajni in imajo radi razgibano delo. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi. 

Ob odlični strokovni podlagi pridobi veterinarski tehnik znanja in veščine na področjih  

 • empatije do ljudi in živali;  
 • razvijanja podjetniške dejavnosti;  
 • razvijanja znanja skupinskega dela;  
 • razvijanja zanesljivosti za opravila na svojem poklicnem področju;  
 • razvijanja znanja za tehnično rokovanje z instrumenti.   

 

VPISNI POGOJI 
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.  

ZAPOSLITEV 
Poklic VETERINARSKI TEHNIK je usposobljen za asistiranje doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju na področju reprodukcije, pri preventivnem cepljenju živali, pri kirurških posegih, pri odvzemanju vzorcev za izvajanje rutinskih laboratorijskih preiskav in za delo v veterinarsko-higienski službi.  

KMETIJSKO – PODJETNIŠKI TEHNIK (3 + 2) program PTI, V. stopnja

Poklic po zaključku šolanja: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

Si želite postati uspešen sadjar, poljedelec, vinogradnik ali živinorejec?

Potem izberite poklic prihodnosti: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK. V času šolanja se boste naučili, kako pridelati, predelati in skladiščiti kmetijske pridelke in izdelke, kako se tržno usmerjati, kako ponuditi izdelke na tržišču in kako si zagotoviti dostojno življenje.

Če želite postati uspešen in inovativen KMETIJSKI PODJETNIK, potem izberite ta poklic.

VPISNI POGOJI

V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: mehanik kmetijskih in delovnih strojev, cvetličar, vrtnar, kmetovalec, kmetovalka – gospodinja, gozdar, gospodar na podeželju, gastronomske ali hotelske storitve.

 

ZAPOSLITEV

Kmetijsko-podjetniški  tehnik je usposobljen

 • za vodenje obratov rastlinske in živalske proizvodnje.
 • za vodenje kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti.
 • za svetovanje in prodajo kmetijskih proizvodov, semenskega materiala, gnojil in zaščitenih prostorov.

Pogosta vprašanja

Kako se vpišem v prvi letnik srednje šole?

Prijavnico za vpis morate poslati v rokih, ki so navedeni v razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2022/2023.
Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa jo po pošti pošljete sami.

Na kateri naslov oddam vlogo?

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR  
Vrbanska cesta 30  
2000 Maribor  
T 02/23-53-700  
E-naslov:  
info@bts.si 

Kje lahko najdem predmetnik za program, ki me zanima?

Predmetniki so objavljeni na spletni strani šole 
http://bts.si/index.php/programi 
Najdi zavihek: Programi. Sledi izbira želenega programa, kjer so objavljeni predmetniki. 

Ali pri vpisu obstajajo omejitve?

Izobraževanje v vseh programih je primerno tako za dekleta kot fante. Za noben program ni potrebno predložiti zdravniškega potrdila. V preteklih letih je bila omejitev vpisa nekajkrat le v programu Veterinarski tehnik (takrat, ko je število prijavljenih kandidatov pomembno preseglo število razpisanih mest). Nazadnje je bil vpis v program Veterinarski tehnik omejen za šolsko leto 2021/2022. V ostalih programih še nikoli ni bilo omejitev vpisa.

Kakšni so učitelji?

Zadovoljstvo dijakov in učiteljev kaže na dobro počutje v šoli oziroma prijetno šolsko klimo. Poglejte si ta prispevek. 

Kje se lahko zaposlim z pridobljeno izobrazbo?

Možnosti zaposlitve so odvisne od izbranega programa oziroma pridobljenega poklica in so opisane pri predstavitvi posameznih programov. Vljudno vabljeni na virtualne informativne dneve, kjer boste dobili podrobne informacije o vseh naših programih in tudi zaposlitvenih možnostih.