Pogoji uporabe in Izjava o varovanju zasebnosti

Spletna stran slovenskesrednjesole.si je namenjena predstavitvi srednjih šol v Sloveniji in vam pomaga pri odločitvi za smer nadaljevanja osnovnošolskega izobraževanja. Prek spletne strani je možno dostopati do informacij, ki jih posameznik potrebuje pri izbiri srednje šole in stopiti v kontakt z njenim predstavnikom.

Imetnik in upravljalec spletne domene slovenskesrednjesole.si je podjetje Proevent d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec). Pogoji uporabe spletne strani veljajo za vsako obliko uporabe funkcij spletne strani. Z obiskom se obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju obiskovalec) in odgovorna oseba srednje šole (v nadaljevanju šola) strinjata s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemata.

Pogoji uporabe predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem, obiskovalcem in šolo ter veljajo od trenutka, ko so objavljeni na spletni strani. Izdaja jih upravljalec, ki jih lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni, novi pa stopijo v veljavo z objavo na spletni strani. Obiskovalec in šola sta odgovorna, da sta seznanjena z veljavnimi pogoji uporabe in jih upoštevata.

Omejena uporaba objavljenih vsebin

Vsebina spletne strani, grafike, logotipi, slike, multimedijske vsebine, programska oprema in izvorna koda so last upravljalca ali šole, ki je na upravljalca prenesla pravico njihove objave in so lahko predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine oz. podatkovne zbirke.

Uporaba vsebin spletne strani v druge namene kot za lastne potrebe je dovoljena le na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti. Za vsako komercialno rabo spletne strani je potreben predhoden dogovor z upravljalcem.

Dostopnost spletne strani

Upravljalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve spletne strani dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje spletne strani, če meni, da je to potrebno.

Varovanje zasebnosti

Obiskovalec in šola izrecno dovoljujeta, da upravljalec z namenom zagotavljanja storitev spletne strani zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Naša dolžnost je varovanje zasebnosti obiskovalcev spletne strani. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. K temu nas zavezuje zakonodaja Republike Slovenije, zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Upoštevamo naslednja zakonska določila:

  • Osebni podatki so informacije, ki nam jih prostovoljno posredujete obiskovalci. Vse osebne podatke uporabljamo zakonito in pošteno. Zbrane osebne podatke obdelujemo in uporabljamo samo za namene, za katere so nam bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletne strani. Osebnih podatkov upravljalec ne bo javno objavil ali posredoval tretjim osebam.
  • Avtomatsko beležimo določene anonimne informacije, ki niso povezljive s posamezniki/-cami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali vašo uporabniško izkušnjo, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov.
  • Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za boljšo uporabniško izkušnjo. Piškotki, ki jih zapisujemo, so opredeljeni tu.
  • Vsi podatki na spletni strani so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.

Politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec si pridržuje pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

Odgovornosti in pravice upravljalca

Informacije, objavljene na spletni strani, so informativne narave. Avtor vsebin in upravljalec se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletne strani, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter upravljalec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani.

Upravljalec ni odgovoren za vsebino, ki jo vnašajo šole ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so predmet šol in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. Upravljalec si pridržuje pravico do preverjanja vsebine, ki jo na spletno stran vnašajo šole ter njihove zavrnitve, izbrisa ali blokade objave delne ali celotne vsebine brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da vsebina krši predpise ali te splošne pogoje. To zlasti velja v primeru:

  • neprimerne ali žaljive vsebine,
  • vsebine, ki ni napisana v slovenskem jeziku,
  • nepravilne ali neresnične objave kontaktnih podatkov.

V primeru kršitev si upravljalec pridržuje pravico do spremembe ali prireditve vsebine tako, da je ta skladna s temi splošnimi pogoji.

Kadar povezave na spletni strani vodijo do spletnih strani izven domene slovenskesrednjesole.si, te strani niso pod nadzorom upravljalca in ta nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Upravljalec zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti spletne strani skušal zagotavljati na najvišji možni ravni in da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletne strani v najkrajšem možnem času. Upravljalec ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ter motnje delovanja, ki so posledica višje sile.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletne strani in/ali nabor storitev, ki jih ta ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje.

Upravljalec si pridržuje pravico, da upravljanje spletne strani prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo šole o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.

Upravljalec ni odgovoren za kakršnokoli okvaro ali izgubo podatkov, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali nespretnosti obiskovalca ali šole. Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi obiskovalcu nastala zaradi uporabe spletne strani ali informacij oz. vsebin, ki so na njej objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi obiskovalcu lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo vsebine šol.

Upravljalec vse morebitne reklamacijske in druge postopke z obiskovalci ali šolami vodi skladno s pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Upravljalec se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in vsebinske težave in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

Odgovornosti in pravice obiskovalca

Pregledovanje vsebin šol je omogočeno vsem obiskovalcem brez omejitev ali registracije.

Obiskovalec spletno stran uporablja na lastno odgovornost. Dolžan je zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spleta. Obiskovalec je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zagotavlja le zaščito v obsegu, ki ga določajo ti pogoji uporabe (varstvo osebnih podatkov).

Obiskovalec je dolžan uporabljati spletno stran v skladu z njenim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca in izključno na način, da s tem upravljalcu, drugim obiskovalcem, šolam ali tretjim osebam ne povzroča škode. Obiskovalec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletne strani, njene funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletne strani. Obiskovalec je dolžan obvestiti upravljalca o izpadu v delovanju spletne strani ali njene funkcionalnosti po elektronski pošti na naslov info@proevent.si.

Obiskovalec se zaveže spletno stran uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršil prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh pogojev uporabe. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise in veljavno zakonodajo, javni red in moralo. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

Obiskovalec je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletne strani k drugim obiskovalcem ali šolam.

Obiskovalec je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovoren.

Odgovornosti in pravice šole

Šola je odgovorna za resničnost in ustreznost vsebin, ki jih objavi, in ne sme objavljati vsebin, ki so z zakonom prepovedane ali kršijo pravice tretjih oseb. Šola v svoj profil ne sme prepisovati ali kopirati tujih vsebin ali drugih avtorsko zaščitenih vsebin. Vsebine morajo biti v slovenskem jeziku.

Šola se zaveže storitve spletne strani uporabljati na takšen način, da pri tem ne bo kršila prisilnih predpisov Republike Slovenije ali teh pogojev uporabe. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin. Vsaka zavajajoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva vsebina je prepovedana.

Šola se z objavo vsebine strinja, da je ta javno objavljena na spletni strani in imajo obiskovalci možnost stopiti v stik z njim. Šola se tudi strinja, da lahko upravljalec vsebino in fotografije uporabi v promocijske namene v drugih medijih. Upravljalec ne bo objavljal osebnih podatkov, temveč le vsebino in povezavo na spletno stran.

Šola je dolžna s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletne strani k drugim obiskovalcem ali šolam.

Šola je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko in kazensko odgovorna.

Kršitve pogojev uporabe

Kakršnakoli uporaba spletne strani, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali upravljalcu, je prepovedana. Upravljalec si v celoti pridržuje pravico do odvzema uporabniške pravice vsem, ki bi kršili ta pravila.

Vsak obiskovalec, šola ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh pogojev uporabe, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, pogojev uporabe spletne strani, posebnih pogojev oglaševanja, obveznosti obiskovalcev ali šol, je dolžan to sporočiti upravljalcu na elektronski naslov info@proevent.si.

Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če obiskovalec oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

Kadar upravljalec spletne strani sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko takoj začasno onemogoči dostop do spletne strani. V takšnem primeru bo obiskovalca oz. šolo pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev.

V primeru, da ima katerokoli ravnanje obiskovalca ali šole iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec spletne strani takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom

Končne določbe

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s pogoji uporabe sprejemamo na elektronskem naslovu info@proevent.si.

V primeru spora v zvezi z uporabo spletne strani slovenskesrednjesole.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 9.1.2022